Informace č.j.: JMK 59159/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.                      Čj.:                                  SpZn.:                             Vyřizuje/linka                            Brno   
                     JMK 59159/2008                                                      Bónová/541651266                    13. 5. 2008
                     JMK 59160/2008
 
 
„Zápisy z dozorčí rady a představenstva Thermal Pasohlávky – 11/2006-6/2007 a od 7/2007“  
– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            Dne 2.5.2008 byly doručeny na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů celkem 2 Vaše žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 –
1. Zápisy z dozorčí rady a představenstva Thermal Pasohlávky – 11/2006 - 6/2007
2. Zápisy z dozorčí rady a představenstva Thermal Pasohlávky od 7/2007
 
 
            V Žádostech uvádíte:
1. Zápisy z dozorčí rady a představenstva Thermal Pasohlávky – 11/2006 - 6/2007
 „JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadujeme zaslat
a)      všechny zápisy z jednání Dozorčí Rady Thermal Pasohlávky za období 11/2006 -06/2007
b)      všechny zápisy z jednání Představenstva Thermal Pasohlávky za období 11/2006-06/2007
c)     všechny zápisy ze společných jednání Dozorčí Rady a Představenstva Thermal Pasohlávky za období 11/2006 – 06/2007
d)     předat korespondenci dokládající proč se nekonala valná hromada Thermal Pasohlávky 29.6.2007 a proč se neúčastnil zástupce akcionáře z JMK“
 
 
2. Zápisy z dozorčí rady a představenstva Thermal Pasohlávky od 7/2007
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadujeme zaslat
a)      všechny zápisy z jednání Dozorčí Rady Thermal Pasohlávky za období od 07/2007
b)      všechny zápisy z jednání Představenstva Thermal Pasohlávky za období od 7/2007
c)     všechny zápisy ze společných jednání Dozorčí Rady a Představenstva Thermal Pasohlávky z období od 7/2007, a to včetně jednání 25.7.2007, kde se projednávaly odměny členům Dozorčí Rady.“
 
 
 
K výše uvedeným žádostem Vám sdělujeme:
 
 
K žádosti č. 1  Zápisy z dozorčí rady a představenstva Thermal Pasohlávky – 11/2006 - 6/2007
 
K bodu a) – c) Žádosti:
 
            Jihomoravský kraj a jeho orgány nemá žádné Vámi požadované informace, tj. „zápisy z jednání Dozorčí Rady Thermal Pasohlávky za období 11/2006 - 06/2007, zápisy z jednání Představenstva Thermal Pasohlávky za období 11/2006-06/2007, zápisy ze společných jednání Dozorčí Rady a Představenstva Thermal Pasohlávky za období 11/2006 – 06/2007“.  Uvedené zápisy nebyly  Jihomoravskému kraji a jeho orgánům ani doručeny ani jinak předány. Jihomoravský kraj ani jeho orgány není povinen takové informace mít nebo informacemi disponovat. Požadovanými informacemi disponuje společnost Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky.
 
K bodu d) Žádosti:
 
Jihomoravský kraj a jeho orgány nemá žádnou Vámi požadovanou informaci, tj. „korespondenci dokládající proč se nekonala valná hromada Thermal Pasohlávky 29.6.2007 a proč se neúčastnil zástupce akcionáře z JMK“, než tu kterou Vám již poskytl dopisem ze dne 7.3.2008 č.j. JMK 27130/2008, citujeme: „Vzhledem ke skutečnosti, že povinnému subjektu není z dokumentů, které má k dispozici, známo, proč se řádná valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s., plánovaná na den 29. 6. 2007, nekonala může se povinný subjekt pouze domnívat, že se tak stalo z důvodu dlouhodobé nemoci předsedy představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. MUDr. Tomáše Lochmana, který dopisem ze dne 26. 7. 2008 rezignoval na funkci předsedy představenstva.“  
Dne 29.6.2007 se valná hromada neuskutečnila. Náhradní valné hromady dne 27.7.2007 se jako zástupce Jihomoravského kraje účastnil ing. Stanislav Juránek.

Požadovanými informacemi disponuje společnost Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky.
 
 
2. Zápisy z dozorčí rady a představenstva Thermal Pasohlávky od 7/2007
 
K bodu a) – c) Žádosti:
 
Jihomoravský kraj a jeho orgány nemá žádné Vámi požadované informace, tj. „zápisy z jednání Dozorčí Rady Thermal Pasohlávky za období od 07/2007, zápisy z jednání Představenstva Thermal Pasohlávky za období od 07/2007, zápisy ze společných jednání Dozorčí Rady a Představenstva Thermal Pasohlávky za období od 07/2007, a to včetně jednání 25.7.2007, kde se projednávaly odměny členům Dozorčí Rady.“  Uvedené zápisy nebyly Jihomoravskému kraji a jeho orgánům ani doručeny ani jinak předány. Jihomoravský kraj ani jeho orgány není povinen takové informace mít nebo informacemi disponovat. Požadovanými informacemi disponuje společnost Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
   
                                                                                   
IČ                               DIČ                               Telefon                       Fax                               E-mail                                                 Internet
70888337                  CZ70888337                 541651233                  5416511266                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz