Informace č.j.: JMK 37459/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 37459/2008                 S-JMK 37459/2008 OKP                 Krásná/541651233                1. 4. 2008
 
 
„Žádost o informace“ – poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
            dne 19. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vámi doplněná žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti je uvedeno:
V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o zpřístupnění následujících informací:
1)      Jaké částky získal kraj z evropských rozpočtů v letech 2005, 2006 a 2007?
2)      Jaká finanční částka z krajského rozpočtu pro rok 2007 byla uvolněna v rámci grantové politiky do oblasti a) sportu, b) kultury, c) životního prostředí, d) cestovního ruchu?
3)      Které projekty kterých organizací byly z těchto peněz (otázka 2) podpořeny a jakými částkami, a to v oblasti životního prostředí a sportu?
4)      Jaké částky celkem ze schváleného krajského rozpočtu roku 2007 směřovaly
do investic v oblasti dotační politiky podnikatelům (komplexně) a do oblasti činnosti neziskových organizací (komplexně)?
5)      Kolik návrhů zákonů zastupitelstva kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké sněmovně v roce 2005, 2006 a 2007?
6)      Jaký je počet zaměstnanců krajského úřadu ke dne 31. 12. 2007?
7)      Jaký je procentuální podíl běžných výdajů kraje na výkon krajského úřadu v roce 2007?“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k bodu č. 1) Žádosti:
-         v letech 2005 – 2007 získal Jihomoravský kraj finanční prostředky představující podíl Evropské unie na projektech realizovaných Jihomoravským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi (včetně plateb inkasovaných prostřednictvím hlavních partnerů projektů a plateb v rámci tzv. systémových projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v následujících objemech:
      2005:                                               33 649 900 Kč
      2006:                                             187 155 900 Kč
      2007:                                             228 466 200 Kč
 
 
k bodu č. 2) Žádosti:
-         v roce 2007 byly poskytnuty dotace ve výši:
      oblast sportu:                                    45 264 000 Kč
      oblast kultury:                                  103 875 000 Kč
      oblast životního prostředí                 27 347 182 Kč
      oblast cestovního ruchu                      9 894 496 Kč
 
 
k bodu č. 3) Žádosti:
-         v příloze Vám předáváme dokumenty obsahující vypracovaný přehled schválených dotací poskytnutých do oblasti sportu a životního prostředí a údaje o poskytnutí dotací v oblasti lesního hospodářství. V dokumentu obsahujícím údaje o poskytnutí dotací v oblasti lesního hospodářství byly anonymizovány osobní údaje (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 42980/2008 ze dne 31. 3. 2008). Přehled grantů a dotací poskytnutých Jihomoravským krajem je mj. uveřejněn na www.kr-jihomoravsky.cz v sekci s názvem Granty a dotace.
 
 
k bodu č. 4) Žádosti:
-         ze schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 byly poskytnuty investiční dotace podnikatelům v celkové výši 4 340 000 Kč.
 
 
k bodu č. 5) Žádosti:
-         v letech 2005 – 2007 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje odsouhlasilo dva návrhy zákonů, a to:
     
      22. 9. 2005 – 5. zasedání Zastupitelstva JMK:
      Návrh zákona o krajském referendu o změně některých zákonů.
 
      13. 9. 2007 – 20. zasedání Zastupitelstva JMK:
      Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce.
 
 
k bodu č. 6) Žádosti:
-         počet zaměstnanců Jihomoravského kraje zařazených do krajského úřadu ke dni 31. 12. 2007: 602 zaměstnanců.
 
 
k bodu č. 7) Žádosti:
-         celkový objem výdajů Jihomoravského kraje ke dni 31. 12. 2007 činí 14 047 094 691,24 Kč, z toho běžné výdaje činí 12 273 102 258,99 Kč.
-         běžné výdaje na vlastní činnost Krajského úřadu Jihomoravského kraje ke dni 31. 12. 2007 činí 329 585 878,96 Kč, což představuje 2,3 % z celkového objemu výdajů Jihomoravského kraje v roce 2007 a 2,7 % z celkového objemu běžných výdajů rozpočtu roku 2007.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                    Fax                           E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337               541651233               541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz