Informace č.j.: JMK 56843/2008

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                            SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 56843/2008                      S-JMK 30116/2008 OKP                       Mgr. Klusáčková/541651234                       28. 4. 2008
 
 
„Stáže vedoucích odborů KrÚ JMK v Bruselu“ – poskytnutí informace II.
 
Vážení,
 
dne 1.3.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Stáže vedoucích odborů KrÚ JMK v Bruselu“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti: „Požadujeme
a) sdělit, kdo a kdy se zúčastnil stáží v Bruselu z odboru OUPSŘ, odboru dopravy a odboru kontrolního
b) předat úplné vyúčtování této cesty pro účastníky z odboru OUPSŘ a dopravy a jejich cestovní zprávy
c) předat kopii programu těchto stáží pro účastníky z odboru OUPSŘ a dopravy (požadují se dokumenty dokládající na jakou pracovní náplň byli tito pracovníci do Bruselu posláni a jaký konkrétní program v Bruselu měli)
d) sdělit kdy a s kým bylo jednáno pro Téma financování projektů Jihomoravského kraje z rozpočtu Evropské komise
e) předat veškeré dokumenty, které byly získány pro Téma financování projektů Jihomoravského kraje z rozpočtu Evropské komise
f) předat veškerou korespondenci předcházející daným cestám a navazující na cesty, která se týká Tématu financování projektů Jihomoravského kraje z rozpočtu Evropské komise.“
 
Požadované informace Vám byly poskytnuty sdělením ze dne 10.4.2008 č.j. JMK 30116/2008. Dne 21.4.2008 byla povinnému subjektu doručena Vaše stížnost dle ust. §16a zákona č. 106/1999 Sb., datovaná dne 20.4.2008. Ve stížnosti mimo jiné uvádíte:
 
„V bodě b) žádosti jsme požadovali:
Předat úplné vyúčtování této cesty pro účastníky z odboru OUPSŘ a dopravy a jejich cestovní zprávy.
Úplné vyúčtování zahrnuje nejen vlastní rekapitulaci nákladů, ale i všechny přílohy k vyúčtování včetně doklady předaných cestovatelem Mezi tyto přílohy plného vyúčtování nepochybně patří i kopie letenek a dokladů o jejich pořízení. Tyto dokumenty nebyly předány.
Nebyla předána cestovní zpráva ing. Arch Hamrlové ze služební cesty 9.-12.12.2007.
Trváme na plné odpovědi.“
 
Dle ustanovení § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do sedmi dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt po provedeném šetření ohledně existence požadovaných informací u povinného subjektu rozhodl, že Vaší stížnosti sám zcela vyhoví tím, že poskytne požadované informace.
 
V příloze Vám zasíláme k bodu b) Žádosti:
 
-        kopie dokladů, které jsou přílohou Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Belgie Ing. arch. Evy Hamrlové,
-        kopie dokladů, které jsou přílohou Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Belgie Doc. Ing. Jana Pavlíčka, CSc.,
-         kopii zprávy ze zahraniční pracovní cesty Ing. arch. Evy Hamrlové ve dnech 9.- 12.12.2007 (tato zpráva byla vypracována jako společná zpráva za všechny zúčastněné osoby),
-         kopii daňového dokladu o pořízení letenek – faktura za 14 ks mezinárodních letenek. Kopie letenek nemá povinný subjekt k dispozici. Letenky obdrží zaměstnanec přímo na letišti, prokáže se jimi při vstupu na palubu letadla a dále není povinen je uchovávat ani přikládat k cestovnímu příkazu.
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
S pozdravem
                                                                                                  Mgr. Martin Mikš, v.r.
            vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (8x A4 jednostranný)
 
 
IČ                          DIČ                           Telefon                   Fax                           E-mail                                                                  Internet
70888337             CZ70888337             541651233              5416511289              klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz