Informace č.j.: JMK 51769/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                           JMK 51769/2008               S-JMK 51769/2008 OKP                Krásná/541651233                28. 4. 2008
 
 
„Výhledové řešení silniční sítě v Břeclavi v souvislosti s přípravou stavby obchvatu města“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 16. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Výhledové řešení silniční sítě v Břeclavi v souvislosti s přípravou stavby obchvatu města“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
rada JMK uložila úkol:
Úkol č.: R 53/47b - Výhledové řešení silniční sítě v Břeclavi v souvislosti s přípravou stavby obchvatu města
Požadujeme:
požadujeme předat veškerou korespondenci se všemi subjekty k plnění tohoto úkolu.
Informace se požadují za období od 1.1.2006.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy.zápisy z jednání i dokumenty předané/převzaté osobně. Pokud emaily pracovníci JMK smazali, požadujeme je získat ze zálohovaných kopií emailového systému, který JMK využívá.
‚Infornmace‘, které jsou na JMK v elektronické formě požadujeme elektronicky.
Pokud povinný subjekt elektronickou verzi dokumentů nevlastní, požadujeme předat kopie barevných dokumentů jako běžné černo-bílé kopie.
V případě, že některý dokument má více než 30 stran a není jej možno předat v elektronické formě, požadujeme předat pouze prvních 10 stran a posledních 5 stran.“.
           
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.  Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, a to:
 
-         dopis Jihomoravského kraje, odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 29529/2006 ze dne 6. 3. 2006 s názvem „Záměr převodu silničního majetku v souvislosti s výstavbou obchvatu Břeclavi I/55“, včetně přílohy, kterou je „výpis usnesení z 53. schůze Rady Jihomoravského kraje“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu
 
 
IČ                          DIČ                            Telefon                    Fax                            E-mail                                                              Internet
70888337             CZ70888337              541651233               5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz