Informace č.j.: JMK 54352/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 54352/2008               S-JMK 30165/2008 OKP                Krásná/541651233                21. 4. 2008
 
 
„Jednání hejtmanů 18.6. – korespondence – kraj Vysočina“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18.6. – korespondence – kraj Vysočina“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
dne 18. 6. 2007 se v Mikulově 4 hejtmani a je zde ‚uvedeno a podepsali‘ dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina.
Požadujeme
předat kopii veškeré korespondence s krajem Vysočina a jeho orgány, ve věci této přípravy jednání v Mikulově a specificky také ve věci předmětné dohody, a to za období od 1.1.2006. Nepožadujeme ‚opakvaně‘ předat informace, které jsou žádány v současně podaných žádostech o informace a označených
** žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18.6. – korespondence
ke kapitole ekologie – III
,
** žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18.6. – korespondence
ke kapitole územní plánování – III
,
** žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18.6. – korespondence
ke kapitole regionální politika – III
,
** žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18.6. – korespondence
ke kapitole doprava – III
,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Tato požadovaná korespondence specificky zahrnuje i korespondenci tzv. koordinačního grémia složeného z ředitelů krajských úřadů zúčastněných krajů, které kontroluje realizaci dohody a pracovních programů.
Tato korespondence proběhla, neboť ‚ve‘ dokumentu jsou uvedeny např. aktualizované adresy a jména kontaktních osob zodpovědných za tuto problematiku, které nelze získat na Internetu, ale musely být i schváleny v pracovním pořádku jak v Rakousku, tak i na krajské úrovni v ČR.
Upozorňujeme, že emailová korespondence je úřední korespondencí a musí být archivována a na základě žádosti o informaci vydána.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 30165/2008 ze dne 12. 3. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 237,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 4. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
  • e-mailovou korespondenci s krajem Vysočina, včetně příloh, týkajících se dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina a přípravy jednání v Mikulově, kde došlo k podpisu této dohody (celkem 82 stran - formát A4 jednostranný), včetně příloh, kterými je 5 různých verzí Pracovního programu na roky 2006 – 2009 (celkem 125 stran – formát A4 jednostranný).
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (207x A4 jednostranný + 10x A4 jednostranný, 3x A4 oboustranný)
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337               CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz