Informace č.j.: JMK 53063/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                        Sp.Zn.                           Vyřizuje/linka                            Brno
ze dne                               JMK 53063/2008                     bez. Sp.Zn.                    Krásná/541651233                    28. 4. 2008
 
 
„156 RJMK bod 70“ – poskytnutí informace
 
 
dne 19. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 156 RJMK bod 70“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 70 na 156. zasedání RJMK“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace povinný subjekt nemá. Bod č. 70 předložený na 156. schůzi Rady Jihomoravského kraje hejtmanem Jihomoravského kraje ing. Juránkem, byl přednesen pouze ústní formou, tedy bez předložení materiálu. K tomuto bodu nebyly předloženy žádné materiály.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                           DIČ                            Telefon                    Fax                            E-mail                                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651233               5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz