Informace č.j.: JMK 59161/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.                    Čj.:                                       SpZn.:                        Vyřizuje/linka                              Brno
                    JMK 59161/2008                                                     Bónová/541651266                      13. 5. 2008
 
 
„Jednání s CEG Pasohlávky Leisure Project“ – poskytnutí informace
 
  
Vážení,
 
            dne 2. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 –Jednání s CEG Pasohlávky Leisure Project“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky. Jedná s CEG Pasohlávky Leisure Project.
Požadujeme zaslat veškerou korespondenci s CEG Pasohlávky Leisure Project s.r.o., a to za období od 1.6.2007, a to včetně korespondence ve věci dohody o spolupráci diskutované na zasedání náhradní valné hromady dne 27.7.2007.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat v elektronicky. Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran. U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“
 
V příloze Vám zasíláme požadované informace:
 
Korespondenci s CEG Pasohlávky Leisure Project s.r.o., a to za období od 1.6.2007, a to včetně korespondence ve věci dohody o spolupráci diskutované na zasedání náhradní valné hromady dne 27.7.2007, tj. dopis CEG Pasohlávky Leisure Project, s r.o., Jundrovská 44, Brno ze dne 29.10.2007 zaslaný na vědomí Ing. Stanislavu Juránkovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje.
Jinou korespondenci Jihomoravský kraj a jeho orgány s CEG Pasohlávky Leisure Project, s r.o., nevedl. Povinný subjekt, tedy nemá jiné požadované informace než výše uvedené, přičemž není povinen takové informace mít nebo informacemi disponovat.
 
            Jednání se společností CEG Pasohlávky Leisure Project, s r.o. vede přímo společnost Thermal Pasohlávky a.s., která je samostatným právním subjektem odlišným od Jihomoravského kraje.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                        Mgr. Martin Mikš, v.r. 
                                                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu 1x / 1 str.
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                        Fax                               E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                   5416511266                  posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz