Tisková konference 25. 4. 2008

Tisková konference 25. dubna 2008

 

 

Na tiskové konferenci hovořil člen Rady JMK Vít Blaha o akcích pro Brněnský diplomatický sbor. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha zde informoval o aktualitách z činnosti krajského úřadu.

 

 

Akce pro brněnský diplomatický sbor

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 24. dubna 2008 schválila záměr pořádat dvakrát ročně jednodenní akce pro Brněnský diplomatický sbor za účelem bližšího poznání Jihomoravského kraje a oboustranné výměny informací a uložila odboru vnějších vztahů zabezpečovat průběžně tyto akce.

Během uplynulých let navštívilo Jihomoravský kraj již několik diplomatických sborů (Pražský, Bratislavský, Vídeňský), jejichž návštěvy byly vysoce hodnoceny na všech úrovních.

Vzhledem k těmto pozitivním odezvám a na základě iniciativy brněnských diplomatů se budou pravidelně dvakrát ročně pořádat akce pro Brněnský diplomatický sbor (jedná se o cca 20 osob).  Hlavním cílem těchto akcí bude bližší poznání Jihomoravského kraje. Každá akce bude zaměřena na jeden z okresů JMK, kde bude diplomatům představena nejen kultura a památky, ale i podnikatelské prostředí. Počítá se rovněž s tím, že kulturní doprovod může být zabezpečen zemí, jež má v Brně své zastoupení. Přesné termíny těchto akcí a jejich rozpočet budou vždy stanoveny individuálně pro příslušný rok.

 

Administrativní a školicí centrum Cejl

 

Vzhledem k tomu, že se ke dni 1. září 2008 předpokládá zahájení provozu Administrativního a školicího centra Cejl, je třeba zabezpečit veškeré činnosti, které budou s tímto provozem pracoviště Krajského úřadu Jihomoravského kraje spojeny.

Vedle umístění pracovníků odboru školství v 1. etapě a pracovníků odboru Krajský živnostenský úřad a oddělení vnější kontroly a oddělení přezkumu hospodaření obcí odboru kontrolního a právního (dále OKŽÚ a OKP)  ve 2. etapě,  se budou v prostorách nové budovy zabezpečovat především vzdělávací akce a to nejen pro orgány kraje, ale i pro obce, tajemníky obcí, příspěvkové organizace apod. Probíhat zde budou semináře, porady, jazykové kurzy, apod. Na novém pracovišti však bude zabezpečováno i poskytování informací občanům a dalším subjektům a vidimace a legalizace listin pro potřebu krajského úřadu na novém pracovišti i pro občany a další subjekty.

Stěhování pracovníků odboru školství, kteří dosud působí v pronajatých prostorách v ulici Mezírka, by mělo proběhnout v prázdninových měsících, stěhování  pracovníků OKŽÚ a OKP je naplánováno na druhé čtvrtletí roku 2009.  Podmínkou je samozřejmě úspěšná kolaudace objektu, která se uskuteční koncem měsíce června.

Jihomoravský kraj se stal vlastníkem nemovitosti – administrativní budovy č. p. 530 a 831 na adrese Cejl 73 v Brně-Zábrdovicích v roce 2002 na základě darovací smlouvy mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra ČR a Jihomoravským krajem. Vzhledem k tomu, že předávaný objekt byl ve špatném technickém stavu, byla zpracována studie možného využití objektu pro potřeby Jihomoravského kraje. Návrh využití vycházel ze zdůvodnění žádosti o bezúplatný převod trvale nepotřebného majetku státu a z potřeb jednotlivých odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V objektu bude umístěno administrativní a školicí centrum, v němž je 43 kanceláří ve čtyřech podlažích pro cca 95 zaměstnanců, dále celkem 5 učeben různé velikosti (z toho jedna pro 133 účastníků) s příslušným zázemím (šatny, občerstvení) a cca 130 parkovacích míst. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Hlavní vstup je řešen z ulice Cejl, hlavní vjezd je z ulice Bratislavská.

Celková cena díla je 235 961 724,- Kč včetně DPH, realizuje ho obchodní společnost Skanska CZ region Brno s.r.o., která nabídla nejnižší cenu. Od října do prosince 2006 byl proveden záchranný archeologický výzkum, který byl realizován společností Archaia Brno, o.p.s. V roce 2006 bylo prostavěno 14 mil. Kč, v  roce 2007 124 mil.Kč.

 

Den otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje

 

Ve středu 28. května 2008 se uskuteční Den otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje s názvem „OPĚT OTEVŘENO!“.

Záměrem akce, na niž zve banner umístěný na budově úřadu, je informovat občany o fungování úřadu, o jeho pravomocích a struktuře. Vedoucí odborů či jejich zástupci budou po celý tento den k dispozici k případným dotazům občanů, opět budou probíhat prohlídky reprezentativních prostor úřadu s průvodci, v zastupitelském sále se uskuteční přednášky hejtmana a ředitele úřadu. Svou činnost budou prezentovat školy zřizované Jihomoravským krajem – např. MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Kociánka 6, Brno, VOŠ oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Francouzská 101, Brno, SŠ uměleckoprůmyslová a technická, Mládežnická 430, Velké Opatovice.

Den otevřených dveří se poprvé uskutečnil v roce 2003. Od této doby se konal již třikrát a vždy se těšil velkému zájmu. Při loňském dni otevřených dveří, který se uskutečnil 25. června 2007 pod názvem „OTEVŘENO!“, zavítalo na krajský úřad cca 1000 návštěvníků, nechyběli mezi nimi ani např. studenti škol pro tělesně a zrakově postižené. Při prohlídce návštěvníky nejvíce zaujala studentská módní přehlídka a možnost vyzkoušet si hlasování i diskusi v zastupitelském sále.

 

 

Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče

 

Dnem 1. března 2008 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (zákon č. 106/2007 Sb.), která umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě tohoto zápisu mohou děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Změna znamená výrazné usnadnění možnosti cestování rodičů s malými dětmi.

Zápis lze provést dvěma způsoby:

1. do cestovního dokladu, v němž je uvedena položka „Děti“, se zapíše jméno, příjmení, datum narození a pohlaví dítěte.

2. do cestovního dokladu, v němž není položka „Děti“ uvedena, se zápis provede na štítek, který se vlepí do cestovního dokladu.

 

K žádosti o zápis dítěte do cestovního dokladu rodiče je třeba předložit rodný list dítěte. Osvědčení o státním občanství, které je nutné předkládat k žádosti o vydání 1. cestovního pasu dítěte, se bude vyžadovat pouze v pochybnostech o státním občanství dítěte, které nelze zjistit jiným způsobem na místě z předložených dokladů rodiče (občanský průkaz, rodný list, oddací list, cestovní doklad).

 

Za zápis dítěte do vydávaného cestovního dokladu rodiče se správní poplatek neplatí.

Za vlepení štítku do již vydaného cestovního dokladu rodiče se hradí poplatek 50,- Kč.

 

Zásady územního rozvoje

 

Povinností krajů podle nového stavebního zákona je pořídit a vydat pro své území Zásady územního rozvoje do tří let od nabytí jeho účinnosti. Jedná se koncepční dokument, který nahrazuje územní plány velkých územních celků.

Krajský úřad pro splnění této povinnosti nejprve zpracoval a projednal zadání, které 13. září 2007 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, v němž jsou pro projektanta závazně stanoveny pokyny, kromě jiných např. i pro navrhování koridorů rychlostních silnic. Poté bylo zahájeno výběrové řízení na zpracovatele Zásad územního rozvoje formou otevřeného řízení, do něhož se mohli hlásit zájemci o zakázku. Výběrové řízení bylo uzavřeno schválením smlouvy s vybraným uchazečem dne 10. dubna 2008 v Radě Jihomoravského kraje, na základě níž vybraný projektant započne práci na tomto díle. Stala se jím firma Atelier  T- plan , s.r.o.

Proces pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje je tedy nyní ve fázi přípravy a zpracování jejich návrhu. Z hlediska časového lze odhadnout tento proces na cca 1 rok. Pak bude následovat etapa projednávání a tzv. řízení o zásadách územního rozvoje, která zahrnuje veřejné projednání návrhu zásad územního rozvoje, kdy teprve mohou být podávány připomínky a námitky ze strany zákonem vymezených subjektů.

Z uvedeného je zřejmé, že „věcně shodná připomínka“ veřejnosti, byla podána v době, kdy ještě žádné řízení o zásadách územního rozvoje ve smyslu § 39 stavebního zákona neprobíhá a nemůže s ní být jako s takovou naloženo. Připomínky tak směřují k dokumentu, který nikdo neviděl a ani vidět nemohl, neboť žádný neexistuje.