foto 1 foto 2

Aktuální opatření COVID platná na území Jihomoravského kraje

 

NOUZOVÝ STAV OD 5. ŘÍJNA 2020 DO 28. ÚNORA 2021

 

Zajištění léků během karantény – informace pro pacienty (png)

 

COVID-19 VERSUS CHŘIPKA (PDF)

 

Nošení roušek nebo respirátorů (FFP2/ KN 95) je povinné – s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání:

• ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
• na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že je dodržena vzdálenost alespoň 2 m od žáků nebo studentů.

Nošení respirátorů (FFP2/ KN 95) je povinné – s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání:

• ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení (pracoviště ambulantní péče), vybraná zařízení sociálních služeb a mezinárodní letiště,
• v prostředcích veřejné dopravy,
• na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
• v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit roušky.

Výjimky z nošení roušek a respirátorů – s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání:

• děti do dvou let věku,
• děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
• žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci podle školského zákona a studenti a akademičtí pracovníci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
• ubytované děti, žáci nebo studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
• děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
• žáci a studenti ve škole nebo třídě zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona (pro osoby s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem), žáci přípravného stupně základní školy speciální a žáci oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáci a studenti, pokud jsou účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
• školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
• děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
• hospitalizovaní pacienti ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče nebo při potřebě poskytnutí zdravotních služeb,
• zdravotničtí pracovníci po nezbytně nutnou dobu, pokud je nutné poskytování zdravotních služeb,
• uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
• další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
• zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů, pokud vykonávají práci na jednom místě a při tom je dodržována vzdálenost nejméně 2 metry od jiné osoby,
• osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
• soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné osoby a jejich obhájce, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
• osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
• moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
• osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
• zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
• osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
• snoubenci v průběhu svatebního obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné, totéž platí pro uzavírání registrovaného partnerství,
• osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
• sportovci nebo cvičící osoby:
- v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
- ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
- ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
• osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště, lázeňské a léčebné bazény, sauny).

Krizová opatření vlády o volném pohybu osob s účinností od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 (pdf) 

Krizová opatření vlády o omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021  (pdf) 

Krizová opatření vlády o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 (pdf)

Opatření pro oblast zdrav. služeb a soc. služeb na webu Vlády ČR

Ochranné opatření o podmínkách vstupu na území České republiky s účinností od 15. 2. 2021 (pdf)

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy – s účinností od 22. 2. 2021 (pdf)

 

Krizové opatření vlády k zajištění kritické infrastruktury s účinností od 15. 2. 2021 (pdf) 

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021  (pdf)

Provoz datových schránek zdarma od 15. 2. 2021 (pdf)