Informace č.j.: JMK 59740/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.                     Čj.:                                  SpZn.:                             Vyřizuje/linka                             Brno
                     JMK 59740/2008                                                     Bónová/541651266                     13. 5. 2008
                     JMK 59163/2008
                     JMK 59164/2008
                     JMK 59167/2008
 
 
„Korespondence s Thermal Pasohlávky 2007-IIIa-2, projekt léčebných lázní Pasohlávky, projekt léčebných využití geotermální energie, projekt páteřní dopravní infrastruktury Pasohlávky – II“  – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1.5.2008 a 4.5.2008 byly doručeny na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů celkem 4 Vaše žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 –
1. Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007-IIIa-2
2. projekt léčebných lázní Pasohlávky
3. projekt léčebných využití geotermální energie
4. projekt páteřní dopravní infrastruktury Pasohlávky-II“ (dále jen „Žádosti“).
 
            V Žádostech uvádíte:
1. Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007-IIIa-2
 „JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky. Na náhradní valné hromady Thermal Pasohlávky dne 27.7.2007 byly schváleny projekty (páteřní infrastruktury, projekt léčebných lázní a projekt využití geotermální energie). Požadujeme předat všechny tři výše uvedené projekty, a to v elektronické formě na CD-ROM.
 
2. projekt léčebných lázní Pasohlávky
3. projekt léčebných využití geotermální energie
4. projekt páteřní dopravní infrastruktury Pasohlávky-II“
 
 
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky a na náhradní valné hromadě 27.7.2007 byl přeložen návrh na projekt léčebných lázní, využití geotermální energie, páteřní dopravní infrastruktury.
Požadujeme
a)      předat projekt dokládající návrh projektu
b)     předat kopie všech objednávek, smluv o dílo a faktur, které byly vydány od 1.1.2007 Thermal Pasohlávky v souvislosti s předmětným projektem
c)     předat kopii veškeré kopie korespondence s Regionální radou regionu soudržnosti jihovýchod a MMR, a to včetně korespondence ve věci získání dotací z EU.“
 
K výše uvedeným žádostem Vám sdělujeme:
 
K žádosti č. 1  Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007-IIIa-2
 
Jihomoravský kraj a jeho orgány nemá žádné Vámi požadované informace,tj.  projekty společnosti Thermal Pasohlávky a.s. (projekt páteřní infrastruktury, projekt léčebných lázní a projekt využití geotermální energie) k dispozici. Uvedené projekty nebyly  Jihomoravskému kraji a jeho orgánům ani doručeny ani jinak předány. Jihomoravský kraj ani jeho orgány nejsou povinny takové informace mít nebo informacemi disponovat.
 
K žádosti č. 2. projekt léčebných lázní Pasohlávky
K žádosti č. 3. projekt léčebných využití geotermální energie
K žádosti č. 4. projekt páteřní dopravní infrastruktury Pasohlávky-II“
 
K bodu a) výše uvedených žádostí:
 
Jihomoravský kraj a jeho orgány nemá žádné Vámi požadované informace,tj.  projekty společnosti Thermal Pasohlávky a.s. (projekt páteřní infrastruktury, projekt léčebných lázní a projekt využití geotermální energie) k dispozici. Uvedené projekty nebyly Jihomoravskému kraji a jeho orgánům ani doručeny ani jinak předány. Jihomoravský kraj ani jeho orgány nejsou povinny takové informace mít nebo informacemi disponovat.
 
K bodu b) výše uvedených žádostí:
 
            V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinným subjektem (mj.) územní samosprávné celky a jejich orgány. Dle téhož ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů je vymezena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ev. ve zvláštních právních předpisech. V případě informací - kopií všech objednávek, smluv o dílo a faktur, které byly vydány od 1.1.2007 Thermal Pasohlávky v souvislosti s předmětným projektem, resp. výše uvedenými projekty,  však nejde o informace spadající do působnosti Jihomoravského kraje či jeho orgánů, ale o informace o činnosti jiného subjektu, společnosti Thermal Pasohlávky a.s., která je samostatným právním subjektem – právnickou osobou - odlišnou od Jihomoravského kraje.
            Z tohoto důvodu byly Žádosti v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v části bodu b) dnešního dne odloženy.
 
Se svojí žádostí se, prosím, obraťte přímo na společnost Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky.
           
 
K bodu c) výše uvedených žádostí:
Jihomoravský kraj a jeho orgány nemá žádné Vámi požadované informace, tj.  kopii veškeré kopie korespondence s Regionální radou regionu soudržnosti jihovýchod a MMR, a to včetně korespondence ve věci získání dotací z EU k dispozici. Jihomoravský kraj a jeho orgány ve věci výše uvedených projektů s Regionální radou regionu soudržnosti jihovýchod ani  MMR žádnou korespondenci nevedl, přičemž není povinen takovou korespondenci vést.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                        Fax                                E-mail                                                   Internet
70888337                CZ70888337                  541651233                   5416511266                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz