Informace č.j.: JMK 13003/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 13003/2008                 S-JMK 13003/2008 OKP                Krásná/541651233               14. 4. 2008
 
 
„Projektová dokumentace JZ tangenty/2c“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 27. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – projektová dokumentace JZ tangenty/2c“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
dopisem JMK na ŘSD z 2.6.2006 byla předávána dokumentace JZ tangenty.
Požadujeme předání veškeré korespondence s ŘSD, SFDI a Ministerstvem dopravy ‚vevěci‘ JZ tangenty, a to od 1.1.2006“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 25354/2007 ze dne 19. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 41,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 4. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
-         pozvánku Jihomoravského kraje č.j.: JMK 30303/2006 ze dne 7. 3. 2006 na zasedání výrobního výboru studie,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn.: 3833/06-10332 ze dne 4. 4. 2006 s názvem „Vyhledávací studie ‚Jihozápadní tangenta města Brna‘ – prověření technického řešení v jižním segmentu města Brna – vyjádření ke konceptu“,
-         dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 72889/2006 ze dne 2. 6. 2006 s názvem „Jihozápadní tangenta města Brna – prověření technického řešení v jižním segmentu“, včetně přílohy, kterou je CD obsahující části 1 a 2. vyhledávací studie,
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn.: 7147/06-10332 ze dne 14. 6. 2006 s  názvem „Vyhledávací studie ‚Jihozápadní tangenta města Brna‘ – prověření technického řešení v jižním segmentu města Brna – vyjádření“.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                      Fax                           E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337               541651233                 541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz