Informace č.j.: JMK 60368/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 60368/2008                S-JMK 12961/2008 OKP                Krásná/541651233                6. 5. 2008
 
 
„Probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 3. kvartál 2007“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 1. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informaci podle zákona 106/99 – probíhající jednání k dokumentacipro územní rozhodnutí pro R52 – 3. kvartál 2007“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 17.10.2007 se ing. arch. Hamrlová zúčastnila jednání o územním řízení pro R52 na městském úřadě Mikulov spolu ‚s‘ zástupci města, ŘSD, atd.
Požadujeme sdělit
a) sdělení kdy a kde se některý z pracovníku KrÚ JMK nebo některý člen Rady JMK zúčastnil jednání týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, a to za období od 1.7.2007 do 30.9.2007.
b) ke každému jednání dle bodu a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence včetně pozvánky, zápisu/záznamu z jednání a kopií dokumentů získaných a předaných při jednání.
Korespondencí se myslí korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a osobně předané dokumenty.
 
 
            Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 12961/2008 ze dne 6. 2. 2008 Vám byla poskytnuta informace o tom, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 3. kvartál 2007“, o které rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím č. j.: 9269/2008-84/244 ze dne 14. 4. 2008 (dále jen „Rozhodnutí MMR“).
 
            V Rozhodnutí MMR, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 23. 4. 2008, je mj. uvedeno: „Povinnému subjektu –Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost o poskytnutí informace, týkající se probíhajících jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 3. kvartál 2007, vedené povinným subjektem pod č. j. JMK 12961/2008, vyřídil.“.
 
            V návaznosti na Rozhodnutí MMR Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) resp. b) Žádosti:
 
-         S ohledem na skutečnost, že v době od 1. 7. 2007 do 30.9.2007 se nekonalo žádné jednání týkají se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52 kterého by se zúčastnilněkterý z pracovníku Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo některý z členů Rady Jihomoravského kraje, nemá povinný subjekt dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádné Vámi požadované informace k písm. a) a b) Žádosti.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                          E-mail                                                               Internet
70888337               CZ70888337               541651233                541651289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz