Informace č.j.: JMK 30170/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 30170/2008                S-JMK 30170/2008 OKP                Krásná/541651233                21. 4. 2008
 
 
„Koncept územního plánu města Brna “ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – koncept územního plánu města Brna“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
dopisem čj. JMK 143116/2007 požádal KrÚ JMK Ing. Danu Wendscheovou o předání konceptu územního plánu města Brna.
Požadujeme
a) předat veškerou korespondenci ve věci nového územního plánu města Brna,. a to za období od 1.1.2006, a to včetně korespondence navazující na výše uvedenou žádost KrÚ JMK,
b) předat v elektronické formě veškeré informace související s konceptem nového územního plánu města Brna, které KrÚ JMK vlastní, a to včetně elektronicky předaných podkladů dle výše citované žádosti o informaci.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i ‚odelaná, lisinná‘, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 38826/2008 ze dne 19. 3. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 254,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 4. 2008.
 
 
Veškerá korespondence týkající se konceptu územního plánu města Brna, která proběhla od. 1. 1. 2006 až do dne 14. 4. 2006, Vám již byla předána sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 50265/2006 ze dne 19. 4. 2006, a to v rámci vyřízení Vaší žádosti o informace ze dne 14. 4. 2006 s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 - Návrh zadání ÚPmB - korespondence s magistrátem města Brna“. Informace poskytnuté výše uvedeným sdělením Vám byly doručeny dne 25. 4. 2006, máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
 
S ohledem na výše uvedené a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. kopii veškeré korespondence týkající se konceptu územního plánu města Brna, kterou má povinný subjekt k dispozici, a to:
 
 
k písm. a) Žádosti:
           
 • dopis Magistrátu města Brna (dále jen „MMB“) zn. OÚPR/V-270/06/Leo ze dne 5. 5. 2006 s názvem „Územní plán města Brna – zadání“, včetně přílohy „zadáníúzemního plánu města Brna“ z dubna 2006,
 • dopis primátora statutárního města Brna č.j.: KP/66/O ze dne 15. 1. 2007 adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje, včetně příloh, kterými jsou dopis KrÚ JMK č.j.: JMK 144424/2006 ze dne 18. 12. 2006 a záznam z jednání konaného dne 21. 11. 2006 na MMR ve věci posouzení ÚP VÚC BSRA,
 • dopis MMB zn. OÚPR/V-147/07/He ze dne 26. 3. 2007 nazvaný „Návrh změny zadání nového Územního plánu města Brna“, včetně příloh, kterými jsou: oznámení
  o projednání změny zadání ÚPmB, návrh změny zadání ÚPmB a Úplné znění zadání ÚPmB (březen 2007),
 • koordinované stanovisko KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j. JMK 40942/2007 ze dne 25. 4. 2007 k návrhu změny zadání ÚPmB,
 • dopis MMB zn. OÚPR/V-327/07/Map ze dne 27. 7. 2007 s názvem „Žádost o data z Generelu krajských silnic JMK“,
 • dopis Rady JMK č.j.: JMK 54868/2007 ze dne 26. 4. 2007 nazvaný „Připomínky k návrhu změny zadání Územního plánu Statutárního města Brna“,
 • žádost o poskytnutí metodické pomoci KrÚ JMK č.j. JMK 100649/2007 ze dne 30. 7. 2007 adresovaná Ministerstvu pro místní rozvoj,
 • pozvánka na jednání k rozpracovanému konceptu ÚPmB ze dne 7. 8. 2007,
 • dopis JMK č.j.: JMK 100831/2007 ze dne 14. 8. 2007, včetně přílohy, kterou je CD s Generelem krajských silnic JMK, zpracovaný společností UDIMO s.r.o.,
 • e-mail společnosti Arch. Design s.r.o. ze dne 21. 8. 2007, včetně přílohy „Tématické okruhy pro jednání 28. 2. 2007 na OÚPSŘ JMK“,
 • dopis Ředitelství silnic a dálnic zn. 002144/10330/2007 ze dne 28. 11. 2007 s názvem „Poskytnutí podkladů pro zpracování modelů dopravy pro varianty konceptu ÚPmB“,
 • předávací protokol MMB ze dne 28. 2. 2008, včetně přílohy, kterou je „Územní plán města Brna, Koncept – 3. varianta, Návrh komunikační sítě“ zpracovaný společností Arch. Design s.r.o.,
 • dopis JMK č.j.: JMK 31020/2008 ze dne 4.3.2008 s názvem „Modely intenzit pro připravovaný ÚPm Brna“.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
 • CD s názvem „Generel krajských silnic JMK“ již předáno povinným subjektem v rámci vyřízení písm. a) Žádosti, jako příloha dopisu JMK č.j.: JMK 100831/2007 ze dne 14. 8. 2007,
 • CD s e-mailovou korespondencí JMK s MMB týkající se vyhodnocení vlivů ÚPmB na udržitelný rozvoj, Vám předáváme v příloze,
 • CD s emailovou korespondencí JMK se společností PK Ossendorf z 27. 2. 2008, 3. 3. 2008, 8. 3. 2008 a 10. 3. 2008, včetně příloh, Vám předáváme v příloze.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (19x A4 jednostranný, 93 x A4 oboustranný, 5x A3 jednostranný, 3x CD)
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337               CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz