Informace č.j.: JMK 27729/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne                          JMK 27729/2008                S-JMK 27729/2008 OKP                Krásná/541651233                14. 4. 2008
 
 
„Studie obchvatu Břeclavi – výrobní výbory a jednání s obcemi / 2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 25. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – studie obchvatu Břeclavi – výrobní výbory a jednání s obcemi / 2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Firma HBH zpracovává na zakázku ŘSD vyhledávací studii s názvem pro rychlostní silnici
R 55 v úseku Břeclav (D 2) – hranice ČR/Rakousko. Den dokončení ‚stuie‘ byl stanoven
na 31.1.1.2008. Podle smlouvy s ŘSD měl 15 dní před odevzdáním studie proběhnout ‚výrovní‘ výbor. V pondělí 28.1.2008 proběhlo v Břeclavi jednání, kde byly přizvány obce.
Požadujeme
a) sdělit, kde, kdy a o čem se v dané souvislosti, kromě dvou výše uvedených jednání
od 28.11.2007 jednalo a kde byl přítomen zástupce JMK, a kdo se předmětných jednání zúčastnil a jaké byly závěry z těchto jednání
,
b) předat veškerou korespondenci ve věci všech jednání ve věci obchvatu Břeclavi
od 28.11.2007, a to včetně dvou výše specifikovaných jednání, včetně kopií pozvánek
a rozdělovníku
,
c) předat zvukové záznamy ze všech předmětných jednání po 28.11.2007 a kopii všech prezentací, které byly na jednáních předneseny,
d) předat písemné záznamy/zápisy ‚s‘ předmětných jednání po 28.11.2007 a kopie prezenčních listin,
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na těchto jednáních a všechny dokumenty získané od účastníků na těchto jednáních (a v souvislosti s tímto jednáním),
f) předat veškerou korespondenci ve věci těchto jednání z doby po těchto jednáních a přímo na tato jednání navazující,
g) požadujeme předat veškerou korespondenci ve věci studie obchvatu Břeclavi a porovnání tras Brno – Mikulov – Vídeň a Brno – Břeclav – Vídeň, a to se všemi subjekty.
Informace se požadují za období od 28.11.2007.
Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.
Ve sdělení čj. JMK 23843/2008 jsou zmiňovány 2 mapy 160x60. Domníváme se však, že tyto mapy existují v elektronické formě a pak je požadujeme v elektronické formě předat. Pokud tyto ‚map‘ v elektronické formě neexistují, pak je předat v rámci této žádosti nepožadujeme.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronickái emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) č.j.: JMK 33909/2008 ze dne 10. 3. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 42,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 4. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) a b) Žádosti:
           
            Jednání ve dnech 6. 12. 2007, 18. 1. 2008 a 28. 1. 2008 se za KrÚ JMK zúčastnili pracovníci, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „OÚPSŘ“), jednání konané dne 18. 1. 2008 i pracovník odboru dopravy (dále jen „OD“).
 
-         kopie pozvánek na jednání konaná dne 6. 12. 2007 a 28. 1. 2008, včetně příloh, kterými jsou kopie prezenčních listin z předmětných jednání, Vám již byly povinným subjektem předány sděleními KrÚ JMK č.j.: JMK 2248/2008 ze dne 7. 1. 2008 a č.j.: JMK 17144/2008 ze dne 10. 3. 2008. Informace „kde, kdy a o čem se v dané souvislosti, kromě dvou výše uvedených jednání od 28.11.2007 jednalo a kde byl přítomen zástupce JMK, a kdo se předmětných jednání zúčastnil a jaké byly závěry z těchto jednání“ jsou uvedeny v předmětných dokumentech. Dle dodejek máte tato sdělení prokazatelně k dispozici a nejsou Vám proto opětovně předávány.
-         jednání konané dne 18. 1. 2008, které proběhlo v prostorách firmy HBH Projekt spol. s r.o. bylo svoláno telefonicky a jeho obsah byl totožný s obsahem jednání ze dne 28. 1. 2008, tedy seznámení s návrhem řešení variantního vedení trasy rychlostní silnice R55 v obchvatu Břeclavi. Žádný zápis/záznam z jednání nebyl vyhotoven. Jednání se zúčastnili zástupci firmy HBH Projekt spol. s r.o., Ředitelství silnic a dálnic a KrÚ JMK. Za KrÚ JMK se jednání zúčastnila ing. arch. Hamrlová, ing. Svobodová a ing. arch. Houzarová z OÚPSŘ a pracovník OD.
-         e-mail OD KrÚ JMK ze dne 5. 12. 2007 s názvem „R55 Břeclav – hranice ČR“ Vám již byl zaslán elektronicky sdělením KrÚ JMK č.j.: JMK 157783/2007 ze dne 14. 12. 2007.
-         e-mail OD, KrÚ JMK ze dne 28. 1. 2008 s názvem „R55 Břeclav – st. hranice“ Vám již byl zaslán elektronicky sdělením KrÚ JMK č.j.: JMK 33815/2008 ze dne 10. 3. 2008.
 
k písm. c) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace.
 
k písm. d) Žádosti:
-         požadované informace již předány v rámci písm. a) a b) Žádosti.
 
k písm. e) a f) Žádosti:
-         mapy s názvy:„Situace Rychlostní silnice R 55 D2 – hranice ČR/Rakousko“ (měřítko 1:10 000) a „Rychlostní silnice R 55 D2 – hranice ČR/Rakousko – vyhledávací studie“ (měřítko 1:20 000) má povinný subjekt k dispozici pouze v tištěné podobě. V souladu s Vaším požadavkem „Domníváme se však, že tyto mapy existují v elektronické formě a pak je požadujeme v elektronické formě předat. Pokud tyto ‚map‘ v elektronické formě neexistují, pak je předat v rámci této žádosti nepožadujeme.“ Vám nejsou výše uvedené mapy v tištěné podobě zasílány.
-         povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace k písm. e) a f) Žádosti, vyjma těch které jsou uvedeny pod písm. a) a b) Žádosti.
 
k písm. g) Žádosti:
-         v příloze předáváme dopis Ředitelství silnic a dálnic zn.: 000728/10330/2008 ze dne 21. 2. 2008, včetně přílohy, kterou je CD s vyhledávací studií „Rychlostní silnice R 55 Břeclav (D 2) – hranice ČR/Rakousko“, další Vámi požadované informace již předány v rámci písm. a) a b) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Příloha: dle textu (1x A4 jednostranná, 1x CD)
 
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                      Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337               541651233                 541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz