Tisková konference 7. 5. 2008

Tisková konference 7. května 2008

Na tiskové konferenci hovořil 1. náměstek hejtmana Milan Venclík o Průzkumu zaměstnanosti v JMK k 31. 12. 2007 – celý průzkum je zveřejněn na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=42681&TypeID=2 . Člen Rady JMK Jan Letocha  seznámil novináře s letošním ročníkem soutěže Vesnice roku a II. ročníkem literární soutěže Skrytá paměť Moravy.

 

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2007

 

V průběhu ledna a února roku 2008 realizovaly úřady práce Blansko, Brno–město, Brno–venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje dotazníkové šetření týkající se průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji ke dni 31.12.2007. Zpracování a analýzu dotazníků provedlo Centrum pro regionální rozvoj Masarykovy univerzity v Brně. Dotazníkové šetření tohoto typu a rozsahu bylo provedeno již popáté (poprvé v polovině roku 2003, poté ke konci let 2003, 2004 a 2005, 2006) a vycházelo ze snahy odboru regionálního rozvoje získat podrobné informace o nejvýznamnějších zaměstnavatelích a struktuře zaměstnanosti v Jihomoravském kraji.

Cílem dotazníkového šetření bylo detailně charakterizovat vývoj zaměstnanosti v roce 2007 včetně změn ve struktuře pracovní síly v Jihomoravském kraji, dále zjistit zájem ekonomických subjektů o zaměstnávání čerstvých absolventů škol (včetně požadovaných oborů) a v neposlední řadě také zjistit očekávaný pohyb na trhu práce v kraji do konce roku 2008 (včetně záměru zaměstnavatelů přijmout či snížit počty zaměstnanců v jednotlivých profesích).

Dotazníkové šetření uskutečněné k 31.12.2007 zjistilo informace o více než 3 tis. ekonomických subjektech působcích na území Jihomoravského kraje, které dohromady zaměstnávaly 254,8 tis. pracovníků, z toho 246,9 tis. v subjektech s 20 a více zaměstnanci. Každým rokem stoupá počet respondentů šetření, což umožňuje stále přesnější analýzu stavu trhu práce v Jihomoravském kraji – srovnání s předchozími roky je uvedeno v následující tabulce.

 

Tab. 1 Účast respondentů v dotazníkových šetřeních v letech 2003 – 2007

Rok

Počet subjektů

Počet zaměstnanců

k 31.12.2003

2 315

206 961

k 31.12.2004

2 612

215 106

k 31.12.2005

2 869

236 584

k 31.12.2006

2 924

244 663

k 31.12.2007

3 056

254 781

Pramen: Dotazníkové šetření úřadů práce v Jihomoravském kraji, 2004 – 2008

 

V Jihomoravském kraji se v roce 2007 zvýšil oproti roku 2006 podle údajů výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) publikovaného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) počet pracovníků (zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné) o 12,2 tis. osob na 535,2 tis. Dle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v loňském roce zvýšil počet zaměstnávaných cizinců o 3,5 tis., tj. z 24,3 tis. na 27,8 tis., z toho na samotné Brno připadalo 16,7 tis. Podíl cizinců na pracovní síle Jihomoravského kraje se tak blíží pětiprocentní hranici.

Z hlediska vzdělanostní struktury mělo v šetřených subjektech Jihomoravského kraje celkem 55,7 % zaměstnanců minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (středoškolské vzdělání s maturitou a vysokoškolské vzdělání). Mezisektorové srovnání ukazatele „podíl pracujících nejméně s maturitou“ vyznívá jednoznačně příznivě pro terciární sektor (terciér – 70,2 %, sekundér – 39,5 % a primér – 29,9 %).

Z hlediska vlastnictví ekonomických subjektů sledovaných dotazníkovým šetřením se na úhrnné zaměstnanosti podílel nejvýrazněji domácí soukromý sektor 37,1 % a firmy v zahraničním vlastnictví 21,6 %. Téměř polovina pracovníků (47,8 %) byla zaměstnána v podnicích s více než 200 zaměstnanci.

Velmi důležitým aspektem šetření byl i odhad vývoje zaměstnanosti v roce 2008. Odpovědi oslovených zaměstnavatelů vyzněly velmi optimisticky – v úhrnu vykázaly zvýšení počtu zaměstnanců v roce 2008 o 9,2 tis., tedy ještě o více než v roce předchozím (o 6,9 tis.). Pokud by byl tento odhad naplněn z necelé poloviny, jak tomu bylo v roce 2007, kdy došlo ve sledovaných subjektech ke zvýšení zaměstnanosti ve srovnání s rokem 2006 o 3,3 tis., je reálné očekávat, že bude do konce roku 2008 vytvořeno dalších téměř 5 tis. pracovních míst.

 

Tab. 2 Zájem podnikatelských subjektů zaměstnávat absolventy v letech 2003 – 2007

Rok

Ano, máme zájem o absolventy

Ne, o absolventy zájem nemáme

k 31.12.2003

368

498

k 31.12.2004

474

665

k 31.12.2005

514

713

k 31.12.2006

655

610

k 31.12.2007

715

588

Pramen: Dotazníkové šetření úřadů práce v Jihomoravském kraji, 2004 – 2008

 

Jednou ze skupin, jimž je na trhu práce věnována zvýšená pozornost, jsou absolventi škol. V rámci dotazníkového šetření bylo proto zjišťováno, zda zaměstnavatelé, pokud hodlají zvyšovat stavy pracovníků, budou ochotni přijímat právě absolventy Z celkového počtu 3 056 subjektů jich kladně odpovědělo 715, záporně 588 (viz tab. č. 2), celkem 1 060 si nebylo se svým přístupem k absolventům zcela jisto a zbývajících 693 se k této otázce nevyjádřilo. Ochotu přijímat absolventy tedy deklarovalo 23,4 % z oslovených organizací, u jednoznačně rozhodnutých subjektů šlo dokonce o podíl 54,9 %. Dotázané subjekty uvedly, že v roce 2008 budou mít zájem o 4,7 tis. absolventů.

Největší zájem o absolventy projevily stejně jako při předchozím průzkumu velké organizace a také firmy působící ve zpracovatelském průmyslu. Nejžádanější ze tří vzdělanostních kategorií absolventů (vyučení, osoby s maturitou a vysokoškoláci) byli absolventi středních škol bez maturity (2,5 tis.), poté absolventi středních škol s maturitou (1,2 tis.) a nejmenší, i když opět velmi vysoký, byl tentokrát zájem o vysokoškoláky (1,0 tis.). Stejně jako v minulém dotazníkovém šetření převážila u absolventů středních škol bez maturity poptávka po strojních a stavebních profesích (seřizovači, nástrojaři, zámečníci, zedníci), ale vlivem firem rozvíjejících své aktivity v oblasti montáží strojů a elektronických zařízení je stále větší zájem o manipulační dělníky. Také v případě středoškoláků s maturitou byli nejvíce poptáváni především strojní a stavební technici, ale významně vzrostl zájem o absolventy středních a ekonomických škol. U vysokoškoláků byl poprvé největší zájem o programátory (222 míst), teprve na druhém místě byla u absolventů požadována profese strojní inženýr (129 míst).

 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že v roce 2008 by mělo být uchazečům o práci k dispozici několik stovek volných míst pro manipulační dělníky ve strojírenském a elektrotechnickém průmyslu, která nevyžadují specifické znalosti či předchozí praxi. Tradičně velký je zájem o kvalifikované dělníky ve strojírenství a kovozpracujícím průmyslu – tyto profese jsou na trhu práce v Jihomoravském kraji nedostatkové a průmyslové firmy stále častěji využívají zahraniční pracovní síly. Podobná je situace také ve stavebnictví. Za poměrně významný lze považovat i zájem o odborníky ve výpočetní technice. Ohroženi zvýšenou nezaměstnaností budou i dělnické profese v některých průmyslových odvětvích (textilní průmysl, plastikářský průmysl). Deset profesí, ve kterých se očekávají největší úbytky a přírůstky v roce 2008 zachycuje tabulka č. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 TOP 10 profesí požadovaných při Průzkumu zaměstnanosti k 31.12.2006 a 31.12.2007 a deset profesí, u kterých zaměstnavatelé avizovali snižování počtu pracovníků

2007

2008

Snižování

Zvyšování

Snižování

Zvyšování

Učitelé ZŠ (2331)

57

Dělník v el. průmyslu (8282)

907

Dělník v textilním průmyslu (7431)

184

Obsluha NC strojů (8171)

852

Strojní technici (3115)

52

Zámečníci (7222)

466

Plastikáři (8232)

100

Zámečníci (7222)

493

Nižší účetní (4121)

50

Telefonisté (4223)

356

Pracovníci ostrahy (5169)

98

Zedníci (7122)

397

Pomocní dělníci v průmyslu (932)

46

Zedníci (7122)

345

Montážní dělníci ve strojír. (8281)

59

Pomocní dělníci ve výrobě (9321)

395

Pomocní skladníci (9339)

37

Řidiči (8324)

324

Učitelé ZŠ (2331)

55

Odborníci VT (2132)

350

Prodavači (5211)

35

Obráběči (8211)

292

Pomocní dělníci v průmyslu (932)

42

Svářeči (7212)

323

Dělníci v zemědělství (6111)

35

Svářeči (7212)

269

Chovatelé (6121)

35

Soustružníci (7223)

316

Pomocní uklízeči (9132)

35

Soustružníci (7223)

255

Vyšší administrat. pracovník (3431)

34

Obráběči (8211)

307

Chovatelé (6121)

31

Plastikáři (8232)

214

Dělníci v zemědělství (6111)

30

Elektromechanici (7241)

297

Dělník v lesnictví (6141)

26

Pomocní dělníci ve výrobě (9321)

196

Řezníci (7411)

28

Řidiči (832)

264

Pramen: Dotazníkové šetření úřadů práce v Jihomoravském kraji, 2007, 2008

 

 

 

 

„Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji“, který proběhl již pátým rokem, dává voleným orgánům Jihomoravského kraje, úřadům práce, veřejným institucím a zaměstnavatelům zpětnou informaci, jaký je aktuální stav zaměstnanosti v regionu, a jak se tento stav vyvíjel v uplynulých letech. Orgány kraje s rozhodovací pravomocí mají k dispozici nástroj, který ukazuje možnost, kam nasměrovat další rozvoj školství, které by mělo odpovídat poptávce trhu práce.

 

 

 

 

 

II. ročník literární soutěže „Skrytá paměť Moravy“

 

           

Ke dni 28. října 2007 byl  Radou Jihomoravského kraje vyhlášen II. ročník literární soutěže „Skrytá paměť Moravy“, tentokrát s tématem „Sousedé“. Soutěž organizačně a odborně garantuje Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad) a Masarykovo muzeum v Hodoníně. Do soutěže se mohli přihlásit mladí lidé, kteří ke dni uzávěrky přihlášek dosáhli minimálně věku 12 let a maximálně 19 let.

            Pořadatelé obdrželi 163 přihlášek, z nichž bylo 11 vyřazeno z důvodu nesplnění stanovených propozic. Pětičlenné porotě bylo předáno k hodnocení 152 příspěvků, a to 89 v I. kategorii (12 – 15 let) a 63 v kategorii II. (16 – 19 let). Přihlášení účastníci jsou z 8 moravských i českých krajů. Jedná se o kraj Jihomoravský (přihlášeno 116, hodnoceno 112), Zlínský (přihlášeno 19, hodnoceno 12), Olomoucký (13), Moravskoslezský (9), Vysočina (3), Pardubický (1), Ústecký (1) a Královéhradecký (1).

Zájem mládeže o tuto soutěž dokazuje i nárůst počtu zaslaných příspěvků. Do I. ročníku literární soutěže bylo podáno 110 příspěvků, z toho 74 v I. kategorii a 36 (hodnocených 31) v kategorii II.

            Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže se uskuteční v pátek 20. června 2008 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky.

 

 

Soutěž Vesnice roku

 

Soutěž Vesnice roku se koná letos počtrnácté, vyhlašovatelé soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR a kraje. Více informací o soutěži je na: http://vesniceroku.obce.cz/ .

Přihlášky do soutěže byly podávány v termínu do 30. 4. 2008. V Jihomoravském kraji se přihlásilo letos 25 obcí:

okres Blansko – Cetkovice, Kozárov, Lažany, Lysice, Vísky

okres Břeclav – Hlohovec, Jevišovka, Nikolčice, Šakvice, Šitbořice

okres Brno-venkov – Drahonín, Hlína, Kobylnice, Lomnice, Mokrá-Horákov, Rašov, Zastávka

okres Hodonín – Dambořice, Lužice, Násedlovice, Nenkovice, Ždánice, Želetice

okres Vyškov – Krásensko

okres Znojmo – Hnanice  

 

Předsedkyní krajské hodnotitelské komise je Dagmar Kovaříková, starostka obce Kobylí.

 

Krajská hodnotitelská komise může mít maximálně 10 členů. Každá obec zařazená do soutěže bude v termínu  do 30. 6. 2008 navštívena krajskou hodnotitelskou komisí, která zpracuje Protokol o vyhodnocení krajského kola a její předseda ho nejpozději do 9. 7. 2008 předá tajemnici soutěže, tisku a soutěžícím obcím.

 

V rámci krajských kol jsou udělována následujících ocenění:

· Zlatá stuha – vítěz krajského kola,

· Modrá stuha - za společenský život,

· Bílá stuha - za činnost mládeže,

· Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí,

· Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – tato cena je vyhlášena v letošním roce podruhé.

 

Nositel Zlaté stuhy - tedy vítěz krajského kola soutěže - je oprávněn užívat titul „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2008“. V rámci krajských kol může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplom za vzorné vedení obecní knihovny, diplom za vzorné vedení kroniky, diplom za rozvíjení lidových tradic a diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (tzv. Fulínova cena).

Krajská slavnostní vyhlášení organizuje krajský nositel Zlaté stuhy za organizačního případně i finančního přispění kraje a vyhlašovatelů soutěže.

Od roku 2001 se krajské kolo soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji koná pod záštitou hejtmana Ing. Stanislava Juránka. Zastupitelstvo JMK schválilo – tak jako loni - ve svém rozpočtu na letošní rok významnou finanční částku 1 milionu korun pro oceněné soutěžící obce v kraji.

Vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního. Obec z nynějšího Jihomoravského kraje se v historii stala již celkem pětkrát celostátním vítězem soutěže Vesnice roku. V prvním ročníku v roce 1995 to byla obec Telnice (okres Brno-venkov), v roce 1996 obec Vratěnín (okres Znojmo), v roce 1999 obec Olešnice (okres Blansko), v roce 2000 obec Sloup (okres Blansko) a v roce 2005 obec Bořetice (okres Břeclav). Vítězi jihomoravského krajského kola se v předcházejících letech staly následující obce: Hroznová Lhota (2001), Blatnička (2002), Želetice (2003), Sivice (2004), Bořetice (2005), Kobylí (2006) a Terezín (2007).