Informace č.j.: JMK 53056/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                        Sp.Zn.                            Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                               JMK 53056/2008                     bez Sp.Zn.                     Krásná/541651233                    28. 4. 2008
 
 
„155 RJMK bod 58“ – poskytnutí informace
 
 
dne 19. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 155 RJMK bod 58“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 58 na 155. zasedání RJMK“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace povinný subjekt nemá. Bod č. 58 s názvem „Městská rychlodráha – Příspěvek ke zlepšení projektu Modernizace železnice v Brněbyl z programu 155. schůze Rady Jihomoravského kraje, konané dne 13. 3. 2008, stažen. K tomuto bodu nebyly předloženy žádné materiály.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                    Fax                             E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337               541651233               5416511289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz