Informace č.j.: JMK 50460/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK     50460 /2008
S-JMK 50460/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
25. 4. 2008
 
 
Bod č. 5 z 24. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
            dne 14. 4. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5  na 24. zasedání ZJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Zpráva o činnosti výboru kontrolního“ v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje v období od 23. do 24. zasedání Zastupitelstva JMK
-         příloha č. 1 a 2.
 
Důvodovou zprávu materiál neobsahoval.
 
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK  55970/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 50460/2008 OSO ze dne 25. 4. 2008 byly z přílohy č. 1 a 2 Zprávy o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje v období od 23. do 24. zasedání Zastupitelstva JMK vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona  č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
Přílohy: dle textu