Kraj podá proti rozhodnutí Českého báňského úřadu žalobu

Rada kraje na svém dnešním jednání (1. června 2020) rozhodla o dalším postupu Jihomoravského kraje ve věci těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Jak konstatoval radní Vít Rajtšlégr, rada se rozhodla podat proti rozhodnutí Českého báňského úřadu žalobu.

„Odvolací orgán v rámci odvolacího řízení řádně neposoudil argumenty, které Jihomoravský kraj uvedl ve svém odvolání, potvrdil rozhodnutí prvoinstančního orgánu a kraj má tak jedinou možnost, jak se domáhat ochrany svých práv, respektive práv svých obyvatel, a to podat žalobu proti správnímu rozhodnutí. Vzhledem k možným negativním právním následkům pravomocného rozhodnutí kraj současně požádal správní soud o přiznání odkladného účinku žalobě,“ vysvětlil radní Vít Rajtšlégr.

Jak následně dodal, Jihomoravský kraj v celém dosavadním průběhu řízení prosazuje především ochranu vodárenských zdrojů, neboť místo zamýšlené těžby spadá do ochranného pásma vodního zdroje Bzenec – komplex. „Což je nejvýznamnější zdroj podzemní vody v regionu jižní Moravy využívaný k hromadnému zásobování cca 140 tisíc obyvatel okresu Hodonín. Jde také o strategický vodní zdroj figurující v krizových plánech jako zdroj nouzového zásobování pitnou vodou pro Jihomoravský kraj. Ochrana vodního zdroje je jednoznačně veřejným zájmem. Těžba štěrkopísků jako nevyhrazeného nerostu je oproti tomu soukromým zájmem žadatele o stanovení dobývacího prostoru. Pokud se dostane do střetu veřejný a soukromý zájem, stát musí zajistit potřebnou ochranu veřejného zájmu, což bohužel v tomto případě neučinil,“ konstatoval radní Vít Rajtšlégr.

V případě stanovení dobývacího prostoru se přitom jedná o vysoce závažný zásah do území. „Už toto rozhodnutí znamená možnost využití území k těžbě, a to jednoznačně ve prospěch soukromého zájmu těžařské společnosti, kdy je přitom reálná hrozba nevratného poškození či ohrožení významného zdroje pitné vody,“ dodal Rajtšlégr.

Rozhodnutím Českého báňského úřadu z 19. května 2020 bylo zamítnuto odvolání Jihomoravského kraje a bylo potvrzeno rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, kterým byl stanoven dobývací prostor Uherský Ostroh na výhradním ložisku Moravský Písek organizaci České štěrkopísky spol. s r. o. Současně byla tímto rozhodnutím zamítnuta i odvolání dalších 26 měst a obcí, společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., dvou spolků a jedné fyzické osoby.
foto JMK