Informace č.j.: JMK 55961/2008

                                                   Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Č.j.                                              Sp.Zn.                                                    Vyřizuje/linka                                                Brno
JMK 55961/2008                      S-JMK 44655/2008 OSO                      Mgr. Dvořáček/541658854                          25. 4. 2008
 
 
Bod č. 4 ze 156. schůze Rady Jihomoravského kraje – dodatečné poskytnutí informace
 
 
            dne 2. 4. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 156.  zasedání RJMK“.
 
Na uvedenou žádost bylo odpovězeno přípisem ze dne 15. 4. 2008 č.j. JMK 44655/2008, na jehož základě byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta elektronická kopie materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v rozsahu titulního listu (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 1, 3 a 4. Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 2 a 5 informace nebyla poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu č.j. JMK 51157/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 44655/2008 OSO ze dne 15. 4. 2008 vydaného dle ustanovení § 8a, §11 odst. 2 písm. a) a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
 
Po vydání rozhodnutí Krajského úřadu č.j. JMK 51157/2008 vedeného pod spisovou značkou S – JMK 44655/2008 OSO ze dne 15. 4. 2008 bylo Krajskému úřadu doručeno sdělení Klubu přátel sborového zpěvu, v němž byl Krajskému úřadu udělen souhlas s poskytnutím jeho žádosti ze dne 5. 3. 2008, která tvořila přílohu č. 5 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 156. schůzi Rady Jihomoravského kraje. 
 
S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Vám dodatečně poskytujeme přílohu č. 5 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 156. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to žádost Klubu přátel sborového zpěvu ze dne 5. 3. 2008.
 
           S pozdravem
 
 
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
 
Přílohy: dle textu