Informace č.j.: JMK 53668/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 53668/2008                 S-JMK 109047/2007 OKP                Krásná/541651233               16. 4. 2008
 
 
„korespondence s MD – spojení Brna a Vídně“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 19. 8. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s MD – spojení Brna a Vídně“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
ve sdělení čj 379/2007-910-IPK/2 z 7. května 2007 se náměstek ministra dopravy pan Hodač odvolává na email radní Procházkové z JMK a uvádí, že o odpovědi rakouského ministra ji bude informovat odbor infrastruktury,
Požadujeme
1) předat emilové korespondence radní Procházkové, na kterou je odkazováno ve sdělení ,ve sdělení‘ čj. 379/2007-910-IPK/2 z 7. května 2007,
2) předat odpověď zaslanou odborem infrastruktury MD, na kterou je odkazováno výše, a to včetně všech příloh.
3) předat kopii veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtman, rada, jednotlivý radní, ředitel KrÚ JMK a jednotlivé odbory KrÚ JMK) s MD ve věci R52, spojení Brna a Vídně, územního plánu VÚC Břeclavsko a Zásad územního rozvoje JMK, a to od 1.1.2007. Nepožadují se kopie korespondence ve věci žádosti podle 106.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně.
 
 
Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 3. 3. 2008 č.j.: MV-19538-5/ODK-2008, které bylo povinnému subjektu doručeno dne 4. 3. 2008, bylo povinnému subjektu přikázáno, aby žádost o poskytnutí informací uvedenou shora v bodě 1) a 3) ve vztahu k poskytnutému dopisu Ministerstva dopravy ze dne 17. 7. 2007, čj. 576/2007-910-IPK/4, vyřídil.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 26905/2008 ze dne 21. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 57,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 4. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopii Vámi požadovaných informací, resp. Vám sdělujeme následující:
 
 
k bodu 1) Žádosti:
           
            Povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou informaci, resp. emailovou korespondenci radní Jihomoravského kraje Ing. arch. Procházkové podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., a to vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o korespondenci soukromou, která již byla uživatelkou odstraněna. S ohledem na skutečnost, že povinný subjekt nemá povinnost takovouto korespondenci vlastnit, nemá tedy ani povinnost na základě Vaší Žádosti, takovouto informaci poskytnout.
 
 
k bodu 3) Žádosti:
 
-         zasíláme Vám v příloze kopii přílohy dopisu Ministerstva dopravy čj. 576/2007-910-IPK/4 ze dne 17.7.2007 s názvem „Vyhledání variant trasy v parametrech R55 mezi dálnicí D2 a státní hranicí s Rakouskem“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: (24x A4 jednostranný, 3x A3 jednostranný, 1x A3 oboustranný)
 
 
 
IČ                            DIČ                            Telefon                     Fax                           E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337              541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz