Informace č.j.:JMK 30116/2008

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                             SpZn.:                                               Vyřizuje/linka                                       Brno
JMK 30116/2008                       S-JMK 30116/2008 OKP                        Mgr. Klusáčková/541651234                        10.4. 2008
 
 
„Stáže vedoucích odborů KrÚ JMK v Bruselu“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 1.3.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Stáže vedoucích odborů KrÚ JMK v Bruselu“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti: „Požadujeme
a) sdělit, kdo a kdy se zúčastnil stáží v Bruselu z odboru OUPSŘ, odboru dopravy a odboru kontrolního
b) předat úplné vyúčtování této cesty pro účastníky z odboru OUPSŘ a dopravy a jejich cestovní zprávy
c) předat kopii programu těchto stáží pro účastníky z odboru OUPSŘ a dopravy (požadují se dokumenty dokládající na jakou pracovní náplň byli tito pracovníci do Bruselu posláni a jaký konkrétní program v Bruselu měli)
d) sdělit kdy a s kým bylo jednáno pro Téma financování projektů Jihomoravského kraje z rozpočtu Evropské komise
e) předat veškeré dokumenty, které byly získány pro Téma financování projektů Jihomoravského kraje z rozpočtu Evropské komise
f) předat veškerou korespondenci předcházející daným cestám a navazující na cesty, která se týká Tématu financování projektů Jihomoravského kraje z rozpočtu Evropské komise.“
 
Výzvou k zaplacení úhrady za požadované informace č.j. JMK 35431/2008 ze dne 12.3.2008 jste byli vyzváni k úhradě nákladů spojených s poskytováním informací. Požadovaná částka byla Vámi zaplacena dne 8.4.2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. Vám zasíláme kopie následujících dokumentů:
 
 
k bodu a) Žádosti:
 
Stáže v Bruselu ve dnech 2.12.2007 – 5.12.2007 se zúčastnil Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc., tehdejší vedoucí Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Stáže v Bruselu ve dnech 9.12.2007 – 12.12.2007 se zúčastnili Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a Mgr. Martin Mikš, vedoucí Odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
 
k bodu b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme:
-         kopii Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Belgie Ing. arch. Evy Hamrlové, včetně kopie cestovního příkazu pro zahraniční pracovní cestu, v němž byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.4.2008, sp.zn. S-JMK 30116/2008 OKP)
-         kopii Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Belgie Doc. Ing. Jana Pavlíčka, CSc., včetně kopie cestovního příkazu pro zahraniční pracovní cestu, v němž byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.4.2008, sp.zn. S-JMK 30116/2008 OKP)
 
 
k bodu c) a d) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme:
-         kopii programu pracovní cesty do Bruselu ve dnech 2.12.2007 – 5.12.2007
-         kopii programu pracovní cesty do Bruselu ve dnech 9.12.2007 – 12.12.2007
-         kopii zápisu z pracovní cesty – stáž vedoucích odborů v Bruselu od 2.12.2007 do 5.12.2007
 
 
k bodu e) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
k bodu f) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v.r.
      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu - 10x A4 jednostranný
 
 
IČ                          DIČ                            Telefon                    Fax                            E-mail                                                                  Internet
70888337             CZ70888337              541651233               5416511289               klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz