Témata z jednání krizového štábu: testování v sociálních službách, příkazy práce, krizové školy nově pro okruh dalších profesí

V tomto týdnu (3. 11. 2020) se opět sešel krizový štáb kraje pod vedením hejtmana Bohumila Šimka a projednal aktuální situace spojenou s epidemií COVID19. Jihomoravský kraj vydal k dnešnímu dni 519 příkazů k práci ve zdravotnictví (z toho 91 studentů středních škol, 38 studentů vyšších odborných škol a 390 vysokoškolských studentů).Tyto příkazy budou finančně hrazeny z cílené dotace Ministerstva zdravotnictví (obdobná praxe jako v jarních měsících). Studenti budou v nemocnicích nasazováni dle potřeby na pozice středního zdravotnického personálu.
S ohledem na stále rostoucí počty covid+ pacientů v nemocnicích a vysoké počty pozitivních osob zdravotnického personálu hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek po projednání v krizovém štábu vyzval členy Sdružení lékařů České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů České republiky, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s., Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s., a České asociace sester k výkonu dobrovolnické činnosti ve prospěch nemocnic na území Jihomoravského kraje.
Krizový štáb se také intenzívně zabýval zřízením tzv. polní nemocnice v prostorách na brněnském výstavišti. Tuto nemocnici by provozovala Fakultní nemocnice Brno s tím, že by zde mohli být pacienti s nejlehčím průběhem nemoci, čímž by vzniklo místo v nemocnicích v kraji pro pacienty vyžadující zvýšenou zdravotní péči.
Je připraveno další místo pro COVID BUS v termínu 9. - 13. 11. 2020 v Boskovicích. Autobus bude provádět odběry na adrese: Boskovice, Dukelská 2285 (u zimního stadionu).
 

Sociální oblast - Organizace zřizované krajem mají nakoupeny antigenní testy, které používají pro testování symptomatických klientů a zaměstnanců. U těchto testů je nutné počítat s tím, že senzitivita je z principu nižší, než je u PCR testů. Slouží však jako první síto při testování. Ke včerejšímu dni (3. 11.) je evidováno v krajských zařízeních 558 pozitivních klientů napříč všemi druhy služeb a 320 pracovníků.
K plošnému testování v sociální oblasti zatím víme, že distribuce testovacích sad bude plně v gesci Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně nebylo žádné krajské zařízení ohledně této problematiky kontaktováno s bližšími informacemi. Nově přibyly i další služby, u kterých má probíhat pouze testování zaměstnanců, nikoliv klientů, a to chráněné bydlení, osobní asistence a týdenní stacionáře.
Jihomoravský kraj má tedy aktuální počty klientů a zaměstnanců, z čehož plyne, že pokud se budou testovat klienti všech zařízení, pracovníci v přímé i nepřímé péči, bude potřeba pro náš region téměř 14 tisíc testovacích sad.
Konkrétní počty: Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a odlehčovací služba 6 180 lůžek, 2 522 pracovníků v přímé péči, 1 384 v nepřímé péči
Domovy pro osoby se zdravotním postižením: 964 lůžek, 589 pracovníků v přímé péči, 252 v nepřímé
Pečovatelská služba: 730 pracovníků v přímé péči, 120 v nepřímé péči
Týdenní stacionáře: 54 lůžek, 35 pracovníků v přímé péči a 13 v nepřímé péči
Chráněné bydlení: 406 lůžek, 230 pracovníků v přímé péči a 55 v nepřímé péči
Osobní asistence: 172 v přímé péči a 31 v nepřímé péči

Jihomoravský kraj byl (společně s Plzeňským krajem) vybrán do spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a organizace Lékaři bez hranic pro podporu pobytových zařízení sociálních služeb. V reakci na zhoršující se pandemickou situaci v České republice realizovali Lékaři bez hranic průzkum potřeb v ČR a pro první fázi identifikovali oblasti, ve kterých by mohli pomoci. Jednou z nich je oblast prevence a kontroly šíření infekcí s důrazem na pobytová zařízení sociálních služeb. Program je nabízen ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s vědomím Ministerstva zdravotnictví.
Záměrem Lékařů bez hranic je posílit kompetence pobytových zařízení v oblasti prevence a kontroly šíření infekce, posílit kompetence a sebedůvěru zdravotnického i nezdravotnického personálu, identifikovat mechanismy, které klientům těchto zařízení pomohou situaci lépe zvládat a zlepšit tak jejich psychický stav, a celkově tak pomoci snížit tlak, kterému je v současné době vystaveno české zdravotnictví. K dnešnímu dni (4. 11.) je v JMK aktuálně zapojeno 8 zařízení.

Školství - V Jihomoravském kraji je k dispozici 42 škol a školských zařízení pro potřeby stanovené nařízením vlády. Školy byly určeny s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 a následně od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 (nové krizové opatření). Počty dětí ve školách od počátku činnosti určených škol v podzimní vlně Covidu:
k 15.10.2020 28 skupin 228 dětí
k 21.10.2020 43 skupin 466 dětí z toho 4 MŠ a 461 1. st. ZŠ
k 29.10.2020 30 skupin 389 dětí z toho 10 MŠ a 379 1. st. ZŠ
k 4.11.2020 48 skupin 564 dětí z toho 18 MŠ a 546 1. st. ZŠ

Pokles počtu dětí v týdnu od 26. - 30. 10. 2020 může být spojen s tím, že v týdnu byl státní svátek a 2 dny dlouhodobě avizovaných podzimních prázdnin. Dá se dovodit, že vzhledem k počtům dětí, kterým byla poskytována péče k 21.10.2020, došlo k 4.11.2020 k navýšení, a to s ohledem na to, že se jedná již o běžný pracovní týden bez svátků a bez prázdnin a pravděpodobně i díky tomu, že na základě krizového opatření vlády ze dne 30.10.2020 č. 1109 došlo k rozšíření okruhu profesí zaměstnanců, pro které mohou určené školy péči o děti zajišťovat.
Podle dostupných informací nevyvstala do této chvíle potřeba určovat další školy z důvodu potřeby nových kapacit. V okamžiku, kdy nastane, je Jihomoravský kraj připraven další školy určit.
Profese, pro které mohou určené školy podle usnesení vlády ze dne 30.10.2020 č. 1109 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jsou níže uvedené. Tučně jsou označeny ty, o které byl původní okruh nově rozšířen:
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
• pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci České pošty, s. p.


Další jednání krajského krizového štábu proběhne v pondělí 9. listopadu 2020.