Projekt SKILL Centrum pro cizince v JMK

 

 

SKILL centrum pro cizince v JMK

 

Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015127

Doba realizace: 1.3.2020 - 30.6.2023

Rozpočet projektu: 40 405 143,20 Kč

Partner projektu s finančním plněním: Statutární město Brno

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit a pilotovat účinnou praxi, která umožňuje rozpoznat, zvyšovat a využít znalosti, dovednosti a kvalifikaci, kterou si cizinci přinášejí do ČR, resp. Jihomoravského kraje ze zemí původu a podpořit tak optimální využití jejich ekonomického potenciálu. K tomu bude využito zahraničních zkušeností, které budou přeneseny do českého kontextu s ohledem na migrační a integrační specifika ČR.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.
 

 

V projektu jsou realizovány následující klíčové aktivity:

 

KA 01: Síť lokálních aktérů (stakeholderů) v JMK a mapování jejich potřeb
- navázání spolupráce s klíčovými stakeholders, vytvoření sítě klíčových aktérů pro dlouhodobou spolupráci v oblasti rozpoznávání, rozvoje a využívání znalostního a dovednostního potenciálu cizinců na pracovním trhu
- mapování potřeb zaměstnavatelů s využitím dostupných informací např. z Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji, identifikace a popis konkrétních potřeb zaměstnavatelů v oblastech s dlouhodobě vysokou poptávkou po pracovnících pozicích pro následné přesnější cílení a nastavení aktivit projektu a jednotlivých kroků

KA 02. Mapování aktuální situace cizinců (stávajících i nově příchozích) na trhu práce v JMK a analýza jejich potřeb

- analýza aktuálních potřeb cizinců v oblasti vzdělávání, kvalifikace, znalostí a dovedností
- klasifikace cizinců a vytvoření systémových přístupů k jednotlivým skupinám cizinců, síťování cizinců na SKILL Centrum

KA 03. Rozvoj interkulturní práce v regionu jako klíčového prvku k zapojení cílové skupiny cizinců a snižování interkulturních bariér bránících rozpoznávání, využívání a zvyšování znalostí a dovedností cizinců v rámci veřejných institucí a u zaměstnavatelů
- zpracování metodiky pro interkulturní práci na krajské úrovni pro cílovou skupinu projektu
- rozvoj sítě interkulturních pracovníků v rámci regionu a spolupráce s obcemi

KA 04. Aplikace zahraničních metod a postupů
- přenos, pilotování a modifikace zahraničního řešení
- aplikace Skilllab a metody práce SKILL centra Helsinky do realizace projektu

KA 05. SKILL Centrum pro cizince v JMK
- zakotvení činnosti
- rozpoznání a využití znalostí a schopností, které cizinci s sebou do regionu přinášejí
- podpora cizinců v dalším rozvoji jejich schopností a dovedností
- podpora zaměstnavatelů ve schopnosti maximálně tyto schopnosti a dovednosti využít

KA 06. Komunikace směrem k cílovým skupinám a veřejnosti
- průběžná medializace služeb a aktivit SKILL Centra směrem k CS

KA 07. Evaluace