Informace č.j.: JMK 20598/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 20598/2008               S-JMK 20598/2008 OKP               Krásná/541651233              16. 4. 2008
 
 
„Jednání s ‚velvyslance‘ ČR v Rakousku“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 10. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání s ‚velvyslance‘ ČR v Rakousku“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
JMK jednal v posledním období opakovaně s velvyslancem ČR v Rakousku.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde jednání s dotyčným velvyslancem proběhla,
b) sdělit kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin,
c) sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo,
d) předat veškerou korespondenci s dotyčným velvyslancem včetně dokumentů předaných (viz definice korespondence níže), a to i korespondenci, kterou byly domlouvány schůzky s dotyčným velvyslancem a která následovala po schůzkách,
Informace se požadují za období od 1.1.2007.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy.zápisy z jednání a dokumenty předané/převzaté osobně. Pokud emaily pracovníci JMK smazali, požadujeme je získat ze záložních kopií emailového systému, který JMK využívá.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 26905/2008 ze dne 21. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada za poskytnutí kopií Vámi požadovaných informací ve výši 57,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 4. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
 
k písm. a) – c)  Žádosti:
 
            Jihomoravský kraj zabezpečoval zahraniční služební cestu do Vídně jíž se zúčastnil 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclík a radní Jihomoravského kraje Ing. arch. Anna Procházková. Účelem cesty, která se uskutečnila dne 5. 12. 2007 bylo jednání s velvyslancem ČR v Rakousku. Obě strany si na jednání vyměnily aktuální informace týkající se infrastrukturních otázek, a dále pak týkající se dezinformačních a negativistických aktivit, které jsou v této souvislosti šířeny. Druhým bodem jednán byly informace o přípravách Česko-rakouského plesu. Vzhledem ke skutečnosti, že informace k této zahraniční služební cestě představitelů Jihomoravského kraje do Vídně Vám již byly povinným subjektem zodpovězeny, a to sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 3637/2008 ze dne 11. 2. 2008, jež máte dle přiložené dodejky prokazatelně k dispozici, nejsou opětovně zasílány.
 
            Ve dnech 14. – 16. 1. 2008 pak Jihomoravský kraj zabezpečoval zahraniční služební cestu do Vídně, které se měli zúčastnit hejtman Jihomoravského kraje Ing. Juránek a radní Jihomoravského kraje RNDr. Šifalda, který se zahraniční cesty do Vídně nakonec neúčastnil. Účelem této cesty však nebylo přímo jednání s velvyslancem ČR v Rakousku, nýbrž účast na slavnostním losování 7. mistrovství Evropy kadetek pořádaného Českým volejbalovým svazem ve spolupráci s Rakouským volejbalovým svazem a následná návštěva velvyslanectví ČR v Rakousku.
 
            Ve dnech 30. a 31. 1. 2008 se uskutečnila služební cesta hejtmana Jihomoravského kraje do Vídně, kam byl hejtman pozván Společenstvem pekařů, mj. se zde měla také uskutečnit schůzka s velvyslancem ČR v Rakousku, která byla projednána a dohodnuta Společenstvím pekařů a velvyslanectvím ČR v Rakousku. Hejtman Jihomoravského kraje se k dojednanému programu následně připojil. Žádná oficiální jednání však neproběhla, neboť velvyslanec ČR v Rakousku se z účasti omluvil.
 
 
k písm. d) Žádosti:
 
            V příloze předáváme korespondenci s Velvyslanectvím ČR ve Vídni, která proběhla od 1. 1. 2007, a to:
 
-         dopis velvyslance ČR v Rakousku, adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje č.j.: 3354/2007-ED ze dne 18. 5. 2007, včetně přílohy - podkladové materiály, které Velvyslanec ČR v Rakousku obdržel od sekretariátu ARGEDONAU (Pracovní společenství podunajských zemí),
-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje, adresovaný velvyslanci ČR v Rakousku ze dne 31. 5. 2007,
-         dopis velvyslance ČR v Rakousku, adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje č.j.: 3752/2007-ED ze dne 12. 6. 2007,
-         dopis náměstka hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Poledňáka, adresovaný velvyslanci ČR v Rakousku č.j.: JMK 113231/2007 ze dne 29. 8. 2007,
-         dopis 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíka, adresovaný velvyslanci ČR v Rakousku č.j.: JMK 147836/2007 ze dne 16. 11. 2007,
-         e-mailová korespondence mezi Jihomoravským krajem a Velvyslanectvím ČR v Rakousku, týkající se účasti velvyslance ČR v Rakousku na Česko-rakouském plese.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
S pozdravem
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                     vedoucí oddělní stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (7x A4 jednostranný, 8x A4 oboustranný)
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337               CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz