Informace č.j.: JMK 56389/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                       ČJ.                                        Sp.Zn.                           Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne 27.4.2008                   JMK 56389/2008                     bez Sp.Zn.                    Bónová/541651233                   2. 5. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – Průkaz doručení k žádosti: „radní Procházková- „nic jsme neporušili“ - vyřízení žádosti
 
 
Vážení,
 
dne 27. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Průkaz doručení k žádosti: „radní Procházková- „nic jsme neporušili“  (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno:
„Požadujeme
a)      předat kopii dokladu (např. výpis ze systému spisové služby GINIS), dokládající jakým způsobem byla tato žádost na JMK Předávána jednotlivými osobami od obdržení do odeslání odpovědi.
b)      sdělit, kdo rozhodl, že žádost adresovanou Radě nebude Radě předána
c)      sdělit, kdo rozhodl, že žádost adresovanou Radě nebude Radou vyřizována
d)      předat dokumenty dokládající, kdo rozhodl, že žádost adresovanou Radě nebude Radě předána
e)      předat dokumenty dokládající rozhodnutí, že kdo rozhodl, že žádost adresovanou Radě nebude Radou vyřizována.“
 
K bodu a) Žádosti – zasíláme k Vašemu podání ze dne 3.4.2008 „Průvodku elektronického podání“. Vaše žádost ze dne 3.4.2008 byla předána z  podatelny přímo na odbor kontrolní a právní.
 
Výpis ze systému spisové služby GINIS, který požadujete, se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu a povinný subjekt může podle § 11 odst. 1 písm. a) z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), omezit poskytnutí informace – viz. rozhodnutí. 
 
V souladu se směrnicí ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 12/INA-KrÚ Svobodný přístup k informacím s účinností k 1.3.2007 upravující postup KrÚ, který vyřizuje žádosti o poskytnutí informace, jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti, se písemné žádosti o informaci ve smyslu Zákona neprodleně předávají přímo na odbor věcně příslušný k vyřízení takové žádosti. Elektronická žádost o informaci podána prostřednictvím elektronické podatelny se předává na odbor (resp. oddělení), jehož věcné působnosti se požadovaná informace týká. Týká-li se žádost o poskytnutí informace věcné působnosti více odborů KrÚ, je k vyřízení takové žádosti příslušný Odbor kontrolní a právní (OKP), který žádost vyřizuje v součinnosti s příslušnými odbory. Odbor kontrolní a právní garantuje konečné zpracování a včasné odeslání odpovědi za KrÚ na základě podkladů předaných a zpracovaných dotčenými odbory.  Spory o příslušnost jednotlivých odborů k vyřízení žádostí o informace řeší ředitel KrÚ. V pochybnostech, kdo je povinným subjektem v konkrétní žádosti žadatele, či zda jdeo informaci v samostatné nebo přenesené působnosti, rozhoduje vedoucí OKP.
                           
K bodu b) – e) Žádosti – Jak již je shora uvedeno, žádosti o informace podle Zákona, jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti, které jsou doručeny na podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů, vyřizuje na základě směrnice ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 12/INA-KrÚ Svobodný přístup k informacím (účinností k 1.3.2007) krajský úřad. Dokumentem, který tento postup dokládá je již zmiňovaná směrnice, kterou naleznete na www.kr-jihomravsky.cz, Úřední deska, Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Jedná se tedy o zveřejněnou informaci podle § 6 Zákona.
K Vaší žádosti ze dne 3.4.2008 tedy nebylo přijímáno nějaké zvláštní rozhodnutí (bod b) a c) Žádosti), jelikož se jednalo o běžný postup podle výše uvedené směrnice, neexistují tedy ani jiné dokumenty než výše uvedené dokládající, jak požadujete „kdo rozhodl“ (bod d) a e) Žádosti).
 
S pozdravem
 
 Mgr. Martin Mikš, v.r.
          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                       Fax                               E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                 541651266                  541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz