Kraj provede otevřený výběr zástupců veřejnosti ve školských radách

Jihomoravský kraj hledá odborníky a další zájemce z řad veřejnosti o práci ve školských radách zřizovaných při základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Školské rady představují poradní, iniciační a také schvalovací orgán jednotlivých škol.

„Je to součást snahy zlepšit management jihomoravského školství a současně v duchu otevřeného kraje dát možnost veřejnosti se tímto způsobem zapojit. Se školskými radami chceme dále systematicky pracovat, stejně jako s vedením těchto škol,“ řekl k záměru hejtman Jan Grolich. Školská rada je devítičlenný samosprávný orgán školy, který dává žákům a jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám možnost podílet se na správě školy. Funkční období člena školské rady je 3 roky, jmenování Radou Jihomoravského kraje se předpokládá od února 2021. Školská rada má např. tyto kompetence: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. „Základem dobré školy je dobře nastavený systém fungování, za který odpovídá ředitel. Školská rada je klíčová v tom, že jejím prostřednictvím může rodičovská a širší veřejnost dávat řediteli podněty a zpětnou vazbu. Prostřednictvím práce ve školské radě je možno přispět k rozvoji konkrétní školy i vzdělávání v Jihomoravském kraji obecně,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast vzdělávání Jiří Nantl.

Náměstek hejtmana Jiří Nantl plánuje pracovat se členy školských rad systematicky, v příštím roce by pro ně krajský odbor školství měl uskutečnit seminář a měly by být zahájeny pravidelné porady předsedů školských rad v kraji. Jde o součást aktivit k vytvoření systému podpory škol zřizovaných krajem, což patří mezi priority programu nové rady kraje v oblasti vzdělávání.
Funkce člena školské rady je čestná a bezplatná, předpokládá určité časové nároky týkající se účasti na jednáních školské rady (nejméně dvakrát ročně) a na souvisejících aktivitách.

„Členství ve školských radách není spojeno s žádnou odměnou, ale jde o čestnou službu komunitě a možnost aktivně se zapojit do správy konkrétního vzdělávacího zařízení,“ doplnil Jiří Nantl. „Zájemce členství ve školské radě musí do 10. ledna 2021 zaslat elektronicky na Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje stručný motivační dopis a název školy, v jejíž školské radě chce působit.“ Seznam škol je na https://portalpo.kr-jihomoravsky.cz/ .