10. 10. 2006 Slavnostní zahájení rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo

Slavnostní zahájení rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo

 

Poklepáním základního kamene byla v úterý 10. října 2006 slavnostně zahájena rekonstrukce a dostavba znojemské nemocnice, jedna z nejvýznamnějších investičních akcí Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví.

 

 
Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, I. etapa – 1. část: Cílem celé rekonstrukce a dostavby v rámci předloženého, ale zatím neschváleného generelu  nemocnice ve Znojmě, je přesunout veškeré její provozy do jednoho areálu, ukončit provozování staré části uvedeného zařízení na Vídeňské ulici 6/8 a přesunout příslušná oddělení do komplexu na ulici MUDr. Jana Jánského. Provozování dvou areálů nemocnice vzdálených od sebe cca 5 km přináší v současné době řadu provozních problémů (např. převoz pacientů k vyšetřením, přejíždění odborného personálu, transport stravy a prádla) a zároveň zázemí pro pobyt hospitalizovaných nemocných ve staré části nemocnice (Vídeňská ul.) již neodpovídá moderním podmínkám provozu lůžkového zařízení. Záměrem je realizace celkové rekonstrukce a modernizace areálu nemocnice na ul. MUDr. Jana Jánského, který byl původně vybudován v letech 1966 – 1973. Podle současných platných norem jsou stávající budovy nevyhovující zejména z hlediska tepelně technických vlastností budov. Vnitřní rozvody inženýrských sítí jsou dožilé a neodpovídají dnes platným normám. Je třeba provést jejich kompletní výměnu. Ve všech dotčených objektech jsou naplánovány  dispoziční úpravy s ohledem na provozní vazby za současného uplatnění požadavků na požárně bezpečností řešení staveb podle platných norem a řešení pro přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Součástí záměru je též rekonstrukce výtahů s cílem zabezpečení všech platných norem. 


 

 Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo je rozdělena na 3 etapy. V současné době byla zahájena 1. část I. etapy rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo na ulici MUDr. Jana Jánského. Ta zahrnuje vybudování nového stravovacího provozu včetně jídelny zaměstnanců a první část přístavby levé strany lůžkového bloku obsahující prostorové úpravy stávajícího oddělení nukleární medicíny a vybudování prostor pro léčbu onkologických pacientů včetně pořízení nového ozařovače - lineárního urychlovače. Uvedené pracoviště se v současné době nachází ve staré části nemocnice na Vídeňské ulici 6/8. Stravovací provoz je nutno rekonstruovat s cílem respektování současné legislativy v oblasti hygieny. 1. část I. etapy rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo je financována z prostředků Jihomoravského kraje za použití finančních prostředků z úvěru Evropské investiční banky. 

Předpokládané rozpočtové náklady 1. části I. etapy               351.786 tis. Kč vč. DPH (bez rezervy 27.491 tis. Kč vč. DPH) Předpokládaný termín dokončení 1. části I. etapy                    prosinec 2007

 Na uvedenou 1. část I. etapy akce navazují tyto etapy:

I. etapa – 2. část          centralizované laboratoře

II. etapa                       lůžková část levá strana, užší a širší komplement – poliklinická část

III. etapa                      lůžková část pravá strana, užší a širší komplement – diagnostická část, urgentní příjem, vstupní objekt