Informace č.j.: JMK 44669/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 44669/2008

S-JMK 44669/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

14. 4. 2008

 

 

 

Bod č. 3 ze 157. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

Vážený pane,

 

            dne 2. 4. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 3 na 157. zasedání RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“ v následujícím rozsahu:

-         titulní list (tzv. košilka)

-         Kontrola plnění úkolů uložených na 23. zasedání ZJMK (včetně dosud trvajících úkolů z dřívějších zasedání ZJMK)

 

Důvodovou zprávu ani další přílohy materiál neobsahoval.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu