Informace č.j.: JMK 44598/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                         Sp.Zn.                             Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                              JMK 44598/2008                      bez Sp.Zn.                      Krásná/541651233                    10. 4. 2008
 
 
„Radní Procházková – ‘nic jsme neporušili‘ “ – vyřízení žádosti
 
 
Vážení,
 
dne 2. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – radní Procházková - ‘nic jsme neporušili‘ “(dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti je uvedeno:
Podle přiloženého článku radní Procházková informovala, že rozhodnutí NSS ve věci žaloby z Bavor dokazuje, že JMK nic neporušil.
Radní je ‚zce‘ citovaná, že uvedla: ‘‚Z rozhodnutí soudu mám radost. Je to dobrá zpráva
pro mikulovskou trasu. Ukazuje se, že jsme nic neporušili. ....‘
Požadujeme doložit kopii dokumentu, kde je v souvislosti s předmětným rozhodnutím doloženo, že JMK nic v daném kontextu neporušil.“.
 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje provedl šetření v evidenci došlé pošty, zda má k dispozici Vámi požadované informace, resp. „rozhodnutí NSS“ na které dle Vaší Žádosti odkazovala Ing. arch. Procházková v přiloženém článku.
 
 
Povinným subjektem, tj. Jihomoravským krajem a jeho orgány (Krajský úřad) bylo následně šetřením v evidenci došlé pošty Jihomoravského kraje a jeho orgánů zjištěno, že Krajským úřadem Jihomoravského kraje nebyl Ing. Arch. Procházkové předán žádný dokument „kde je v souvislosti s předmětným rozhodnutím doloženo, že JMK nic v daném kontextu neporušil.“, který by bylo možné identifikovat, ve smyslu výše uvedené Žádosti.
 
Povinný subjekt tedy požadovanými informacemi nedisponuje, přičemž současně nemá povinnost s takovými informacemi disponovat tj., že žádný zákon neukládá povinnému subjektu, aby takovou informací disponoval.
 
Pro informaci dále uvádíme, že v případě Ing. arch. Procházkové se nejedná o povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Povinnými subjekty jsou podle tohoto ustanovení mj. územní samosprávné celky a jejich orgány. Náměstkyně hejtmana není podle § 1 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, orgánem kraje a nevztahuje se tedy na ni informační povinnost podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v.r.
      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                            DIČ                            Telefon                     Fax                          E-mail                                                               Internet
70888337               CZ70888337              541651233                541651289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz