UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2020–2021

29.04.2021

Informace č. j.: JMK 61150/2021

Informace týkající se problematiky vyvlastňování nemovitostí dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

05.04.2021

Informace č. j.: JMK 48081/2021

Vyhodnocení SEA k územní prognóze Břeclavska. 

05.04.2021

Informace č. j.: JMK 47121/2021

Informace týkající se zadávání veřejných zakázek v podmínkách JMK, seznam příspěvkových organizací a právnických osob zřizovaných JMK, organizační struktura KrÚ JMK, aj. 

05.04.2021

Informace č. j.: JMK 45268/2021

Poskytnutí informací k podnětům, dopisům, oznámením a peticím od občanů. 

29.03.2021

Informace č. j.: JMK 41163/2021

Dohody o pracovní činnosti s externími pracovníky - územní studie pro Aktualizaci ZÚR a Aktualizace ZÚR - II. 

22.02.2021

Informace č. j.: JMK 23883/2021

Místa v územním obvodu Jihomoravského kraje, kde lze konat shromáždění spadající do úpravy shromažďovacího zákona i bez oznámení. 

15.02.2021

Informace č. j.: JMK 17779/2021

Počty různých podání za období 2018-2020 - petice; stížnosti; žádosti, návrhy, připomínky a podněty adresované orgánům kraje aj. 

04.02.2021

Informace č. j.: JMK 10573/2021

Zákonodárná iniciativa kraje. 

04.02.2021

Informace č. j.: JMK 7335/2021

Informace týkající se pronájmu letiště Brno-Tuřany. 

04.01.2021

Informace č. j.: JMK 174706/2020

163 RJMK bod 20, 110-112 

21.12.2020

Informace č. j.: JMK 166904/2020

Informace týkající se příspěvku/grantu pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům za roky 2019 a 2020. 

27.11.2020

Informace č. j.: JMK 160618/2020

Informace k petici podané na JMK v roce 2020 ve věci jižního obchvatu Kuřimi. 

27.11.2020

Informace č. j.: JMK 159329/2020

Informace o tom, kdy bylo MěÚ Břeclav doručeno rozhodnutí KrÚ. 

09.11.2020

Informace č. j.: JMK 152049/2020

Současný platný dokument o platné územní ochraně plavební cesty D-O-L. 

26.10.2020

Informace č. j.: JMK 145511/2020

Petice za schválení A1 ZÚR JMK a podklady. 

26.10.2020

Informace č. j.: JMK 145448/2020

Korespondence k A1 ZÚR JMK. 

26.10.2020

Informace č. j.: JMK 144470/2020

Délka archivace spisů ve správních řízeních pro odbor životního prostředí, odbor dopravy a odbor regionálního rozvoje. 

26.10.2020

Informace č. j.: JMK 141024/2020

Seznam příspěvkových organizací Jihomoravského kraje a obchodních korporací, ve kterých má Jihomoravský kraj většinovou majetkovou účast. 

26.10.2020

Informace č. j.: JMK 140416/2020

Informace o peticích týkajících se jižního obchvatu Kuřimi za období od roku 2010 do současnosti. 

08.10.2020

Informace č. j.: JMK 134454/2020

159 RJMK body 22, 23, 26, 92 

22.09.2020

Informace č. j.: JMK 127526/2020

159 RJMK body 9, 13, 18, 21 

20.08.2020

Inforamce č. j.: JMK 114578/2020

Počty podnětů či jiných podání, které KrÚ obdržel za období 01.01.2019 až 31.07.2020 od třetích subjektů ve věci výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení, usnesení, rozhodnutí a jiných opatření dle § 125 a 126 zákona o obcích a sdělení celkového počtu případů výkonu dozoru za uvedené období. 

17.08.2020

Informace č. j.: JMK 107111/2020

Informace týkající se zařazení 90 lůžek v budovaném soukromém domově se zvl. režimem v Ivančicích do Základní sítě sociálních služeb v JMK a informace týkající se investiční dotace pro město Bučovice ve výši 6 mil. Kč. 

06.08.2020

Informace č. j.: JMK 103881/2020

Interní a externí právní služby za období od 01.01.2016 do 31.03.2020. 

15.07.2020

Informace č. j.: JMK 95274/2020

Opatření k předcházení střetu automobilů se zvěří. 

01.07.2020

Informace č. j.: JMK 82403/2020

Způsob hodnocení investičních (výstavba nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní infrastruktury. 

01.07.2020

Informace č. j.: JMK 82351/2020

Informace o tom, zda KrÚ vydává demoliční výměry a jejich kopie od 30.06.2019 a informace k řízením o odstranění staveb, jejichž výsledkem má být vydání demoličního výměru. 

19.06.2020

Informace č. j.: JMK 76562/2020

Informace související se zadáním studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru ve statutárním městě Brně, resp. podzemní dráhy spojující sever a jih města Brna a případně navazující části Jihomoravského kraje. 

19.06.2020

Informace č. j.: JMK 76800/2020

149 RJMK body 11, 17 

17.06.2020

Informace č. j.: JMK 74444/2020

Počty zveřejněných rozhodnutí o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb. a počty přestupků dle zákona č. 114/1992 Sb. 

19.05.2020

Informace č. j.: JMK 60487/2020

Informace související s aktualizací ZÚR JMK. 

11.05.2020

Informace č. j.: JMK 59439/2020

Informace týkající se Ing. Petra Kunce - vykonávané funkce, seznam služebních cest, výše čerpaných fin. prostředků na jednotlivé služební cesty 

25.04.2020

Informace č. j.: JMK 53245/2020

Informace týkající se výběrového řízení k veřejné zakázce na výstavbu Domova pro seniory v Bučovicích. 

17.04.2020

Informace č. j.: JMK 50975/2020

Informace týkající DD Jaroška - „Půdní vestavba – část B“. 

09.04.2020

Informace č. j.: JMK 47434/2020

Dohody o pracovní činnosti s externími pracovníky - územní studie pro Aktualizaci ZÚR a Aktualizace ZÚR. 

08.04.2020

Informace č. j.: 48892/2020 a č. j.: 49933/2020

Úřední úkony úřednice JMK 

09.04.2020

Informace č. j.: JMK 48816/2020

Informace o kontrole Obecního úřadu Lednice 

18.03.2020

Informace č. j.: JMK 41831/2020

Materiál předložený k bodu č. 40 na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje a audiovizuální záznam z jeho projednání. 

20.03.2020

Informace č. j.: JMK 39987/2020

Rozpočtová opatření související s územním plánováním od 1.10.2019. 

20.03.2020

Informace č. j.: JMK 40170/2020

Zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly vedené u Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy Brno, příspěvkové organizace při pronájmu prostor sloužících k poskytování školských a vzdělávacích služeb  

18.03.2020

Informace č. j.: JMK 40044/2020

Informace o veřejných zakázkách, u kterých byla od roku 2014 vybrána jako dodavatel společnost AIR SHAPE EUROPE s.r.o. 

04.03.2020

Informace č. j.: JMK 34392/2020

Akční plán protihlukových opatření pro pozemní komunikace, dráhy, letiště a integrované zdroje hluku na území aglomerace Brno a Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním obvodu Jihomoravského kraje. 

04.03.2020

Informace č. j.: JMK 32337/2020

RJMK - Územní studie a aktualizace ZÚR. 

04.03.2020

Informace č. j.: JMK 30473/2020

Informace týkající se (převážně) sociálních zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem. 

04.03.2020

Informace č. j.: JMK 29117/2020

Prodloužení lhůty - RJMK - Územní studie a aktualizace ZÚR. 

02.03.2020

Informace č. j.: JMK 27834/2020

Kopie interní korespondence pořízené při vyřízení žádosti o informace. 

21.02.2020

Informace č. j.: JMK 20820/2020

dokumenty ke střetu zájmů - konzultace 

11.02.2020

Informace č. j.: JMK 12408/2020

Systémová podjatost. 

07.02.2020

Informace č. j.: JMK 12300/2020

Vyřizování podaného odvolání. 

30.01.2020

Informace č. j.: JMK 6697/2020

Dokumenty ke střetu zájmů. 

29.01.2020

Informace č. j.: JMK 5670/2020

124 RJMK body 7, 8, 13, 19 - (II) 

27.01.2020

Informace č. j.: JMK 5558/2020

Informace týkající se letiště Brno-Tuřany - znalecký posudek na ocenění nájemného pro soubor nemovitých a movitých a práv tvořící podnik mezinárodní letiště Brno-Tuřany, výstup Mgr. Rašovského související s úpravou smluvního vztahu mezi JMK 

16.01.2020

Informace č. j.: JMK 184286/2019

Rozpočtová opatření související s územním plánováním od 08/2018. 

27.01.2020

Informace č. j.: JMK 5561/2020

Změny územního plánu města Brna vybrané ke zkráceném postupu pořízení 

21.01.2020

Informace č. j.: JMK 2547/2020

27 ZJMK bod 8 a odborný lékařský ústav