Informace č.j.: JMK 20607/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

  

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK  20607/2008

S-JMK 20607/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

19. 3. 2008

 

Zápis ze 125. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

            Dne 10. 2. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které jste požadovali „zaslat zápis z jednání 125. jednání Rady JMK (volební období 2004-2008)“.

Dne 18. 2. 2008 odeslal Krajský úřad výzvu k upřesnění žádosti o informace dle § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ke konkretizaci předmětu žádosti. Odpověď na tuto výzvu k upřesnění žádosti o informace Krajský úřad od občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích neobdržel, avšak dne 5. 3. 2008 Krajský úřad obdržel od občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích upřesnění obdobných žádostí o informace, na základě kterých Krajský úřad dovodil, že žadatel v tomto případě požaduje zaslat zápis ze 125. jednání Rady JMK (volební období 2004-2008), a to v elektronické podobě na emailovou adresu petrfirbas@yahoo.com“ a nepožaduje zaslání příloh k zápisu z jednání Rady, i když k upřesnění žádosti ze strany žadatele nedošlo.

V příloze Vám na základě výše uvedeného a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme elektronickou kopii zápisu ze 125. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 26. 7. 2007.

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 38397/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 20607/2008 OSO ze dne 19. 3. 2008 byly ze zápisu ze 125. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 26. 7. 2007 vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.

 

            S pozdravem

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

Přílohy: dle textu