Inovace a projekty vodního hospodářství Jihomoravského kraje

Brněnský klastr CREA Hydro & Energy je dlouhodobě působící klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizacích projektů v ČR i ve světě.
Aktuálně se klastr za podpory Jihomoravského kraje zaměřuje zejména na dva projekty z vodohospodářství, projekt iWATERMAP a pilotní projekt PoVE WATER.

Projekt iWATERMAP z program INTERREG Europe již aktuálně ukončuje 4. semestr průběhu. Partneři z Nizozemí, Lotyšska, Rumunska, Portugalska, Španělska, Řecka a České republiky se společně podílí na zlepšení inovační politiky pro navýšení kritické úrovně rozvoje inovačních ekosystémů v odvětví vodohospodářských technologií. Za Českou republiku je projekt řešen v rámci spolupráce klastru CREA, Mendelovy univerzity v Brně a Jihomoravského kraje.

Projekt si vymezuje jako cílovou oblast sektor vodohospodářství. Důležitost sektoru leží v jeho schopnosti pomáhat v dosažení společenských výzev spojených s managementem vodních zdrojů - nedostatek vody, účinnost, využití v jiných průmyslových odvětvích, obnovení zdrojů z čištění odpadních vod apod. Odvětví má velký potenciál ke generování inovativních produktů a služeb, které lze vyvézt, a tak také přispět k vytváření růstu a pracovních míst v regionu.

V rámci projektu byly dosaženy první hmatatelné výsledky, konkrétně se jedná o vypracování 3 verzí cestovních map pro oblasti lidských zdrojů, internacionalizace a rozvoje kritické masy. V návaznosti na cestovní mapy byl v současnosti dokončen 1. draft Akčního plánu, který konkretizuje a stanovuje jednotlivé cíle pro region Jihomoravského kraje. Mezi dílčí dokumenty projektu patří i tzv. regionální Self-assessment pro Jihomoravský kraj, který mapuje a hodnotí hlavní výzvy a cíle pro regionální inovační strategie a identifikuje témata, vhodná k následnému řešení v rámci regionální politiky.

Vzhledem aktuální příznivé pandemické situaci v ČR bylo možné uskutečnit regionální setkání projektového týmu, s ohledem na aktuální nařízení vlády. Setkání se uskutečnilo v sídle společnosti GEOtest. Za JMK se setkání účastnil i vedoucí Odboru životního prostředí Ing. František Havíř.

Jedna z iniciativ projektu iWATERMAP bylo vytvoření pilotního projektu Platform of Vocational Excellence WATER (PoVE WATER). Jedná se o nadnárodní projekt z programu ERASMUS +, který čerpá ze stávajících a vnikajících potřeb odborných kompetencí v oboru vodního hospodářství. Záměrem projektu je vytvoření infrastruktury, nezbytné pro začlenění do odborné excelence vodohospodářského sektoru v Evropě. Do projektu jsou zapojeni partneři z Nizozemí, Velké Británie, Lotyšska, Malty a ČR. Cílem projektu je vytvoření regionálních středisek odborné excelence, tzv. odborných center VODA, které se následně propojí platformou přinášející evropský rozměr vodohospodářství. Partneři projektu se snaží identifikovat stávající a vznikající potřeby trhu práce, podpořit synergii a spolupráci oboru, zajistit pracovní přístup, znalosti a schopnosti pro současné a budoucí odborníky a nasměrovat odborné vzdělávání do popředí výzkumu a technologického vývoje v odvětví vody. Projekt aktuálně ukončuje 1. etapu, zaměřenou na skenování a identifikace aktuálního stavu a potřeb vodního sektoru v daných regionech. Za Českou republiku jsou partnery projektu klastr CREA spolu s Mendelovou univerzitou v Brně.

Z projektu iWATERMAP vzešlo přistoupení Jihomoravského kraje k evropské platformě Water Smart Territories (WST). WST je poměrně nová celoevropská platforma založená na vzájemné spolupráci regionů za účelem identifikace příležitostí budoucí mezinárodní vědecké, inovační a obchodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství. Cílem platformy je realizace konkrétních projektů s ostatními regiony EU. JMK byl vybrán lídrem pro problematiku kalů a aktuálně se aktivně spolupracuje na vytvoření nového projektu dané problematiky.

Více informací o aktivitách klastru je možné nalézt webové stránce http://www.creacz.com .
Více informací o projektu iWATERMAP je dostupných na projektovém webu https://www.interregeurope.eu/iwatermap .

Tisková zpráva ke stažení ZDE (docx).

foto JMKfoto JMK