Informace č.j.: JMK 59162/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.                    Čj.:                                 SpZn.:                            Vyřizuje/linka                            Brno   
                    JMK 59162/2008                                                   Bónová/541651266                    13. 5. 2008
 
 
„Projekt páteřní dopravní infrastruktury Pasohlávky“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 3. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 –Projekt páteřní dopravní infrastruktury Pasohlávky“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky a na náhradní valné hromadě 27.7.2007 byl předložen návrh na 7 mil. korun na projekt páteřní dopravní infrastruktury. Na místě to bylo navýšeno a schváleno dvěma přítomnými zástupci akcionářů Ing. Juránkem a p. Binderovou o více než 50 procent na 10 mil. korun.
Požadujeme
a)      sdělit, kdo předložil návrh na 7 mil. korun
b)      kdo předložil návrh na změnu 10 mil. korun a čím to odůvodnil
c)      předat projekt dokládající návrh v rozsahu 7 mil korun
d)      předat projekt dokládající důvody zvýšení na 10 mil. korun
e)     předat kopie všech objednávek, smluv o dílo a faktur, které byly vydány od 1.1.2007 Thermal Pasohlávky v souvislosti s předmětným projektem páteřní dopravní infrastruktury“
 
 
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme:
 
K bodu a) – d) Žádosti:  
Jihomoravský kraj a jeho orgány má k dispozici pouze zápis ze zasedání valné hromady obchodní společnosti Thermal Pasohlávky a.s., konané dne 27.7.2007, který máte také k dispozici – viz.  přípis ze dne 12.2. 2008 (JMK 61/2008) a 13.2.2008 (JMK 17361/2008). Ze zápisu nevyplývá, že by došlo k navýšení ze 7 mil. na 10 mil. Kč na valné hromadě zástupci akcionářů. Valná hromada pouze vzala na vědomí použití prostředků akciové společnosti Thermal Pasohlávky dle návrhu představenstva ve znění změny schválené dne 25.7.2007 na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, tedy ve výši do 10 mil. Kč. Ze zápisu lze tedy dovodit pouze to, že změnu ze 7 mil. Kč  na 10 mil Kč navrhlo představenstvo společnosti dne 25.7.2007 na společném zasedání představenstva a dozorčí rady a že se jedná o maximální výši finančních prostředků, které mohou být použity.
 
Jihomoravský kraj a jeho orgány nemá žádné jiné Vámi požadované informace, přičemž není povinen takové informace mít nebo informacemi disponovat.
Požadovanými informacemi disponuje pouze společnost Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky.
 
 
K bodu e) Žádosti: 
 
            V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinným subjektem (mj.) územní samosprávné celky a jejich orgány. Dle téhož ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů je vymezena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ev. ve zvláštních právních předpisech. V případě informací - kopií všech objednávek, smluv o dílo a faktur, které byly vydány od 1.1.2007 Thermal Pasohlávky v souvislosti s předmětným projektem páteřní dopravní infrastruktury, však nejde o informace spadající do působnosti Jihomoravského kraje či jeho orgánů, ale o informace o činnosti jiného subjektu, společnosti Thermal Pasohlávky a.s., který je samostatným právním subjektem – právnickou osobou -odlišnou od Jihomoravského kraje.
 
            Z tohoto důvodu byla Žádost v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v části bodu e) dnešního dne odložena.
 
Se svojí žádostí se, prosím, obraťte přímo na společnost Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                     
 
IČ                             DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                 Internet
70888337                CZ70888337                  541651233                   5416511266                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz