Souhrnné informace Krizového štábu COVID-19 z JMK ze dne 18. 3. 2020

Krizový štáb JMK v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem se sešel ve středu 18. 3. 2020 v dopoledních hodinách. Hejtman informoval krizový štáb o aktuálním stavu ochranných prostředků v rámci celého Jihomoravského kraje a o očekávaných dodávkách z centrální distribuce. Dále byla projednána všechny opatření a nařízení vyplývající z aktuální situace pro vedení krajů a jejich krizové skupiny.

V průběhu víkendu dorazila do JMK dodávka 3 300 respirátorů určených pro FN Brno a ZZS JMK a dále také 8 500 roušek určených pro sociální služby. Včera dorazila z MZ ČR další dodávka respirátorů (celkem 1 500 pro krajské, městské i soukromé nemocnice a záchranku) a dnes dorazily také odběrové sady 450 ks pro FN a další nemocnice. Další tranže OOP je z centrální distribuce přislíbena v nejbližších hodinách, to by mělo být 4 500 roušek určených přímo do nemocnic v kraji. Do FN dorazila dnes várka rychlotestů a všechny další dodávky ochranných prostředků, odběrových sad, rychlotestů i dezinfekčních prostředků budou rozdělovány dle algoritmu MZ ČR. S ohledem na to, že ani dezinfekčních prostředků z centrální distribuce není zatím dostatek, kraj a všechny ostatní subjekty IZS se snaží získávat další dezinfekci po vlastní ose.

Krajská hygienická stanice JMK informovala o aktuální epidemiologické situaci v JMK a o nařízení exkluzivně poskytovat informace MZ ČR. KHS JMK již bude informována pouze o pozitivních případech, ve kterých zahájí epidemiologické šetření. Osoby s negativními výsledky testů bude informovat přímo FN Brno. KHS informovala o zlepšující se situaci na telefonních linkách, a to díky jejich posílení a také personální výpomoci studentů lékařské fakulty MU Brno.

Celkem v JMK fungují 3 sanitky pro domácí odběry (Brno, Kyjov, Znojmo). FN Brno zprovoznila odběrový stan ve svém areálu. Rozbory odebraných vzorků aktuálně probíhají v Jihomoravském kraji nejen ve FN, ale i v dalších dvou soukromých laboratořích, nově byla navázána spolupráce s CEITEC. Diagnostika pro potřeby kraje je tedy dostatečně zajištěna.

Nová nařízení vlády budou samozřejmě platit i pro Jihomoravský kraj: zákaz vycházení bez ochrany obličeje a doporučení pro seniory nevycházet z domu. Současně s tímto druhým opatřením směřuje kraj nařízení pro jednotlivé obce, aby zajistily servis pro tyto zejména osamělé seniory.

Vedení JMK děkuje všem iniciativám za šití roušek a další pomoc seniorům atd. Např. do šicí dílny Národního divadla kraj pořídil látku na šití roušek. Během dvou dnů obdrží cca 1000 roušek pro sociální péči. Pro podobné aktivity z řad veřejnosti a firem shromažďujeme na e-mailové adrese koronavirus@jmk.cz  nebo nakupy@jmk.cz .
JMK zřídil i webové stránku https://koronavirus.jmk.cz .

Zdravotnictví:

V krajem zřizovaných nemocnicích je aktuálně omezený počet respirátorů, zásoba vystačí na několik dalších dní. Krajské nemocnice zatím využívají dosavadních zásob, vypomáháme si vlastními nákupy dle možností a nemocnice si vypomáhají mezi sebou. OOP budou doplňovány dle pokynů Ministerstva zdravotnictví postupně. OOP budeme dle pokynů distribuovat dále i ambulantním lékařům (praktičtí, dětští, zubní) v kraji, kteří z části do té doby omezují provoz. Ve většině krajských zařízeních připravujeme měření teploty pacientů při vstupu do areálu, zapojujeme zde dobrovolníky z řad mediků Lékařské fakulty MUNI.

Aktuální informace ARO Nemocnice Břeclav:

Na základě obdržených výsledků z dnešního dne a zjištěné pozitivity jedné sestry z oddělení ORL se po domluvě s KHS Brno zastavuje příjem všech pacientů na toto oddělení. Současně je zakázáno provádět na tomto oddělení veškerá vyšetření. V průběhu dnešního dopoledne budou otestováni všichni zaměstnanci oddělení ORL. Na oddělení jsou v tomto okamžiku 3 pacienti, kteří budou taktéž zítra testováni a vzhledem k jejich dobrému zdravotnímu stavu budou odesláni do domácí karantény. Dalším pozitivně testovaným zaměstnancem je sestra oddělení ARO, která se již nachází v domácí karanténě. Oddělení ARO je od dnešního dne 13:30 bez pacientů, takže tato skutečnost nemá vliv na již tak vážnou situaci nemocnice.

Sociální oblast:

Odbor sociálních věcí je v kontaktu s poskytovateli sociálních služeb, jednotlivými obcemi s rozšířenou působností a Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). V souladu s nařízením Vlády ČR a metodickými doporučeními MPSV komunikujeme s poskytovateli o zabezpečení péče o potřebné občany i při případném kritickém poklesu pracovníků. Jihomoravský kraj koordinuje zapojení studentů odborných škol (středních, VOŠ a VŠ), dále zajišťuje možnosti využití pracovníků těch druhů sociálních služeb, jejichž činnost je momentálně pozastavena. Činnost sociálních služeb zvládáme zabezpečit i při zhoršení situace. Pravidelně informujeme o dění v JMK směrem k MPSV a důležité informace předáváme poskytovatelům sociálních služeb a též obcím s rozšířenou působností.

Personální zajištění sociálních služeb:

Vláda přijala usnesení č. 207 ze dne 13.3.2020 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. Na základě tohoto usnesení mají žáci SŠ, VOŠ a VŠ vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Toto opatření se dotýká škol v tom směru, že musí poskytnout součinnost orgánům krizového řízení a umožnit plnění této povinnosti ze strany žáků a studentů.

S poskytovateli sociálních služeb je odbor sociálních věcí v neustálém kontaktu, sbíráme jejich požadavky na pracovníky. Koordinujeme zapojení studentů odborných SŠ, VOŠ a VŠ do práce v sociálních službách. S ohledem na nařízení vlády se nejedná o dobrovolnickou činnost, ale práci dle metodického pokynu MPSV. Obdrželi jsme seznamy cca 3 tisíc studentů, které můžeme zapojit. Nabídku zapojení studentů prozatím vzneslo jen cca 7 poskytovatelů sociálních služeb. Díky uvolnění pracovníků z dočasně uzavřených ambulantních sociálních služeb jsme schopni zabezpečit personál v sociálních službách z vlastních zdrojů poskytovatelů. Jedná se o odborné pracovníky z ambulantních služeb, kteří mohou být převedeni na práci v terénních a pobytových službách. Zároveň jsou využity dobrovolnické iniciativy, například skautské hnutí, které zajišťuje především doručování jídel seniorům do domácností a podobné činnosti, aby se pracovníci terénních služeb mohli soustředit na základní péči o potřebné lidi (provádění hygieny, podávání stravy atd.).

Situace s personálem v sociálních službách je momentálně stabilizovaná, zároveň máme připravené kroky pro případ kritického vývoje - zapojení studentů a využití dalších dobrovolných iniciativ.

Doprava:

Od 23. 3. 2020 bude IDS JMK fungovat v modelu „velkých prázdnin“ a s okamžitou platností platí nařízení pro cestující, aby byli při vstupu do dopravního prostředku opatřeni ochrannou rouškou.

Školství:

Jihomoravský kraj vybral školy v regionu, aby v souladu s usnesením vlády zajistily péči o děti lékařů, záchranářů, policistů, poskytovatelů zdravotních služeb a členů dalších bezpečnostních složek. V pondělí 16. března 2020 oslovil odbor školství obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Ve spolupráci s nimi byly vytipovány školy a školská zařízení, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství a které by mohly vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let.

Souběžně oslovil krajský úřad zaměstnavatele, jejichž děti by mohly být dotčeny připravovanou péčí v určených školách. V rámci 21 ORP bylo vytipováno celkem 51 škol. Jedná se jak o samostatné mateřské školy, samostatné základní školy, případně o mateřské školy sloučené se základní školou, ve dvou případech se jedná o střediska volného času. V úterý 17. března bylo rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení vykonávání péče o děti a mládež určeno pro tento účel 6 škol, kde se projevil urgentní zájem zaměstnavatelů. Pro Brno byly určeny MŠ Lentilka (Lužánky – Středisko volného času Brno) a MŠ a ZŠ při FN Brno. Pro Blansko ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 a MŠ Blansko Rodkovského 2a. Pro Boskovice to je Mateřská škola Boskovice, dále pro Kyjov Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka. Ve středu 18. března hejtman určil v Břeclavi Základní školu Břeclav, Slovácká 40, a ve Znojmě Základní školu, Znojmo, Mládeže 3. V nejbližší době budou k výkonu této služby určeny další školy v dalších ORP.

Předpokládáme, že v rámci celého JMK bude na základě stávajících požadavků pro 11 ORP k této činnosti určeno celkem 20 škol a školských zařízení. V případě potřeby se bude jejich počet rozšiřovat.

Infolinka zřízená krajem funguje a je neustále vytížená. Střídá se zde v intervalu jedné hodiny cca 20 osob, jsou to jednak pracovníci KrÚ JMK, dále dobrovolníci z Českého červeného kříže a vodní záchranky. Linka bude v provozu i o víkendech od 7:00 do 19:00. Infolinka KrÚ JMK funguje na čísle 800 129 921.

 

Další jednání krizového štábu hejtmana je naplánováno na pátek 20. 3. 2020 v 9:30, pokud si to situace nevyžádá jinak. Případný brífink budeme avizovat.
foto JMKfoto JMKfoto JMK