Informace č.j.: JMK 53052/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK   53052/2008
S-JMK 53052/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
29. 4. 2008
 
 
Bod č. 87 ze 152. schůze Rady Jihomoravského kraje – poskytnutí informace
 
 
            dne 19. 4. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 87 na 152. zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 87 s názvem „Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva Jihomoravského kraje“, který byl předložen na 152. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         důvodová zpráva
-         příloha č. 1 a 2
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu