Tisková konference 18. 4. 2008

Tisková konference 18. dubna 2008

 

Na tiskové konferenci hovořil hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek o štábním cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS JMK „Nákaza“, první náměstek hejtmana Milan Venclík zde seznámil se zhodnocením grantových schémat Jihomoravského kraje realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu“ a informoval o některých bodech zasedání zastupitelstva JMK. Náměstek hejtmana Václav Horák přiblížil vyhodnocení 1. výzvy operačního programu Životní prostředí  - podrobný přehled úspěšných žadatelů najdete na http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/8/2527-seznam_schvalenych_zadosti.pdf . Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha hovořil o dotacích v oblasti ekologické výchovy, jmenování nového vedoucího odboru dopravy krajského úřadu a o nových agendách v oblasti dopravy.

 

Štábní cvičení "Nákaza"

 

Ve dnech 21. a 22. dubna 2008 se uskuteční štábní (nebude prováděno v terénu) cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje „NÁKAZA“. Tématem cvičení je činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou situací „Pozitivní případy aviární influenzy v Jihomoravském kraji“.

 

Cílem cvičení je:

 

Procvičit

 1. činnost krizového štábu Jihomoravského kraje,
 2. činnost orgánů Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj,
 3. činnost orgánů ochrany zdraví obyvatelstva,
 4. činnost složek IZS včetně AČR a dotčených subjektů při plnění úkolů vyplývajících z typového plánu,
 5. činnost fiktivní farmy s chovem brojlerů,
 6. činnost PANELU NNO JMK k řešení otázek týlového zabezpečení zasahujících složek.

 

Prověřit

      1. Systém vydávání a systém distribuce mimořádného veterinárního opatření

2. Činnost orgánů krizového řízení při přijímání  opatření k řešení krizové situace

    aviární influenzy (ptačí chřipky).

3. Aktuálnost a použitelnost zpracované dokumentace k řešení výskytu aviární influenzy

   

 

 

Jde o štábní cvičení orgánů krizového řízení JMK, složek IZS JMK, Krajské veterinární správy pro JMK, orgánů ochrany veřejného zdraví a PANELU NNO JMK. Krajské vojenské velitelství reprezentuje Armádu ČR a bude reagovat na požadavky během cvičení.

Účastníky cvičení jsou: Jihomoravský kraj, HZS Jihomoravského kraje, Policie České republiky Správa Jihomoravského kraje – člen stálé pracovní skupiny, Krajské vojenské velitelství Brno, Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Zdravotnická záchranná služby JMK, p.o. , PANEL NNO JMK. Jako host se cvičení účastní  odborník z Dolního Rakouska.

 

 

 

„Zhodnocení grantových schémat Jihomoravského kraje realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu“

 

 


Dne 16. 4. 2008 se uskutečnila závěrečná konference s názvem „Zhodnocení grantových schémat Jihomoravského kraje realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu“, kde byly prezentovány výsledky programu. Svoje poznatky s realizací grantových schémat SROP zde přednesli zástupci Řídícího orgánu – Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zprostředkujícího subjektu – CRR a vybraní úspěšní žadatelé.

Vybraná opatření a podopatření a svoji účast při spolufinancování grantových schémat v rámci Společného regionálního operačního programu schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 17. 6. 2004 na svém 26. zasedání.

 

Na roky 2004 - 2006 byly vybrány tyto oblasti podpory:

Ø      v opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech byla schválena ke spolufinancování dvě grantová schémata, a to „Program podpory drobných podniků v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech JMK“, kde proběhly postupně čtyři výzvy (úspěšnost podaných žádostí 74 %) a „Program podpory malých a středních podniků v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech JMK“, kde bylo možno žádat ve třech výzvách  (úspěšnost 68 %)

Ø      v opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech  bylo schváleno ke spolufinancování grantové schéma s názvem „Podpora sociální integrace v JMK“ – 3 výzvy s úspěšností podaných žádostí 60 %

Ø      v podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu byla schválena ke spolufinancování dvě grantová schémata, a to „Program na podporu regionálních a místních služeb pro veřejnou sféru na roky 2004 - 2006“, možnost žádat byla ve třech výzvách (úspěšnost 63%) a „Program na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele na roky 2004 - 2006“, kde proběhly čtyři výzvy s úspěšností 47 %

Ø      v podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu bylo schváleno ke spolufinancování grantové schéma „Program na podporu regionální a místní infrastruktury v cestovním ruchu na rok 2004“ s jednou realizovanou výzvou a úspěšností 21 % a v tomto podopatření bylo ke spolufinancování schváleno Radou JMK dne 29.3.2005 také grantové schéma „Program na podporu regionální a místní  infrastruktury v cestovním ruchu na roky 2005-2006“. Zde také proběhla jedna výzva, úspěšnost podaných žádostí dosáhla pouze 10%.

 

Ve všech výše zmíněných grantových schématech se tedy realizovalo celkem 163 akcí. Podle oblasti podpory se lišily také zdroje financování a jejich podíl na celkových uznatelných nákladech akce. Přehled financovaných akcí a jejich finančních potřeb spolu s rozložením zdrojů financování  je uveden na webových stránkách Jihomoravského kraje (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=6673&TypeID=2  . Celkové uznatelné náklady všech akcí byly 917 mil. Kč a z toho se Jihomoravský kraj podílel částkou 93 mil Kč (10,14 %).

Jednotlivá grantová schémata měla také svoje indikátory - monitorovací ukazatele, které ukazují pozitivní dopad na dané subjekty, které akce realizovaly, a také na celé blízké území. Zde se jednalo především o vytvořená pracovní místa, případně o vytvořené ubytovací kapacity na území JMK.

 

 

Obnova značení pěších turistických tras a cyklotras Jihomoravského kraje

 

          Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 17. dubna 2008 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 958 700,- Kč Klubu českých turistů – Jihomoravská oblast, na akci „Obnova značení pěších turistických tras a cyklotras Jihomoravského kraje“.

Cílem zmíněné akce je provést obnovu těchto tras v Jihomoravském kraji, včetně náhrady poškozených a zničených značek. Obnova značení musí být prováděna každoročně, neboť jen tak může být zajištěna potřebná kvalita značení.

 

Akce se skládá ze tří částí:

1)      Obnova značení pěších turistických tras Jihomoravského kraje

Celková délka pěších značených tras v rámci Jihomoravského kraje je prakticky stabilizovaná a k 1. 1. 2008 činí 3057,3 km, z toho 34,5 km lyžařských tras. Značené trasy jsou vybaveny 3963 kusy směrovek a tabulek, 435 kusy nosných prvků (stojanů na vývěsní mapy a směrovníků) a 132 kusy vývěsních map. Celá síť značených cest se soustavně udržuje, a to tak, že každoročně se přeznačkuje třetina značených cest a obnoví nátěry pětiny nosných prvků. Směrovky a tabulky se vyměňují podle potřeby, ale ročně je třeba nahradit přibližně 8 % jejich počtu. Výměnu vývěsních map je nutné provádět v průběhu 4 až 7 roků, pokud nedojde k jejich zničení dříve.

 

2)      Obnova značení cyklotras na území Jihomoravského kraje

V Jihomoravském kraji je v současné době cca 2 000 km vyznačených silničních cyklotras. Jejich údržbu zajišťují členové KČT – značkaři - , kteří projedou většinu všech značených cyklotras v kraji. Při této kontrole budou zjištěny chybějící a poškozené prvky značení a o tomto bude následně vypracována zpráva včětně mapové přílohy. Podle této zprávy pak odborná firma zajistí výrobu a instalaci chybějících značek.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2007 ve výši 178 900 Kč byla použita na kontrolu a opravy značení v okrese Blansko, kde je nejhustší síť dopravního značení. V roce 2008 značkaři zajistí kontrolu značení cca 1 500 km cyklotras v kraji a zajistí výrobu a instalaci potřebných cykloznaček.

 

3)      Obnova značení cyklotras jihozápadního Brněnska

Jedná se o opravu značení tématických cyklotras „Energetická“, „Templářská“, „Pivovarská“ a „Hornická“ a na dokončení cyklistického značení cyklotrasy KČT 5171 z Domašova do Pohořelic.

 

Schválená výše dotace:

ad 1) obnova značení pěších turistických tras Jihomoravského kraje:                         268 700 Kč

ad 2) obnova značení cyklotras na území Jihomoravského kraje:                                 490 000 Kč

ad 3) obnova značení cyklotras jihozápadního Brněnska:                                             200 000 Kč

 

 

Moravské vinařské stezky – obnova směrového značení a informačních panelů v roce v roce 2008

 

 

 

          Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 17. dubna 2008 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300.000,- Kč Partnerství, o.p.s., se sídlem v Brně na akci „Moravské vinařské stezky – obnova směrového značení a informačních panelů v roce v roce 2008“.

 

Obecně prospěšná společnost Partnerství, o.p.s., se sídlem v Brně se obrátila na Jihomoravský kraj s žádostí o dotaci na akci týkající se zlepšení stavu Moravských vinařských stezek na území Jihomoravského kraje. Jedná se o obnovu a doplnění značení Moravských vinařských stezek, a to vinařské stezky Podluží, Brněnské vinařské stezky, Znojemské, Kyjovské, Strážnické a Mikulovské. Akce navazuje na práce provedené v roce 2007, kdy byla provedena obnova páteřní Moravské vinné stezky. Plán oprav značení, doplnění značek a zvýšení informačního servisu na stezkách vychází z pasportu značení z roku 2004, kontrol stavu mobiliáře stezek v letech 2003 - 2006 i připomínek a námětů obcí ležících na stezkách a uživatelů stezek. Vinařské stezky patří mezi významné produkty cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, které jsou dobře známy v ČR a každoročně tyto stezky využívají tisíce turistů.

 

V rámci akce budou provedeny zejména následující činnosti:

-          opravy a výměny poškozených a odcizených značek........................................... celkem 506 ks,

-          doplnění značek v nepřehledných úsecích............................................................. celkem 45 ks,

-          opravy a výměny informačních panelů................................................................... celkem 15 ks.

 

Předpokládané náklady jsou ve výši 500 000,- Kč. Poskytnutá dotace je ve výši 300.000,- Kč, tj. 60 % z celkových předpokládaných nákladů na realizaci akce.

 

 

 

Jihomoravský kraj je nejúspěšnějším žadatelem o dotace v oblasti životního prostředí

 

 

Operační program Životní prostředí má za sebou vyhodnocení tzv. 1. výzvy. Žadatelé z Jihomoravského kraje v ní byli mimořádně úspěšní. „Díky kvalitní a včasné přípravě žádostí, ale i osvětové a poradenské činnosti oboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje bylo v 1. výzvě podpořeno nejvíce žádostí z JMK,“ říká náměstek hejtmana Václav Horák. Jedná se celkem o 61 žádostí v celkové finanční hodnotě dotací 1 116 mil. Kč.

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) byl podepsán v druhé polovině prosince 2007. Státní fond životního prostředí, který je pro OPŽP zprostředkujícím subjektem, zpracovává téměř dva tisíce žádostí za desítky miliard korun, které přijal v rámci tří dosud vyhlášených výzev.

V 1. výzvě bylo celorepublikově podpořeno 366 žádostí o celkovém finančním objemu dotací 6 844 mil. Kč. Nejvíce podpořených žádostí je z JMK a to celkem 61 s největším finančním objemem: 1 116 mil. Kč. Následuje kraj Pardubický se 27 žádostmi a 970 mil. Kč a kraj Jihočeský se 39 žádostmi a 960 mil. Kč. Kraj Vysočina, se kterým tvoří Jihomoravský kraj tzv. Region soudržnosti Jihovýchod, obhájil 21 žádostí za 200 mil. Kč.

První výzva se týkala především oblasti  snížení znečištění vod (např. čistírny a kanalizace). Dále se zaměřovala na realizaci úspor energie (rekonstrukce kotelen, zateplování budov), a také na odpadové hospodářství (sběrné dvory apod.). Byla určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů.

V úterý 15. 4. 2008 hodnotila krajská pracovní skupina záměry 2. a 3. výzvy. Bylo doporučeno všech 104 úplných žádostí o podporu v celkové výši 680 mil. Kč. Jednalo se především o oblast ochrany přírody a krajiny nebo o zateplování budov. 

Je jisté, že bude velké množství žadatelů i v rámci 4. výzvy, která je opět orientována na snížení znečištění vod a také ke zlepšení jakosti pitné vody. Termín pro podávání těchto žádostí končí 30. 4. 2008.

 

 

 

Nové agendy v oblasti dopravy

 

Od 1. dubna 2008 (v části od 1. září 2008) je účinná novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Novela, která vyšla 31. prosince 2007 ve Sbírce zákonů pod č. 374/2007 Sb., vychází ze směrnice EU a nově řeší zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Prováděcí vyhláška dosud nevyšla ve Sbírce zákonů.

V souvislosti s touto novelou přechází na krajské úřady značný nárůst agend. Jedná se zejména o:

 

 • rozhodování o udělení nebo neudělení akreditace k provozování výuky a výcviku provozovatelů „školících středisek“
 • rozhodování o udělení nebo neudělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy provozovatelům „středisek bezpečné jízdy“
 • evidence změny údajů rozhodných pro udělení akreditace k provozování výuky a výcviku nebo vyšší akreditace k  provozování školení bezpečné jízdy
 • provádění státního dozoru nad činností „školících středisek“ a „středisek bezpečné jízdy“
 • projednávání správních deliktů
 • rozhodování o odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku
 • rozhodování o odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy.

 

 

Odbor dopravy krajského úřadu jako dopravní úřad je povinen  v návaznosti na účinnost  § 8 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě  a na základě Nařízení EU provádět kontrolní činnost,  přičemž od          1. ledna 2008 je předepsáno v každém kalendářním roce zkontrolovat 2 % (tj. 54 000 pracovních dnů řidičů) a od 1. ledna 2010 celkem  3 % kontrolních dnů řidičů.

Dále odbor dopravy provádí dle z.č. 478/2000 Sb., v  platném znění,  zkoušky odborné způsobilosti dopravců. Od 1. dubna 2008 se zvyšuje náročnost zkoušek, kdy zkoušky se nově skládá ze dvou částí, přičemž každá musí trvat nejméně dvě hodiny. Nový způsob zkoušek je časově náročný na sestavení jejich obsahu, provedení i samotné vyhodnocení.

 

 

 

 

Dotace v oblasti ekologické výchovy

 

 

 

Dotace v oblasti ekologické výchovy poskytuje Jihomoravský kraj v rámci dotačního programu „Poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“, který administruje odbor životního prostředí krajského úřadu.

Účelem poskytování dotací je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací (NNO) a podnikatelských subjektů uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. Při hodnocení žádostí je mimo jiné kladen velký důraz na stanovené priority. V roce 2008 byly u NNO upřednostněny projekty zaměřené na podporu včelařství, využívání alternativních zdrojů energie a biopotraviny. U podnikatelských subjektů byly priority v oblasti ekologického zemědělství.

Žádost o poskytnutí dotace podalo v řádném termínu celkem 33 subjektů. Usnesením Rady Jihomoravského kraje bylo podpořeno 18 projektů v celkovém objemu 943.000,- Kč.

 

Příjemce

Výše dotace (Kč)

Projekt

1.Agroenergie, o.s.

Cihelna 1

692 01 Mikulov

IČ: 27039617

90.000,-

Jihomoravský venkov – energeticky soběstačný region. Biomasa jako zdroj pro výrobu energie.

2. Rezekvítek, o.s.

Kamenná 6

639 00  Brno

IČ: 15549429

75.000,-

Environmentální osvěta Rezekvítku pro jihomoravskou veřejnost

3. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Bartolomějské nám. 47

698 01  Veselí nad Moravou

IČ: 25504525

55.000,-

Medový rok

4. Včela pro Moravský kras, o.s.

Vilémovice 77

679 06

IČ: 27059561

50.000,-

Včelařský rok v devíti praktických kurzech

5. Občanské sdružení  Smrk

Ramešova 10

612 00 Brno

IČ: 70809739

20.000,-

Biojarmark – žijeme zdravě v Přírodní zahradě u smrku

6. Občanské sdružení Nedánov při ŠD Boleradice

Boleradice 57

691 12

20.000,-

Biopotraviny do každé rodiny

7. EkoCentrum Brno

Ponávka 2

602 00  Brno

IČ: 44991029

 

35.000,-

Ekologická osvěta pro JM kraj 2008

8. Hnutí Duha – Přátelé Země ČR

Bratislavská 31

602 00 Brno

IČ: 15547779

80.000,-

Osvětová kampaň v JMK na podporu rozvoje ekologického zemědělství

9. NESEHNUTÍ Brno

Tř. kpt. Jaroše 31

602 00 Brno

IČ: 70288950

 

30.000,-

Zapojením se k trvalému zájmu

10. Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.

Majorova 1709

666 01 Tišnov

IČ: 26635160

50.000,-

Založení pravidelných trhů s biopotravinami, lokálnímu produkty a včelařskými výrobky v Tišnově

11. Ekoton, občanské sdružení

Lidéřivice 149

696 61 Vnorovy

IČ: 26534690

 

41.000,-

Vítejte v ovocném sadě

12. ZČ Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani

Mikulčice 184

696 19

IČ: 48843458

 

20.000,-

Zapojení dětí a mládeže do aktivit regionální ochrany přírody

13. Český svaz včelařů, o.s., ZO Mikulovice u Znojma

Mikulovice u Znojma 186

671 33

IČ: 75128888

 

 100.000,-

Naučná stezka moravského včelařství

14.Český svaz včelařů, o.s., ZO Rousínov

Čechyně 11

683 01 Rousínov

IČ: 61730939

43.000,-

Kdopak by se včely bál?

15. Nadace Veronica

Panské 9

602 00 Brno

IČ: 44992742

60.000,-

Ekobiograf

16. ZO ČSOP Veronica

Panská 9

602 00 Brno

IČ: 13693620

100.000,-

Klenoty přírody Jihomoravského kraje

17. Centrum ekologické výchovy Pálava, ZO ČSOP 65/15

Náměstí 32

692 01 Mikulov

IČ: 70284482

25.000,-

Trocha ekologie nikoho nezabije

18. Zásobování teplem s.r.o.

Sukova 6

678 01 Blansko

IČ: 60731800

50.000,-

Projekt environmentálního vzdělávání na ochranu a tvorbu ŽP


 

Nový vedoucí odboru dopravy

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) jmenovala s účinností od 1. května 2008  vedoucím odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Rostislava Snovického.

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlásil dne 4. února 2008 výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dosavadní vedoucí odboru ukončil pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu). Přihlásilo se do něj celkem sedm uchazečů, tři z nich výběrová komise vyřadila buď z důvodu nesplnění kvalifikačního předpokladu vzdělání nebo z důvodu nesplnění požadavku minimálně tříleté praxe na místě vedoucího zaměstnance.

Ing. Rostislav Snovický pracuje od r. 2002 jako vedoucí odboru správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav.