Informace č.j.: JMK 44613/2008

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK 44613/2008
S-JMK 44613/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
9. 4. 2008
 
 
Bod č. 5 ze 154. schůze Rady Jihomoravského kraje – poskytnutí informace
 
 
            Dne 2. 4. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 154. zasedání RJMK“ (dále jen „materiál“).
 
            Krajský úřad totožnou žádost obdržel již 3. 3. 2008 a vede ji pod Sp. Zn. S – JMK 30889/2008 OSO. Na základě této žádosti Vám byla požadovaná informace částečně poskytnuta přípisem č.j. JMK 37336/2008 vedeným pod Sp. Zn. S – JMK 30889/2008 OSO ze dne 17. 3. 2008 [informace byla poskytnuta v části titulního listu (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 a částečně odmítnuta na základě ustanovení  § 8a a ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 17. 3. 2008 č.j. 37333/2008 vedeném pod Sp. Zn. S – JMK 30889/2008 OSO (informace byla odmítnuta v části přílohy č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 materiálu a v části týkající se osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v důvodové zprávě.
 
 
 
 
 
           S pozdravem
 
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního