Informace č.j.: JMK 30110/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                         JMK 30110/2008                 S-JMK 30110/2008 OKP                 Krásná/541651233               15. 4. 2008
 
 
„Poskytnutí přílohy CO“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO
(dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence ve věci přílohy CO k ÚP VÚC Břeclavsko a) s dr. Vlašínem,
b) MMR,
c) Ministerstvem vnitra,
d) všemi ostatními subjekty, včetně kontrolního výboru zastupitelstva,
a to za období od 1.6.2006.
Korespondencí se rozumí korespondence listinná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně. V případě, že došlo k jednáním, ze ‚kterého‘ nebyl pořízen ani zápis nebo záznam, požadujeme sdělit kdy a kde se předmětné jednání konalo,
kdo se jej účastnil a jaké závěry byly přijaty.
“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) č.j.: JMK 35596/2008 ze dne 12. 3. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 41,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“) připsána dne 8. 4. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
-         dopis hejtmana JMK č.j.: JMK 4248/2007 ze dne 15. 1. 2007, adresovaný RNDr. Vlašínovi, u něhož byly anonymizovány osobní údaje (viz samostatné rozhodnutí KrÚ JMK č.j.: JMK 50886/2008 ze dne 15. 4. 2008).
 
-         dopisy předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva JMK Mgr. Božka CSc. ze dne 30. 11. 2007 a 29. 1. 2008, adresované RNDr. Vlašínovi, Vám již byl zaslány sděleními JMK č.j.: JMK 162711/2007 ze dne 18. 12. 2007 a č.j.: JMK 10301/2008 ze dne 11. 3. 2008. Máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
-         dopis KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j.: JMK 5757/2007 ze dne 22.1.2007 s názvem „Informace a žádost o informaci v souvislosti s vystoupením zastupitele JMK RNDr. Vlašína na 15. zasedání ZJMK v prosinci 2006
 
-         dopis KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j.: 25428/2008 JMK ze dne 19. 2. 2008 s názvem „Informace a žádost o informaci v souvislosti s vystoupením zastupitele JMK RNDr. Vlašína na 15. zasedání ZJMK v prosinci 2006 – opakovaná žádost o informace“,
 
-         dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 6756/08-84/158 ze dne 29. 2. 2008 s názvem „Vystoupení zastupitele JMK RNDr. Vlašína na 15. zasedání ZJMK v prosinci 2006, samostatná příloha CO“,
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
-         dopis Ministerstva vnitra č.j.: ODK-348-43/1-2007 ze dne 4. 6. 2007 adresovaný řediteli KrÚ JMK, i s přílohou, kterou je „Zápis z jednání ve věci postupu Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování územního plánu velkého územního celku Břeclavsko“ včetně prezenční listiny,
 
-         interní sdělení KrÚ JMK, odboru kancelář hejtmana ze dne 31. 7. 2007, vyjma jeho přílohy - dopis Ing. Světlany Kubíkové, vrchní ředitelky sekce veřejné správy Ministerstva vnitra s č.j.: ODK-348-85/1-2007 ze dne 23. 7. 2007, která Vám již byla zaslána sdělením JMK č.j. JMK 10301/2008 ze dne 11. 3. 2008 a není Vám tedy opětovně zasílána.
 
-         dokument s názvem „Informativní zpráva – Územní plán velkého územního celku Břeclavska
 
-         interní sdělení KrÚ JMK, odboru kontrolního a právního ze dne 29. 11. 2007, vyjma jeho přílohy - „Zpráva o postupu šetření podnětu člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ve věci platnosti usnesení ZJMK č. 921/06/Z14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břecavska“, která Vám již byla zaslána sdělením JMK č.j.: JMK 162711/2007 ze dne 18. 12. 2007.
 
-         interní sdělení KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 26. 11. 2007, jehož přílohou je dopis KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.: JMK 5757/2007 ze dne 22. 1. 2007, který Vám předáváme v rámci písm. a) Žádosti
 
-         interní sdělení KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 3. 12. 2007.
 
 
k písm. d) Žádosti:
 
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. d) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                     Fax                            E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337               541651233                541651289                 krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz