Informace č.j.: JMK 61104/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 61104/2008               S-JMK 12964/2008 OKP                Krásná/541651233               6. 5. 2008
 
 
 
 
 
 
„Probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 4. kvartál 2007“ – poskytnutí informace
 
 
 
Vážení,
 
dne 27. 1. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informaci podle zákona 106/99 – probíhající jednání k dokumentacipro územní rozhodnutí pro R52 – 4. kvartál 2007“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 17.10.2007 se ing. arch. Hamrlová zúčastnila jednání o územním řízení pro R52 na městském úřadě Mikulov spolu ‚s‘ zástupci města, ŘSD, atd.
Požadujeme sdělit
a) sdělení kdy a kde se některý z pracovníku KrÚ JMK nebo některý člen Rady JMK zúčastnil jednání týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, a to za období
od 1.10.2007 do 31.12.2007.
b) ke každému jednání dle bodu a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence včetně pozvánky, zápisu/záznamu z jednání a kopií dokumentů získaných a předaných při jednání.
Korespondencí se myslí korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a osobně předané dokumenty.
 
            Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 12964/2008 ze dne 6. 2. 2008 Vám byla poskytnuta informace o tom, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 2008“, o které rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím č. j.: 9266/2008-84/242 ze dne 14. 4. 2008 (dále jen „Rozhodnutí MMR“).
 
            V Rozhodnutí MMR, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 23. 4. 2008, je mj. uvedeno: „Povinnému subjektu –Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost o poskytnutí informace, týkající se probíhajících jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 4. kvartál 2007, vedené povinným subjektem pod č. j. JMK 12964/2008, vyřídil.“.
 
            V návaznosti na Rozhodnutí MMR Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
            Povinný subjekt provedl opětovné šetření na základě Rozhodnutí MMR, při němž bylo zjištěno, že za jediné jednání týkající se probíhajících jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 v období od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 se dá považovat pouze jednání ve věci R52, které proběhlo dne 29. 11. 2007 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje a které bylo zprostředkováno telefonicky z iniciativy Ředitelství silnic a dálnic jako informativní či koordinační schůzka. S ohledem na skutečnost, že z předmětného setkání nebyla pořízena prezenční listina, Vám sdělujeme, že jednání se zúčastnili zástupci AOPK, SCHKO Pálava RNDr. Jiří Matuška a paní Körberová, dále zástupce ŘSD Ing. Cigoš a Ing. Nettigová, tři zástupci SUDOP Praha a.s., zástupce HBH Projekt spol. s r.o. Mgr. Šikula a zástupce Městského úřadu Mikulov, odboru územního plánování a stavebního řádu paní Ing. Leona Alexová, dále Ing. arch. Anna Procházková, členka Rady Jihomoravského kraje, z Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. arch. Eva Hamrlová, Ing. Věroslava Prskavcová a Ing. Jana Svobodová za odbor územního plánování a stavebního řádu a za odbor životního prostředí Ing. Janka Čejková. Setkání se v závěru zúčastnil také starosta města Mikulov Rostislav Koštial.
 
            Výše uvedené informace Vám již byly poskytnuty sděleními č.j.: JMK 10002/2008 ze dne 21. 1. 2008, č.j.: JMK 127/2008 ze dne 16. 1. 2008 a č.j.: JMK 17218/2008 ze dne 18. 2. 2008.
 
k písm. b) Žádosti:
 
            V době před setkáním neproběhla žádná korespondence, tudíž povinný subjekt nemá k dispozici pozvánku ani rozdělovník. Na setkání nebyly předány ani od účastníků získány žádné dokumenty. Po tomto setkáni neproběhla žádná korespondence.
           
            S ohledem na výše uvedené Vám sdělujeme, že povinný subjekt žádné Vámi požadované informace k písm. b) Žádosti nemá, ani není povinen podobné informace mít či vlastnit.
 
S pozdravem
 
                                                                                                  Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                           DIČ                            Telefon                   Fax                          E-mail                                                             Internet
70888337              CZ70888337              541651233              541651289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz