Informace č.j.: JMK 61902/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                         Sp.Zn.                           Vyřizuje/linka                            Brno
ze dne                              JMK 61902/2008                      bez Sp.Zn.                    Bónová/541651233                    16. 5. 2008
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – 157 RJMK bod 6 (správně 159 RJMK bod 6) - vyřízení žádosti
 
 
Vážení,
 
dne 9. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – 157 RJMK bod 6 (správně 159 RJMK bod 6) (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno:
Vážení, žádám o zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 6 na 157. zasedání (správně 159) RJMK – viz. níže Svěření výkonu práv a povinností kraje jako správce a zpracovatele osobních údajů řediteli a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje“.
 
V příloze Vám zasíláme elektronickou kopii materiálu projednaného na 159. schůzi RJMK dne 10. 12. 2008 s názvem „Svěření výkonu práv a povinností kraje jako správce a zpracovatele osobních údajů řediteli a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje“.
 
 
S pozdravem
 
                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: 1x elektronicky
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                  CZ70888337                  541651266                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz