Rada schválila úvodní opatření v rozpočtu kraje. Měly by řešit ekonomické dopady pandemie

Úvodní šestici opatření k řešení ekonomických dopadů pandemie COVID-19 v rozpočtu Jihomoravského kraje na letošní rok schválila na své pondělní schůzi (30. března 2020) krajská rada.

Česká ekonomika je od konce 1. čtvrtletí 2020 silně zasažena dopady světové pandemie COVID-19, která s sebou přinesla významný propad ekonomické aktivity, a tím i omezení daňových příjmů veřejných rozpočtů. Jak konstatoval hejtman Bohumil Šimek, pandemie představuje závažná rizika, která při sestavování rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020 nebylo možno předvídat.

„Predikci příjmů ze sdílených daní pro územní samosprávné celky Ministerstvo financí ČR doposud nezveřejnilo, je však zřejmé, že u těchto příjmů dojde k výraznému propadu. Výše propadu bude záviset na délce trvání celosvětové pandemie. Rozpočet Jihomoravského kraje musí reagovat na vzniklou situaci a připravit se na pokles svých příjmů a zároveň na zvýšené výdaje v důsledku boje proti šíření epidemie. Krajská rada se proto dnes zabývala touto problematikou a na příštím zasedání projednáme návrhy jednotlivých gesčních radních, kde může kraj uspořit a které investice naopak v návaznosti na závazky u jiných subjektů omezit nemůžeme. Jedná se o první opatření, jejichž cílem je úspora zdrojů kraje, aby rozpočet JMK mohl alespoň částečně kompenzovat dopady celosvětové pandemie a očekávané recese,“ uvedl hejtman Šimek.

Jihomoravský kraj je zřizovatelem 236 příspěvkových organizací, jejichž hospodaření bude pandemií a vyhlášením nouzového stavu výrazně ovlivněno. „Proto se doporučuje, aby příspěvkové organizace nezahajovaly nové investiční akce a omezily zbytné provozní výdaje a investiční akce, které doposud nejsou rozpracované a nehrozí sankce z nedodržení smluv,“ dodal Šimek

Radní uložili odborům Krajského úřadu JMK dodržovat tato opatření v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020. Opatření jsou prozatím navrhována s termínem do 30. června 2020. Další opatření budou pravděpodobně následovat.

Návrh opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020 přijatá Radou JMK 30. března 2020:

1. - Nezpracovávat materiály na přijetí nových závazků financování. Netýká se závazků na spolufinancování projektů EU, pokud orgány kraje s ohledem na finanční situaci kraje vyhodnotí realizaci projektů pro kraj a jím zřízené příspěvkové organizace za prospěšnou.
2. - Nezpracovávat materiály s úkony vedoucími k zahájení realizace nových investičních akcí, na které dosud nebyly vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu JMK, nejedná-li se o havárie.
3. - Omezit investiční akce zahrnuté v rozpočtu JMK na rok 2020, které doposud nejsou rozpracované a nehrozí sankce z nedodržení smluv apod.
4. - Omezit zbytné provozní výdaje a nezahajovat neinvestiční akce zahrnuté v rozpočtu JMK na rok 2020, které doposud nejsou rozpracované a nehrozí sankce z nedodržení smluv apod.
5. - Pozastavit poskytování individuálních dotací s výjimkou dotací jmenovitě schválených v rozpočtu JMK na rok 2020 a dotací na humanitární účely v souvislosti s ochranou života a zdraví lidí.
6. - Prověřit možnost restrukturalizace dotačních programů Jihomoravského kraje s ohledem na reálnost jejich realizace za současné situace vyvolané pandemií.