Informace č.j.: JMK 46001/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                         Sp.Zn.                           Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                               JMK 46001/2008                      bez Sp.Zn.                    Krásná/541651233                    10. 4. 2008
 
 
„Evropská komise dostává lživé informace“ – vyřízení žádosti
 
 
Vážení,
 
dne 5. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Evropská komise dostává lživé informace“(dále jen „Žádost“)
 
V Žádosti je uvedeno:
Podle přiloženého článku se ing. Venclík vyjádřil pro tisk následovně:
...Kraj i Ředitelství silnic a dálnic už mají námitek ekologů dost. Obzvlášť jim vadí, že svými názory kritici jezdí až do Bruselu a zpochybňují tak financování stavby silnice z evropských fondů. ‘Evropská komise od nich získává nepravdivé informace, dokonce jí lžou,‘ tvrdí náměstek hejtmana Milan Venclík.
Požadujeme
a) sdělit, kdo konkrétně podle ing. Venclíka lhal,
b) sdělit, kdy a kde osoby dle bodu a) lhaly,
c) sdělit jaké konkrétní nepravdivé informace osoby dle bodu a) předaly Evropské komisi,
d) předat dokumenty, ze kterých ing. Venclík vycházel, když veřejně sdělil novinářům uvedené tvrzení.
e) předat veškerou korespondenci od 1.1.2006, kterou povinný subjekt podle zákona 106/99, tj. Rada JMK (tj. i jednotlivý členové Rady) vlastní a kde jsou obsažena nepravdivá tvrzení, na které poukazoval ing. Venclík ve svém veřejném vyjádření pro novináře.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná.“.
 
 
k písm. a) – e) Žádosti:
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje provedl šetření v evidenci došlé pošty, zda požadované informace má či nikoli, resp. zda informace Ing. Milan Venclík získal od povinného subjektu, tj. Jihomoravského kraje a jeho orgánů (Krajského úřadu).
 
Šetřením v evidenci došlé pošty Jihomoravského kraje a jeho orgánů bylo zjištěno, že Krajským úřadem Jihomoravského kraje nebyly Ing. Milanu Venclíkovi předány žádné dokumenty, které by bylo možné identifikovat jako dokumenty „ze kterých ing. Venclík vycházel, když veřejně sdělil novinářům uvedené tvrzení“ z čehož mj. vyplývá, že povinný subjekt nemá k dispozici ani žádnou korespondenci Ing. Milana Venclíka nebo RJMK „... od 1.1.2006, kterou povinný subjekt podle zákona 106/99, tj. Rada JMK (tj. i jednotlivý členové Rady) vlastní a kde jsou obsažena nepravdivá tvrzení, na které poukazoval ing. Venclík ve svém veřejném vyjádření pro novináře.“, kterou by bylo možné identifikovat, ve smyslu výše uvedené Žádosti.
 
Povinný subjekt tedy požadovanými informacemi nedisponuje, přičemž současně nemá povinnost s takovými informacemi disponovat tj., že žádný zákon neukládá povinnému subjektu, aby takovou informací disponoval.
 
Pro informaci dále uvádíme, že v případě Ing. Milana Venclíka, 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje nejde o povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Povinnými subjekty jsou podle tohoto ustanovení mj. územní samosprávné celky a jejich orgány. Náměstek hejtmana není podle § 1 odst. 3 zákona  č. 129/2000 Sb., o krajích, orgánem kraje a nevztahuje se tedy na něj informační povinnost podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                           DIČ                            Telefon                    Fax                           E-mail                                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651233               541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz