foto 1 foto 2

Zápis z 23. zasedání ZJMK 28. 2. 2008

Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

ZÁPIS

 

o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,

konaného dne 28. 2. 2008 ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje,

Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

Předsedající hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek zahájil 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen ZJMK) v 8:37, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Konstatoval, že je přítomno 49 členů ZJMK, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Sdělil jména omluvených členů zastupitelstva.

 

Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz prezenční listinu

 

Bod č. 1

Technický bod

 

Zapisovatelkou byla jmenována slečna Dana Palbuchtová, právní asistencí byla pověřena paní Mgr. Petra Kovářová. Stanislav Juránek konstatoval, že zápis z 22. zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. Současně jsou vyloženy k nahlédnutí zápisy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, zprávy ze zahraničních pracovních cest.

 

Stanislav Juránek informoval členy ZJMK o tom, že před vyhlášením polední přestávky bude představen 1. občánek Jihomoravského roku 2008 a dále držitelé medailí z Her III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2008 za Jihomoravský kraj.

 

Stanislav Juránek vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání ZJMK. Navrženi byli Helena Sýkorová, Alois Vybíral, Václav Božek a Jaroslav Pospíšil, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

 

Usnesení č. 1579/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání ZJMK JUDr. Helenu Sýkorovou, Ing. Aloise Vybírala, Mgr. Václava Božka, CSc. a Ing. Jaroslava Pospíšila.

Hlasování č. 1:                 48 – 0 – 0

 

 

Stanislav Juránek navrhl následující změny a doplnění programu zasedání:

K bodu č. 3 Zpráva o činnosti Rady JMK byl rozdán doplňující materiál za období od 7. do 14. 2. 2008.

K bodu č. 11 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje bude rozdán doplňující materiál.

K bodu č. 13 Pomoc malým obcím bude rozdán doplňující materiál.

K bodu Informativní zprávy byla rozdána informace o výstavbě základní školy v Khandadéví v Nepálu.

 

Přílohy, které neobdrželi všichni členové zastupitelstva, obdržely politické kluby.

Body č. 12, 38 a 62 nebudou zařazeny do programu.

 

 

Zařadit body:

92.        Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu JMK – Benediktinské opatství Rajhrad

93.        Projekty s finanční podporou fondů EU v rámci programu ROP NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

94.        Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace - závazné ukazatele

95.        Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. St. 115, k.ú. Kyjov

96.        Změna závazného ukazatele školské příspěvkové organizace Střední školy F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11

97.        Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast prevence kriminality na rok 2008

98.        Poskytnutí daru zadarské nemocnici

100.    Výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007“

101.    Jihomoravský program pro špičkové vědce

 

Diskuse:

Mojmír Vlašín (s připomínkami k zařazování mimořádných materiálů na program a s žádostí zařazení materiálu odůvodnit), Jiří Kadrnka (odůvodnil zařazení bodu č. 101), Igor Poledňák (s žádostí projednat body č. 97 a č. 101 za bodem č. 37), Milan Venclík (s žádostí projednat bod č. 98 za bodem č. 33).

 

Usnesení č. 1580/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje následující program 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

1.            Technický bod (zapisovatelka, právní asistence, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje)

2.            Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

3.            Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

4.            Zpráva o činnosti finančního výboru

5.            Zpráva o činnosti kontrolního výboru

6.            Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

7.            Zpráva o činnosti Rady pro národnostní menšiny

8.            Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii

9.            Souhlas s upuštěním od vymáhání a odpisem pohledávky za společností lakrumka - Brno, a.s. - v likvidaci

10.        Volby přísedících Krajského soudu v Brně

11.        Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

13.        Pomoc malým obcím

14.        Dotace v rámci Podpory prorodinné politiky JMK

15.        Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje

16.        Schválení rozpočtových opatření provedených Radou Jihomoravského kraje v období od 7.12.2007 do 23.1.2008

17.        Kompenzace zdrojů Fondu rozvoje JMK v souvislosti s přijatými dotacemi a odvody příspěvkových organizací

18.        Zásady pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů ZJMK

19.        Finanční vypořádání účelových příspěvků na provoz a dotací na investice poskytnutých z rozpočtu JMK zřízeným příspěvkovým organizacím

20.        Poskytnutí dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

21.        Stanovení náhradního termínu pro předložení závěrečné zprávy – „Časnýř“

22.        Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené mezi Jihomoravským krajem a dobrovolným svazkem obcí „Cyklistická stezka Brno-Vídeň“

23.        Schválení závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu Jihomoravského kraje pro RRA JM

24.        Schválení závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JIC

25.        Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JIC, zájmové sdružení právnických osob ze dne 4.4.2007

26.        Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JIC, zájmové sdružení právnických osob ze dne 12.10.2007

27.        Dotace na Fed Cup Česká republika – Slovenská republika

28.        Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckých a Zlínským krajem

29.        Změna účelu využití finančních prostředků alokovaných ve Fondu rozvoje Jihomoravského kraje

30.        Odstoupení od smlouvy o financování akce v rámci grantového schématu SROP v opatření 4.1.2

31.        Poskytnutí dotace Jihomoravské hospodářské komoře na projekty pro podporu malých a středních podnikatelů v Jihomoravském kraji

32.        Dotace Českému zahrádkářskému svazu – územní rada Břeclav

33.        Dotace obci Němčičky

98.        Poskytnutí daru zadarské nemocnici

34.        Dotace – vodní hospodářství

35.        Dotace na homologované zařízení k odlovu ryb

36.        Zpráva o poskytování dotací v oblasti životního prostředí v roce 2007

37.        Poskytnutí dotace na projekt „Mozek“

97.        Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast prevence kriminality na rok 2008

101.    Jihomoravský program pro špičkové vědce

39.        Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast protidrogových aktivit na rok 2008

40.        Úleva z povinnosodvést peněžní prostředky a penále za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech

41.        Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost národnostních menšin pro rok 2008

42.        Finanční podpora školám a školským zařízením v rámci dotačního programu "DO SVĚTA!"

43.        Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva Jihomoravského kraje

44.        Dodatky ke zřizovacím listinám některých příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

45.        Dotační řízení na víceleté období na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2008

46.        Dotační řízení na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2008

47.        Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb

48.        Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na zajištění služeb intervenčního centra

49.        Změny závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví

50.        Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví

51.        Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví

52.        Vstup Jihomoravského kraje do Národní sítě Zdravých měst České republiky

53.        Záměr investičního úvěru Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace

54.        Dotace z rozpočtu JMK - Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě

55.        Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

56.        Návrh zástupců JMK do orgánů společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o.

57.        Stanovení a změna závazného ukazatele příspěvkové organizaci SÚS JMK pro rok 2008

58.        Schválení převodu finančních prostředků z Fondu IDS do rozpočtu Jihomoravského kraje

59.        Schválení převodu finančních prostředků z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje do rozpočtu Jihomoravského kraje

60.        Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti Baťův kanál, o.p.s.

61.        Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti 1. PLAVEBNÍ s.r.o.

63.        Úplatný převod budov a pozemků v k.ú. Tavíkovice

64.        Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Modřice

65.        Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Bzenec

66.        Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 464/11 v k.ú. Strážnice na Moravě

67.        Úplatné nabytí části pozemku p.č. PK 1476 (GP p.č. 1428/14) v k.ú. Ráječko

68.        Úplatné nabytí pozemku p.č. 138/3 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova

69.        Bezúplatný převod pozemku (PK) p.č. 2206/2 a části pozemku p.č. 2517/1 v k.ú. Rohatec, obci Rohatec

70.        Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 19/1 v k.ú. Hluboké Dvory obci Hluboké Dvory

71.        Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Spešov

72.        Bezúplatný převod pozemku p.č. 1029 v k.ú. Sudoměřice

73.        Bezúplatný převod části pozemku p.č. 955/4 (GP p.č. 955/5) v k.ú. Vanovice

74.        Bezúplatný převod pozemku p.č. PK 4016/3 v k.ú. Vyškov do vlastnictvi Města Vyškov

75.        Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 2693/1 a pozemku p.č. 2693/2 k.ú. Znojmo – město

76.        Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Milotice u Kyjova

77.        Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a obcí Jaroměřice (k.ú. Jaroměřice)

78.        Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a obcí Uhřice (k.ú. Uhřice u Boskovic)

79.        Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a  P. M. (k.ú. Uhřice u Boskovic)

80.        Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a Z. L.,  M. S., V. L., J. L. a L. U. (k.ú. Uhřice u Boskovic)

81.        Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a M. P. (k.ú. Uhřice u Boskovic)

82.        Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a L. K. (k.ú. Uhřice u Boskovic)

83.        Směna nemovitostí v k.ú. Sokolnice

84.        Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje

85.        Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji za školní rok 2006/2007

86.        Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení

87.        Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve IV. čtvrtletí 2007

88.        Změny závazných ukazatelů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2008 v oblasti školství

89.        Vzor smlouvy o poskytnutí dotace poskytované z rozpočtu Jihomoravského kraje mimo dotační programy na rok 2008

90.        Schválení využití finančních prostředků z Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

91.        Darovací smlouva – Obec Zastávka

92.        Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu JMK – Benediktinské opatství Rajhrad

93.        Projekty s finanční podporou fondů EU v rámci programu ROP NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

94.        Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace - závazné ukazatele

95.        Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. St. 115, k.ú. Kyjov

96.        Změna závazného ukazatele školské příspěvkové organizace Střední školy F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11

100.    Výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007“

102.    Informativní zprávy

103.    Dotazy, podněty a připomínky

104.    Politická diskuse

Hlasování č. 2:          52 – 0 – 1

 

 

Bod č. 2

Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Materiál uvedl Stanislav Juránek. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1581/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) bere na vědomí zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na minulých zasedáních Zastupitelstva Jihomoravského kraje a informaci o způsobu vyřízení dotazů, podnětů a připomínek vznesených na 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

 

b) ruší úkol Z 7/2a.

Hlasování č. 3:          53 – 0 – 0

 

Bod č. 3

Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

 

Stanislav Juránek informoval o činnosti Rady Jihomoravského kraje od 20. prosince 2007 do 14. února 2008. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1582/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Jihomoravského kraje za období od 20. prosince 2007 do 14. února 2008.

Hlasování č. 4:          55 – 0 – 0

 

Bod č. 4

Zpráva o činnosti finančního výboru

 

Předseda finančního výboru Jiří Kadrnka informoval o činnosti výboru a uvedl podrobnější informace k bodům č. 101 a č. 53 programu zasedání.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s dalšími dotazy k bodu č. 53 programu zasedání), Jiří Kadrnka (s odpovědí).

 

Usnesení č. 1583/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.

Hlasování č. 5:          51 – 0 – 1

 

 

Bod č. 5

Zpráva o činnosti výboru kontrolního

 

Předseda kontrolního výboru Václav Božek přednesl zprávu o činnosti výboru a podrobněji informoval o prošetření podnětu člena ZJMK Mojmíra Vlašína.

 

Diskuse:

Mojmír Vlašín (s reakcí k prošetření podnětu, označil část stanoviska výboru kontrolního za lživou a požádal kontrolní výbor, aby se problematikou znovu zabýval).

 

Usnesení č. 1584/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a)  bere na vědomí zprávu o činnosti výboru kontrolního;

b)  schvaluje stanovisko k platnosti usnesení ZJMK č. 921/06/Z 14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břeclavska, ve znění dle „Zprávy o výsledku šetření podnětu člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ve věci platnosti usnesení ZJMK č. 921/06/Z 14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břeclavska“ předložené VK ZJMK.

Hlasování č. 6:          52 – 1 – 3

 

 

Bod č. 6

Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Miloš Petrů přednesl zprávu o činnosti výboru. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1585/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Hlasování č. 7:          52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 7

Zpráva o činnosti Rady pro národnostní menšiny

 

Předsedkyně Rady pro národnostní menšiny Marie Marková informovala o činnosti rady.

Diskuse:

Pavel Březa (s dotazem, jak se vypořádala Rada pro národnostní menšiny s vyškrtnutím věty, že členové výboru pro národnostní menšiny jsou i zástupci národnostních menšin, ze zákona o obcích a zákona o krajích dle jejich navržené novely), Marie Marková (s odpovědí).

 

Usnesení č. 1586/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 8:          50 – 0 – 1

 

 

Bod č. 8

Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii

 

Zástupce Jihomoravského kraje v Bruselu Jiří Kolman okomentoval zprávu o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1587/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii, která tvoří přílohu č. 1 zápisu.

Hlasování č. 9:          48 – 0 – 0

 

 

Bod č. 9

Souhlas s upuštěním od vymáhání a odpisem pohledávky za společností lakrumka-Brno, a.s.-v likvidaci

 

Materiál okomentoval Stanislav Juránek. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1588/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) rozhoduje v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o upuštění od vymáhání částky 1.858.505,27 Kč s příslušenstvím za společnoslakrumka - Brno, a.s. - v likvidaci, Bubeníčkova 1, 615 00 Brno, IČ: 499 70 593, na základě seznámení se s usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 37 K 36/98-511 o rozvrhu výtěžku zpeněžení podstaty majetku úpadce - lakrumka - Brno, a.s. - v likvidaci, Bubeníčkova 1, 615 00 Brno, IČ: 499 70 593,

 

b) ukládá Krajskému úřadu Jihomoravského kraje provést účetní odpis pohledávky Jihomoravského kraje ve výši 1.858.505,27 Kč s příslušenstvím za společnoslakrumka - Brno, a.s. - v likvidaci, Bubeníčkova 1, 615 00 Brno, IČ: 499 70 593.                                                                                                                    

T: 13.3.2008

Hlasování č. 10:        46 – 0 – 2

 

 

Bod č. 10

Volby přísedících Krajského soudu v Brně

 

Informace k volbě přísedících ke Krajskému soudu v Brně podal Stanislav Juránek a navrhl hlasovat o způsobu volby aklamací. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1589/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

·                    schvaluje způsob volby přísedících ke Krajskému soudu v Brně na období 4 let aklamací – veřejným hlasováním.

Hlasování č. 11:        50 – 0 – 1

 

Usnesení č. 1590/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

·                    a) volí v souladu s § 64 odst. 2 z.č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, na dobu 4 let do funkce přísedících Krajského soudu v Brně kandidáty uvedené v příloze č. 2 zápisu,

 

b) ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje písemně sdělit předsedovi Krajského soudu v Brně výsledky voleb přísedících Krajského soudu v Brně.

                                                                                                                      T: neprodleně

Hlasování č. 12:        51 – 0 – 0

 

 

Bod č. 11

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

 

Stanislav Juránek představil materiál včetně doplnění a navrhl změnu účelu dotace u ZŠ a MŠ Blížkovice. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1591/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s ustanovením. § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím a subjektům na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeným v příloze č. 3 zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválené usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1487/07/Z 22 ze dne 13.12.2007.

Hlasování č. 13:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 13

Pomoc malým obcím

 

Stanislav Juránek představil materiál včetně doplnění a navrhl z původního materiálu vyškrtnout poskytnutí dotace obci Kuřimská Nová Ves. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1592/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeným v příloze č. 4 zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválené usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1487/07/Z 22 ze dne 13.12.2007

Hlasování č. 14:        45 – 0 – 0

 

 

Bod č. 14

Dotace v rámci podpory Prorodinné politiky JMK

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1593/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s ustanovením. § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím a subjektům na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeným v příloze č. 5 zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválené usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1487/07/Z 22 ze dne 13.12.2007.

Hlasování č. 15:        37 – 0 – 0

 

 

Bod č. 15

Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1594/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

·                    s c h v a l u j e podle § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, s účinnosod 1. 3. 2008 druhé vydání statutu Sociálního fondu Jihomoravského kraje dle přílohy č. 6 zápisu.

Hlasování č. 16:        45 – 0 – 0

 

 

Bod č. 16

Schválení rozpočtových opatření provedených Radou Jihomoravského kraje v období od 7.12.2007 do 23.1.2008

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1595/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e na základě § 35 odst. 2) písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje v období od 7.12.2007 do 23.1.2008 dle přílohy č. 7a, b zápisu.

Hlasování č. 17:        42 – 0 – 2

 

 

Bod č. 17

Kompenzace zdrojů Fondu rozvoje JMK v souvislosti s přijatými dotacemi a odvody příspěvkových organizací

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1596/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

a) s c h v a l u j e snižování přídělu do Fondu rozvoje JMK z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši odpovídající částce přijatých dotací na uskutečněné výdaje projektů spolufinancovaných z fondů EU a přijatých odvodů příspěvkových organizací v souvislosti s poskytnutým předfinancováním projektů podporovaných z fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování, které jsou předmětem schváleného rozpočtu JMK a které budou v souladu s platným statutem zdrojem Fondu rozvoje JMK,

 

b) u k l á d á Radě Jihomoravského kraje předkládat Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v rámci čtvrtletních informací o plnění rozpočtu Jihomoravského kraje zprávu o kompenzaci zdrojů Fondu rozvoje JMK v souvislosti s přijatými dotacemi a odvody příspěvkových organizací.

Hlasování č. 18:        44 – 0 – 0

 

 

Bod č. 18

Zásady pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1597/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

·                    a) schvaluje podle § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, 2.vydání směrnice 49/INA-VOK „Zásady pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje“, uvedené v příloze   č. 8 zápisu, které nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2008,

·                     

·                    b) schvaluje podle § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, použití „Zásad pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje“ i pro členy výborů, komisí a zvláštních orgánů – fyzické osoby, které nejsou členy Zastupitelstva Jihomoravského kraje,

Hlasování č. 19:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 19

Finanční vypořádání účelových příspěvků na provoz a dotací na investice poskytnutých z rozpočtu JMK zřízeným příspěvkovým organizacím

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1598/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, § 18 odst. 5 a § 20 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

a) b e r e  n a  v ě d o m í finanční vypořádání účelových příspěvků na provoz a dotací na investice poskytnutých z rozpočtu JMK zřízeným příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 9a zápisu,

b) s c h v a l u j e nakládání s účelově určenými finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu JMK příspěvkovým organizacím, které nebyly do 31.12.2007 vyčerpány a dosud nebylo rozhodnuto o jejich dalším využití, způsobem dle přílohy č. 9b zápisu,

 

c) u k l á d á řediteli KrÚ JMK informovat ředitele příspěvkových organizací o schváleném nakládání s účelově určenými finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu JMK příspěvkovým organizacím, které nebyly do 31.12.2007 vyčerpány.

T: 14.3.2008

Hlasování č. 20:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 20

Poskytnutí dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

 

Milan Venclík uvedl akceptaci připomínek Pavla Březy k materiálům odboru regionálního rozvoje. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1599/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje poskytnutí dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, Ve Vaňkovce 1, Brno 602 00, IČ: 67007317, ve výši 1.000 tis. Kč, na realizaci činností zaměřených na „Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje“, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 10 zápisu.

Hlasování č. 21:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 21

Stanovení náhradního termínu pro předložení závěrečné zprávy - “Časnýř“

 

Materiál uvedl Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1600/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje v souladu s ustanovením článku IV. odst. 11 a článku VI. odst. 1 a 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené mezi Jihomoravským krajem a dobrovolným svazkem obcí Časnýř dne 12.10.2007, na základě žádosti dobrovolného svazku obcí Časnýř náhradní termín pro předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace a náhradní termín pro vrácení nevyčerpaných prostředků dotace, a to do 30.6.2008. Oznámení o stanovení náhradního termínu pro předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace a náhradního termínu pro vrácení nevyčerpaných prostředků dotace tvoří přílohu č. 11 zápisu.

Hlasování č. 22:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 22

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené mezi Jihomoravským krajem a dobrovolným svazkem obcí „Cyklistická stezka Brno-Vídeň “

Materiál uvedl Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1601/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené mezi Jihomoravským krajem a dobrovolným svazkem obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 75045974 k realizaci projektu „Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR“, kterým se prodlužuje termín čerpání dotace, termín finančního vyúčtování dotace, termín pro navrácení nevyčerpaných prostředků dotace a termín, od kterého se za splnění podmínek považují poskytnuté prostředky za zadržené a který tvoří přílohu č. 12 zápisu.

Hlasování č. 23:        49 – 0 – 0

 

 

Bod č. 23

Schválení závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu Jihomoravského kraje pro RRA JM

 

Materiál okomentoval Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1602/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a)      bere na vědomí dokument „Posouzení vztahů Jihomoravského kraje s JIC a RRA z hlediska právních předpisů upravujících veřejnou podporu“, který tvoří přílohu č. 13a zápisu,

 

b)      pověřuje Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy, se sídlem Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, IČ: 65338090, závazkem veřejné služby za podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi Jihomoravským krajem a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, se sídlem Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, IČ: 65338090, která tvoří přílohu č. 13b zápisu,

 

c)      schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi Jihomoravským krajem a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, se sídlem Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, IČ: 65338090, která tvoří přílohu č. 13b zápisu.

Hlasování č. 25 (č. 24 technická chyba):    44 – 0 – 2

 

 

Bod č. 24

Schválení závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JIC

 

Diskuse:

Pavel Březa (s návrhem vyškrtnout část a) návrhu na usnesení, neboť již byla schválena v bodě č. 23), Milan Venclík (s akceptací návrhu).

 

Usnesení č. 1603/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a)      pověřuje JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem U Vodárny 2, 616 00 Brno, IČ: 71180478, závazkem veřejné služby za podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi Jihomoravským krajem a Jihomoravským inovačním centrem, zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem U Vodárny 2, 616 00 Brno, IČ: 71180478, která tvoří přílohu č. 14 zápisu,

 

b)      schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi Jihomoravským krajem a JIC, zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem U Vodárny 2, 616 00 Brno, IČ: 71180478, která tvoří přílohu č. 14 zápisu.

Hlasování č. 26:        48 – 0 – 0

 

Milan Venclík navrhl projednat body č. 25 a č. 26 současně.

 

Bod č. 25

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JIC, zájmové sdružení právnických osob ze dne 4.4.2007

 

Bod č. 26

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JIC, zájmové sdružení právnických osob ze dne 12.10.2007

 

Diskuse:

Zdeněk Vích (s dotazem na číslování dodatků), právní asistence Petra Kovářová (s vysvětlením).

 

Usnesení č. 1604/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené dne 4.4.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.12.2007 mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a JIC, zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem U Vodárny 2, 616 00 Brno, IČ: 71180478, jako příjemcem, kterým se mění druh dotace z neinvestiční na investiční a neinvestiční a mění se termín pro předložení závěrečné zprávy a vratku dotace z 31.3.2008 na 30.6.2008. Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 15 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

b) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené dne 12.10.2007 mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a JIC, zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem U Vodárny 2, 616 00 Brno, IČ: 71180478, jako příjemcem, kterým se mění druh dotace z investiční a neinvestiční na investiční a mění se termín pro předložení závěrečné zprávy a vratku dotace z 31.3.2008 na 30.6.2008. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 16 zápisu.

Hlasování č. 27:        49 – 0 – 0

 

 

Bod č. 27

Dotace na Fed Cup Česká republika – Slovenská republika

 

Diskuse:

Mojmír Vlašín (s vyjádřením nesouhlasu k poskytnutí dotace), Milan Venclík (s reakcí).

 

Usnesení č. 1605/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti Česká sportovní a.s., se sídlem Na příkopě 392/393, 110 00 Praha 1, IČ: 25748521, ve výši 500 000 Kč, na zajištění tenisového utkání 1. kola Světové skupiny II Fed Cupu mezi reprezentací České republiky a Slovenské republiky, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 17 zápisu.

Hlasování č. 28:        44 – 1 – 1

 

 

Bod č. 28

Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským krajem

 

Podrobné informace k materiálu podal Milan Venclík.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s technickými připomínkami), Mojmír Vlašín, Milan Venclík, Michal Bortel (s připomínkami k textu memoranda a návrhem projednávat obdobné materiály předem v legislativní komisi).

 

Usnesení č. 1606/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským krajem, které je přílohou č. 18 zápisu.

Hlasování č. 29:        49 – 0 – 3

 

Bod č. 29

Změna účelu využití finančních prostředků alokovaných ve Fondu rozvoje Jihomoravského kraje

 

Materiál představil Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1607/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e změnu účelu využití finančních prostředků ve výši 500 000 Kč, původně vyčleněných ve Fondu rozvoje Jihomoravského kraje na financování grantového schématu SROP v podopatření 4.2.2 – „Program na podporu regionální a místní infrastruktury v cestovním ruchu na roky 2005-2006“, na financování grantového schématu SROP v podopatření 4.1.2 – „Program na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele na roky 2004-2006“.

Hlasování č. 30:        50 – 0 – 1

 

Bod č. 30

Odstoupení od smlouvy o financování akce v rámci grantového schématu SROP v opatření 4.1.2

 

Komentář k materiálu podal Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1608/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

o d s t u p u j e od smlouvy o financování akce z grantového schématu SROP „Program na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele na roky 2004-2006“ uzavřené dne 3.4.2007 na realizaci projektu „Větrný mlýn
Ruprechtov“
s žadatelkou B. S.

Hlasování č. 31:        50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 31

Poskytnutí dotace Jihomoravské hospodářské komoře na projekty pro podporu malých a středních podnikatelů v Jihomoravském kraji

 

Materiál uvedl Milan Venclík.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s dotazem, jaká je struktura hospodářských komor na území Jihomoravského kraje), Milan Venclík (s odpovědí).

 

Usnesení č. 1609/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Jihomoravské hospodářské komoře, se sídlem Brno, Dvořákova 14, PSČ: 602 00, IČ: 75108453, ve výši 2.857.300,- Kč, na financování měkkých projektů na podporu malých a středních podnikatelů v Jihomoravském kraji, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 19 zápisu.

Hlasování č. 32:        40 – 0 – 8

 

Bod č. 32

Dotace Českému zahrádkářskému svazu – územní rada Břeclav

 

Materiál uvedl Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1610/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu, územní radě Břeclav, U Tržiště 16, PSČ 690 00, Břeclav, IČ: 00433772, ve výši 300 tis. Kč na „Uspořádání celostátní výstavy vín ČZS s mezinárodní účastí“, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 20 zápisu.

Hlasování č. 33:        52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 33

Dotace obci Němčičky

 

Materiál uvedl Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1611/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje poskytnutí dotace obci Němčičky, Němčičky 221, PSČ 691 07, IČ: 00283401, ve výši 170 tis. Kč na „Vytvoření vinařské expozice, informačního koutku pro prezentaci vinařství v obci“, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 21 zápisu.

Hlasování č. 34:        48 – 0 – 4

 

 

Bod č. 98

Poskytnutí daru zadarské nemocnici

 

Materiál představil Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1612/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí peněžitého daru „Opće bolnici Zadarve výši 2 000 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 22 zápisu.

Hlasování č. 35:        53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 34

Dotace – vodní hospodářství

 

Materiál okomentoval Václav Horák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1613/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 36 písm.c) a d) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

a) s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje k realizaci akce (ev.č. 239/2007/OŽP) na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci ČOV Milotice, který tvoří přílohu č. 23a zápisu,

 

b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje k realizaci akce (ev.č. 298/2007/OŽP) na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace v Letovicích, který tvoří přílohu č. 23b zápisu,

 

c) b e r e  n a  v ě d o m í  sdělení Města Znojma o odstoupení od smluv o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje k realizaci akce (ev.č. 145/2007/OŽP, 146/2007/OŽP, 147/2007/OŽP a 111/2007/OŽP) na zhotovení projektových dokumentací, které tvoří přílohu č. 23c zápisu.

Hlasování č. 36:        48 – 0 – 0

 

 

Bod č. 35

Dotace na homologované zařízení k odlovu ryb

 

Materiál představil Václav Horák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1614/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 36 písm.c) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 350 tis. Kč pro Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70 89 00 13 na koupi homologované zařízení k odlovu ryb, dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 24 zápisu.

Hlasování č. 37:        44 – 0 – 1

 

 

Bod č. 36

Zpráva o poskytování dotací v oblasti životního prostředí v roce 2007

 

Komentář k matriálu podal Václav Horák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1615/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í

- Hodnotící zprávu o čerpání podpor poskytnutých z Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora materiálového a energetického využití odpadů včetně zavedení systému separace a odděleného sběru odpadů v roce 2007, která tvoří přílohu č. 25a zápisu

- Hodnotící zprávu o čerpání podpor poskytnutých z Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora v oblasti vodního hospodářství v roce 2007, která tvoří přílohu č. 25b zápisu

- Hodnotící zprávu o čerpání podpor poskytnutých z rozpočtu JMK v rámci Dotačního programu na podporu tvorby projektů v oblasti vodárenství a odkanalizování a čištění odpadních vod pro rok 2007, která tvoří přílohu č. 25c zápisu

- Hodnotící zprávu o čerpání podpor poskytnutých z rozpočtu JMK v rámci Dotačního programu na podporu tvorby projektů protipovodňových opatření pro rok 2007, která tvoří přílohu č. 25d zápisu

- Hodnotící zprávu o čerpání podpor poskytnutých z rozpočtu JMK podle Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v roce 2007, která tvoří přílohu č. 25e zápisu

Hlasování č. 38:        47 – 0 – 0

 

Bod č. 37

Poskytnutí dotace na projekt „Mozek“

 

Stanislav Juránek přerušil projednávání bodu.

 

Bod č. 97

Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast prevence kriminality na rok 2008

 

Materiál představil Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1616/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje vybraným subjektům působícím v oblasti prevence kriminality a obcím ve výši a na účely uvedené v příloze č. 26a zápisu na základě a za podmínek stanovených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 26b zápisu.

Hlasování č. 39:        43 – 0 – 2

 

 

Bod č. 101

Jihomoravský program pro špičkové vědce

 

Podrobný komentář k materiálu podal Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1617/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 dost. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

 

a)  schvaluje záměr podat projekt „Jihomoravský program pro špičkové vědce“ („South Moravian Programme for Distinguished Researchers“), který tvoří přílohu č. 27 zápisu, v rámci „7. rámcového programu pro vědu a výzkum“ Evropské komisi,

 

b)  schvaluje záměr spolufinancování projektu „Jihomoravský program pro špičkové vědce“ („South Moravian Programme for Distinguished Researchers“), ve výši do 60 % z konečných způsobilých výdajů projektu, nejvýše však do výše 56,1 mil. Kč v letech 2009 - 2012 v případě, že projekt bude schválen ke spolufinancování Evropskou komisí,

 

c)   ukládá odboru vnějších vztahů Krajského úřadu Jihomoravského kraje předložit Evropské komisi návrh projektu „Jihomoravský program pro špičkové vědce“ („South Moravian Programme for Distinguished Researchers“) v rámci „7. rámcového programu pro vědu a výzkum“.                                                                                        T: 13. 3. 2008

Hlasování č. 40:        51 – 0 – 0

 

 

Bod č. 39

Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast protidrogových aktivit na rok 2008

 

Igor Poledňák představil materiál. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

 

 

Usnesení č. 1618/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s Výzvou k podání žádostí o poskytnutí dotace z programu Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast protidrogových aktivit na rok 2008

schvaluje v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje vybraným subjektům působícím v oblasti protidrogových aktivit ve výši a na účely uvedené v příloze č. 28a zápisu na základě a za podmínek stanovených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 28b zápisu.

Hlasování č. 41:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 40

Úleva z povinnosodvést peněžní prostředky a penále za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech

 

Igor Poledňák zdůvodnil neprominutí dluhu Městu Ivančice. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1619/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

nepovoluje úlevu – nepromíjí dluh v souladu s § 36 odst.1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Městu Ivančice, se sídlem Palackého náměstí 196/1, 664 91 Ivančice, IČ 00281859 v celkové výši 10 722,40 Kč, který vznikl uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech Rozhodnutím ZJMK č.j. JMK 158867/2007 OŠ ze dne 4.12. 2007 a předepsáním penále odpovídajícího tomuto porušení rozpočtové kázně Platebním výměrem č. JMK 158857/2007 OŠ ze dne 4.12. 2007. Rozhodnutí o nepovolení úlevy tvoří přílohu č. 29 zápisu.

Hlasování č. 42:        47 – 0 – 2

 

 

Bod č. 41

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost národnostních menšin pro rok 2008

 

Materiál uvedl Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1620/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje vybraným subjektům působícím v oblasti činnosti národnostních menšin ve výši a na účely uvedené v příloze č. 30a zápisu na základě a za podmínek stanovených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 30b zápisu.

Hlasování č. 43:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 42

Finanční podpora školám a školským zařízením v rámci dotačního programu "DO SVĚTA!"

 

Úvodní slovo podal Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1621/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace JMK uvedené v příloze č. 31a zápisu,

 

·                    b) s c h v a l u j e v souladu s § 36 odst. 1 písmeno c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje vybraným subjektům vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 31b zápisu na základě a za podmínek stanovených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, která tvoří přílohu č. 31c zápisu.

Hlasování č. 44:        52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 43

Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Materiál objasnil Igor Poledňák.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s připomínkami k předloženému návrhu na změnu jednacího řádu), Milan Venclík a Michal Bortel (s reakcí), Pavel Březa, Mojmír Vlašín, Igor Poledňák.

 

Usnesení č. 1622/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje dodatek č. 1 k 1/INA-VOK Jednací řád Zastupitelstva Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu č. 32 zápisu, kterým se s účinností k 1. 3. 2008 ruší čl. 17 odst. 5 Jednacího řádu Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 45:        35 – 20 – 1

 

 

Bod č. 44

Dodatky ke zřizovacím listinám některých příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

 

Materiál představila Marie Cacková. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1623/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

a) schvaluje

 -      vyjmutí níže uvedeného nemovitého majetku ze správy Habrovanského zámku,     příspěvkové organizace

            pozemek p.č. 2406/1 ostatní plocha

            pozemek p.č. 2406/2, ostatní plocha

            oba v k.ú. a obci Habrovany, okres Vyškov          

 

-    Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině ze dne 9.11.2006 Habrovanského zámku,    příspěvkové organizace uvedený v příloze č. 33a zápisu, kterým se s účinností ode dne schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje mění Příloha č. 1 ke Zřizovací listině ve smyslu dodatku

 

b) s c h v a l u j e

      -    vyjmutí níže uvedeného nemovitého majetku ze správy Domova u lesa Tavíkovice, příspěvkové organizace

      pozemek p.č. 216/8, ostatní plocha, v k.ú. a obci Tulešice, okres Znojmo

 

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ze dne 9.11.2006 Domova u lesa Tavíkovice, příspěvkové organizace uvedený v příloze č. 33b zápisu, kterým se s účinností ode dne schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje mění Příloha č. 1 ke Zřizovací listině ve smyslu dodatku

 

c) s c h v a l u j e

-    vyjmutí níže uvedeného nemovitého majetku ze správy Domova pro seniory Skalice, příspěvkové organizace

část pozemku p.č. st. 6/1, označená dle geometrického plánu 199-322/2005 ze dne 2.12.2005 p.č. st. 6/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Skalice u Znojma, obci Skalice, okres Znojmo

 

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 9.11.2006 Domova pro seniory Skalice, příspěvkové organizace uvedený v příloze č. 33c zápisu, kterým se s účinností ode dne schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje mění rozsah svěřeného nemovitého majetku ve smyslu dodatku

 

d) s c h v a l u j e

            svěření dále uvedeného nemovitého majetku do správy Emina zámku, příspěvkové organizace:

pozemek p.č. 1366/1 ostatní plocha

pozemek p.č. 1366/2 ostatní plocha

pozemek p.č. 1367/2 ostatní plocha

pozemek p.č. 1378/2 ostatní plocha

pozemek p.č. 1378/3 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 1378/4 ostatní plocha

 

vše v k.ú. Šenov nad Jevišovkou, obec Šanov, okres Znojmo

 

-          Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ze dne 9. 11. 2006 Emina zámku, příspěvkové organizace, uvedený v příloze č. 33d zápisu, kterým se s účinností ode dne schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje mění Příloha č. 1 ke Zřizovací listině ve smyslu dodatku.

Hlasování č. 46:        49 – 0 – 1

 

 

 

 

 

Bod č. 45

Dotační řízení na víceleté období na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2008

 

Komentář k materiálu podala Marie Cacková a navrhla poskytnutí dotace v podprogramu A pro Remedia plus, o.p.s. na účel Pečovatelská služba ve výši 49 tis. Kč a Remedia plus, o.p.s. na účel Domovy se zvláštním režimem ve výši 28 tis. Kč. Dále navrhla poskytnutí dotace v podprogramu B pro Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. na účel Azylové domy ve výši 100 tis. Kč, na účel Sociální rehabilitace ve výši 50 tis. Kč, na účel Odborné soc. poradenství ve výši 50 tis. Kč. V bodě c) návrhu na usnesení upravila částku na 7 536 000,- Kč a v bodě e) návrhu na usnesení upravila částku na 5 398 000,- Kč. K navrhovaným změnám nikdo nevznesl námitku.

 

Usnesení č. 1624/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písmeno c) a § 37 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) s i  v y h r a z u j e rozhodování o poskytování dotací v dotačních řízeních na víceleté období na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb,

b) s c h v a l u j e poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb zařazených do systému financování na víceleté období, v podprogramu A „Podpora sociálních služeb zaměřených na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením na místní a regionální úrovni“, na účely a ve výši uvedené v příloze č. 34a zápisu za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 34c zápisu,

c) s c h v a l u j e využití finančních prostředků Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje na krytí poskytnutých dotací ve výši 7 536 000,00 Kč,

d) s c h v a l u j e poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb zařazených do systému financování na víceleté období, v podprogramu B „Podpora sociálních služeb zaměřených na sociální prevenci na místní a regionální úrovni“, na účely a ve výši uvedené v příloze č. 34b zápisu za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 34c zápisu,

e) s c h v a l u j e využití finančních prostředků Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje na krytí poskytnutých dotací ve výši 5 398 000,00 Kč.

Hlasování č. 47:        47 – 0 – 1

 

 

Bod č. 46

Dotační řízení na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2008

 

Materiál představila Marie Cacková. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

 

Usnesení č. 1625/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) s c h v a l u j e poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb, v programu Program podpory sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, na účely a ve výši uvedené v příloze č. 35a zápisu za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 35b zápisu,

 

b) s c h v a l u j e využití finančních prostředků Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje na krytí poskytnutých dotací ve výši 4 335 000 Kč.

Hlasování č. 48:        49 – 0 – 1

 

 

Bod č. 47

Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb

 

Materiál uvedla Marie Cacková. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1626/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) schvaluje změnu závazného ukazatele stanoveného rozpočtem Jihomoravského kraje na rok 2008 Habrovanskému zámku, příspěvkové organizaci, spočívající ve zvýšení dotace na investice na stavební akci „Výstavba čistírny odpadních vod“ ve výši 1 261 tis.Kč,

b) schvaluje pokrytí zvýšení dotace na investice Habrovanskému zámku, příspěvkové organizaci na stavební akci „Výstavba čistírny odpadních vod“ ve výši 1 261 tis.Kč z finančních prostředků Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje,

c) schvaluje změnu závazného ukazatele stanoveného pro Zámeček Střelice, příspěvkovou organizaci, v rozpočtu JMK na rok 2007 ve výši 8 000 tis.Kč, spočívající v prodloužení doby použitelnosti dotace na investice na stavební akci „Rekonstrukce střechy budovy Zámeček“ do 31.12. 2008.

Hlasování č. 49:        51 – 0 – 0

 

 

Bod č. 48

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na zajištění služeb intervenčního centra

 

Materiál uvedla Marie Cacková. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1627/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. z rozpočtu Jihomoravského kraje pro zajištění služeb intervenčního centra ve výši 1.530 tis. Kč a za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro zajištění služeb intervenčního centra v Jihomoravském kraji, která tvoří přílohu č. 36 zápisu.         

Hlasování č. 50:        53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 49

Změny závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví

 

Materiál představil František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1628/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 2 a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) s c h v a l u j e převod finančních prostředků ve výši 7.130.000,-- Kč v roce 2008 z Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje do Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje,

                                                                                                                      T: 31. 3. 2008,

 

b) s c h v a l u j e změny závazných ukazatelů – snížení příspěvků na provoz bez účelového určení – pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví na rok 2008 dle přílohy č. 37 zápisu,

 

c) s c h v a l u j e převod nevyčerpaných prostředků z příspěvků na provoz bez účelového určení na rok 2008 dle přílohy č. 37 zápisu v celkové výši 3.820.000,-- Kč do Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje,

 

d) s c h v a l u j e změnu závazného ukazatele stanoveného pro Nemocnici Znojmo, příspěvkovou organizaci, na rok 2008 spočívající ve zvýšení příspěvku na provoz účelově určeného na zabezpečení LSPP o částku 200.000,-- Kč,

 

e) s t a n o v u j e závazný ukazatel – příspěvek na provoz účelově určený na 13. Mezinárodní sympozium o speleoterapii – pro Dětskou léčebnu se speleoterapií Ostrov u Macochy, příspěvkovou organizaci, ve výši 50.000,-- Kč na rok 2008,

 

f) s c h v a l u j e použití Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje v roce 2008 ve výši 50.000,-- Kč ke krytí příspěvku na provoz účelově určeného na 13. Mezinárodní sympozium o speleoterapii – pro Dětskou léčebnu se speleoterapií Ostrov u Macochy, příspěvkovou organizaci,

 

g) s t a n o v u j e závazný ukazatel – dotaci na investice určenou na akci „Nemocnice Vyškov – rekonstrukce západního křídla“ – pro Nemocnici Vyškov, příspěvkovou organizaci, ve výši 15.425.000,-- Kč na rok 2008 (použitelnou do 31. 12. 2009),

 

h) s c h v a l u j e použití Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje v roce 2008 ve výši 15.425.000,-- Kč ke krytí dotace na investice určené na akci „Nemocnice Vyškov – rekonstrukce západního křídla“ – pro Nemocnici Vyškov, příspěvkovou organizaci.

Hlasování č. 51:        56 – 0 – 0

 

Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 10:35 od 11:05.

 

 

Bod č. 50

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví

 

Materiál objasnil František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1629/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

a) s c h v a l u j e

 

- vynětí dále uvedeného nemovitého majetku ze správy Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace,

 

část pozemku p.č. 306/5 ostatní plocha, označené dle GP č. 1101-457/2006 ze dne 29.9.2006 díl „a“ o výměře 188 m2

 

část pozemku p.č. 306/6 ostatní plocha označená dle GP č. 1101-457/2006 ze dne 29.9.2006 díl „b“ o výměře 198 m2

      vše v k.ú. a obci Ivančice, okres Brno-venkov

 

-     Dodatek č. 15 ke Zřizovací listině ze dne 17.12.2002 Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 38a zápisu,

 

b) s c h v a l u j e

 

-    vynětí dále uvedeného nemovitého majetku ze správy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace

 

pozemek p.č. st. 2689 zastavěná plocha a nádvoří

budova bez čp/če tech. vyb. na p.č. st. 2689

      vše v k.ú. a obci Kyjov, okres Hodonín

 

-         Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině ze dne 17. 12. 2002 Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 38b zápisu,

 

c) s c h v a l u j e

 

-    svěření dále uvedeného nemovitého majetku do správy Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace

 

      pozemek p.č. st. 2689 zastavěná plocha a nádvoří

budova bez čp/če tech. vyb. na p.č. st. 2689

      vše v k.ú. a obci Kyjov, okres Hodonín

 

-     Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině ze dne 17.12.2002 Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 38c zápisu,

 

d) u k l á d á

 

-     odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracovat ve lhůtě do 20 dnů ode dne schválení usnesení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje Úplné znění Zřizovací listiny Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace.

Hlasování č. 52:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 51

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví

 

Materiál představil František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1630/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

·                    a) s c h v a l u j e poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví subjektům na účely a ve výši uvedené v příloze č. 39a zápisu, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, dle přílohy č. 39b zápisu,

·                     

·                    b) s c h v a l u j e využití finančních prostředků Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje na krytí poskytnutých dotací ve výši 6 790 370,- Kč.

Hlasování č. 53:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 52

Vstup Jihomoravského kraje do Národní sítě Zdravých měst České republiky

 

Materiál uvedl František Adamec.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s návrhem vypustit slovo „Jihomoravský“ z návrhu na usnesení ve spojení „Deklarace Projektu Zdravý Jihomoravský kraj“), František Adamec (s vysvětlením a s akceptací návrhu).

 

Usnesení č. 1631/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e

- vstup Jihomoravského kraje jako člena do Národní sítě Zdravých měst České republiky,

 

- přijetí „Deklarace Projektu Zdravý kraj“ uvedené v příloze č. 40 zápisu.

Hlasování č. 54:        51 – 0 – 0

 

 

 

Bod č. 53

Záměr investičního úvěru Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace

 

Podrobné informace k materiálu sdělil František Adamec.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s připomínkami k předloženému materiálu), František Adamec (s reakcí).

 

Usnesení č. 1632/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

·                    s c h v a l u j e záměr převzetí ručitelského závazku Jihomoravským krajem za závazky Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, vůči poskytovateli úvěru, vzniklé ze smlouvy o úvěru na financování investiční akce „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba“ v období 2008-2011.

Hlasování č. 55:        52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 54

Dotace z rozpočtu JMK – Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě

 

Matriál uvedl František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1633/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

s c h v a l u j e poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě, IČ: 67025919, ve výši 1 000 tis. Kč na účel „oprava kostela sv. Václava v Mikulově“ za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, schválené usnesením č. 1537/07/Z 22 (příloha č. 40 zápisu)

Hlasování č. 56:        52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 55

Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

 

Materiál uvedl Jaroslav Pospíšil. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1634/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

a)      s c h v a l u j e dodatky ke smlouvám o zajištění financování systému IDS JMK uzavírané s obcemi, které jsou uvedeny v seznamu, včetně částek, které se jednotlivé obce zavazují hradit podle čl. V. smlouvy, uvedených v seznamu, který tvoří přílohu č. 41b zápisu ve znění, které je uvedeno v příloze č. 41a zápisu,

 

b)      s c h v a l u j e smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK, uzavíranou s obcí Holubice ve znění, které je uvedeno v příloze č. 41c zápisu,

 

c)      s c h v a l u j e smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK, uzavíranou s obcí Křenovice ve znění, které je uvedeno v příloze č. 41d zápisu,

 

d)      s c h v a l u j e smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK, uzavíranou s obcí Veverská Bítýška ve znění, které je uvedeno v příloze č. 41e zápisu,

 

e)      s c h v a l u j e dodatek č. 1 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, uzavíraný s městem Bučovice ve znění, které je uvedeno v příloze č. 41f zápisu,

 

f)       s c h v a l u j e dodatek č. 1 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, uzavíraný s městem Vyškov ve znění, které je uvedeno v příloze č. 41g zápisu.

Hlasování č. 57:        49 – 0 – 0

 

 

Bod č. 56

Návrh zástupců JMK do orgánů společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o.

 

Materiál objasnil Jaroslav Pospíšil.

 

Diskuse:

Augustin Forman (s návrhem obsadit do orgánů společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. taktéž zástupce z venkova), Jaroslav Pospíšil a Jan Letocha (s reakcí), Augustin Forman (s dotazem, zda a jakým způsobem se řeší přestupní terminál v Modřicích), Pavel Březa (s připomínkami k navrženým zástupcům), Jaroslav Pospíšil a Jan Letocha (s reakcí), Milan Venclík, Pavel Březa.

 

Usnesení č. 1635/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. m) z.č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,

navrhuje valné hromadě společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 26298465 se sídlem Brno, Nové Sady 30, PSČ: 60200 jmenovat zástupce Jihomoravského kraje v orgánech společnosti, a to:

Ing. Jaromíra Holce do funkce jednatele společnosti

Ing. Jana Letochu do funkce člena dozorčí rady

Ing. Jaroslava Pospíšila do funkce člena dozorčí rady

Bc. Zdeňka Pavlíka do funkce člena dozorčí rady

Hlasování č. 58:        49 – 0 – 6

 

 

Bod č. 57

Stanovení a změna závazného ukazatele příspěvkové organizaci SÚS JMK pro rok 2008

 

Materiál uvedl Jaroslav Pospíšil a akceptoval připomínku Pavla Březy. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1636/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

a) s c h v a l u j e změnu závazného ukazatele stanoveného pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v rozpočtu JMK na rok 2008 spočívající ve snížení dotace na investice určené na investice nesplňující kritéria ROP o částku 5 000 tis. Kč na částku 45 000 tis. Kč,

 

b) s t a n o v u j e závazný ukazatel – dotaci na investice určenou na projektovou přípravu ROP – pro příspěvkovou organizaci kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ve výši 75 000 tis. Kč na rok 2008,

 

c) u k l á d á řediteli Krajského úřadu JMK informovat ředitele p.o.k. SÚS JMK o stanovení a změně závazného ukazatele.

T: 15.3.2008

Hlasování č. 59:        53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 58

Schválení převodu finančních prostředků z Fondu IDS do rozpočtu Jihomoravského kraje

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1637/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

·                    schvaluje převod finančních prostředků ve výši 5 478 tis. Kč z Fondu IDS, původně vyčleněných na akci Dopravní obslužnost v rámci IDS, do rozpočtu Jihomoravského kraje za účelem zvýšení finančních prostředků na § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy, akci Dopravní obslužnost v JMK – železniční doprava.

Hlasování č. 60:        54 – 0 – 1

 

 

Bod č. 59

Schválení převodu finančních prostředků z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje do rozpočtu Jihomoravského kraje

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1638/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

·                    s c h v a l u j e převod finančních prostředků ve výši 442 485,27 Kč z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje, původně vyčleněných na akce Rozvoj dopravní obslužnosti v JMK – IDS 1. fáze (226 849,47 Kč) a 2. fáze (215 635,80 Kč), do rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Podpora rozvoje dopravní obslužnosti.

Hlasování č. 61:        55 – 0 – 0

 

 

Bod č. 60

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti Baťův kanál, o.p.s.

 

Materiál okomentoval Jaroslav Pospíšil a akceptoval připomínku Pavla Březy k návrhu na usnesení. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1639/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje poskytnutí účelové dotace společnosti Baťův kanál, o. p. s., se sídlem Veselí nad Moravou, Zámecká 2, PSČ 698 13, 26275341, ve výši 2 010 tis. Kč na investice a pokrytí části provozních nákladů v roce 2008, dle podmínek „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti Baťův kanál, o.p.s.“, která tvoří přílohu č. 42 zápisu.

Hlasování č. 62:        53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 61

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti

1. PLAVEBNÍ s.r.o.

 

Materiál okomentoval Jaroslav Pospíšil a akceptoval připomínku Pavla Březy k návrhu na usnesení.

 

Diskuse:

Mojmír Vlašín (s připomínkami k čl. IV odst. 15 a 16 smlouvy, místo obecného slova akce uvést „zakoupení lodě“), Jaroslav Pospíšil, Pavel Březa (s připomínkou k čl. IV odst. 17 smlouvy), Mojmír Vlašín (s dotazem, z kterého ustanovení smlouvy vyplývá, že obdržitel dotace bude mít za povinnost vykreslit logo Jihomoravského kraje na loď), Jaroslav Pospíšil.

 

Usnesení č. 1640/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších:

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti 1. PLAVEBNÍ s.r.o., se sídlem 21. dubna 3, 691 44 Lednice, IČ: 255 84 979 ve výši 576 000,- Kč na pořízení osobní motorové lodě „MORAVA“ v souladu s podmínkami smlouvy, která je přílohou č. 43 zápisu.

Hlasování č. 63:        53 – 0 – 2

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 63 až č. 65 současně.

 

Bod č. 63

Úplatný převod budov a pozemků v k.ú. Tavíkovice

 

Bod č. 64

Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Modřice

 

Bod č. 65

Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Bzenec

 

Materiály představil Lubomír Šmíd. K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

 

Usnesení č. 1641/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

·                     

a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, prodej nemovitostí:

 

- budovy bez čp/če zemědělská stavba postavené na pozemku p.č.St. 44/5

- budovy bez čp/če občanská vybavenost postavené na pozemku p.č.St. 44/6

- budovy bez čp/če zemědělská stavba postavené na pozemku p.č.St. 44/9

- pozemku p.č.St. 44/5 zastavěná plocha a nádvoří

- pozemku p.č.St. 44/6 zastavěná plocha a nádvoří

- pozemku p.č.St. 44/9 zastavěná plocha a nádvoří

 včetně součástí a příslušenství,

zapsaných na LV 101 pro k.ú. a obec Tavíkovice, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví P. S. za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 460 000,- Kč, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatný převod:

- budovy bez čp/če, jiná st., na p.č. 1270/3,

- budovy bez čp/če, garáž, na p.č. 1270/5,

- budovy bez čp/če, jiná st., na p.č. 1270/7,

- pozemku p.č. 1270/1 ostatní plocha,

- pozemku p.č. 1270/2 ostatní plocha,

- pozemku p.č. 1270/3 zastavěná plocha a nádvoří,

- pozemku p.č. 1270/5 zastavěná plocha a nádvoří,

- pozemku p.č. 1270/7 zastavěná plocha a nádvoří

včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Modřice z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví spol. Ptáček – velkoobchod, a.s., IČ: 255 01 143, se sídlem Brno, Kohoutovice, U Velké ceny 4, PSČ 623 00 za Kč 14.500.000,-- a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatný převod:

 

- budovy č.p. 316 obč. vyb. na p.č. 1271

- pozemku p.č. 1271 zastavěná plocha a nádvoří

 

v k.ú. a obci Bzenec včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Z. V. za Kč 3.510.500,-- a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 46 zápisu.

Hlasování č. 64:        49 – 0 – 0

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 66 až č. 68 současně.

 

Bod č. 66

Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 464/11 v k.ú. Strážnice na Moravě

 

 

Bod č. 67

Úplatné nabytí části pozemku p.č.PK 1476 (GP p.č. 1428/14) v k.ú. Ráječko

 

Bod č. 68

Úplatné nabytí pozemku p.č. 138/3 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova

 

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1642/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona
 č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí nemovitostí:

- částí pozemku p.č. 464/11 označené dle geometrického plánu č. 2192-239/2007 ze

 dne 8.10.2007 jako

 pozemek p.č. 464/29 ostatní plocha o výměře 50 m2,

 pozemek p.č. 464/30 zastavěná plocha o výměře 74 m2,

 pozemek p.č. 464/33 zastavěná plocha o výměře 31 m2,

 k.ú. Strážnice na Moravě, obec Strážnice, okres Hodonín, z vlastnictví K. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za 31.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 47 zápisu,

 

b) s c h v a l u j e použití finančních prostředků z Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c)      s ch v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst.1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění úplatné nabytí:

 

 části pozemku

-         p.č. PK 1476 dle GP č. 387-256/2006 označené jako p.č. 1428/14 orná půda o výměře 292 m2

v k.ú. Ráječko, obec Ráječko z vlastnictví N. Ch. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 17 520,-Kč

 a za podmínek, které tvoří přílohu č. 48 zápisu,

 

d) s ch v a l u j e použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

e) s c h v a l u j e v souladu s § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemku p.č. 138/3 ostatní plocha – silnice o výměře 521 m2 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova, obec Štěpánovice u Tišnova z vlastnictví M. P. (podíl id. ¾ pozemku) a V. K. (podíl id.¼ pozemku), do vlastnictví Jihomoravského kraje, za celkovou dohodnutou kupní cenu 17.345,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 49 zápisu,

 

f) s c h v a l u j e použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu částky kupní ceny, na úhradu koupě výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s převodem tohoto pozemku do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 65:        50 – 0 – 0

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 69 až č. 74 současně.

 

Bod č. 69

Bezúplatný převod pozemku (PK) p.č. 2206/2 a části pozemku p.č. 2517/1 v k.ú. Rohatec, obci Rohatec

 

Bod č. 70

Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 19/1 v k.ú. Hluboké Dvory obci Hluboké Dvory

 

Bod č. 71

Bezúplatný převod pozemků v k.ú Spešov

 

Bod č. 72

Bezúplatný převod pozemku p.č. 1029 v k.ú Sudoměřice

 

Bod č. 73

Bezúplatný převod části pozemku p.č. 955/4 (GP p.č. 955/5) v k.ú Vanovice

 

Bod č. 74

Bezúplatný převod pozemku p.č. PK 4016/3 v k.ú. Vyškov do vlastnictví Města Vyškov

 

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1643/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 2206/2, o výměře 7.455 m2, a části pozemku p.č. 2517/1, ostatní plocha – silnice, o výměře 7.264 m2, v k.ú. Rohatec, obec Rohatec, do vlastnictví obce Rohatec, IČ: 00 48 85 26, za podmínek, které tvoří přílohu č. 50 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u je v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování částí pozemku p.č. 19/1, k.ú. Hluboké Dvory, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vypracovaného kanceláří Ing. Pavel Mátl-Agearch, Tišnov, Halasova 992, č. plánu 109-110/2007, nově označené jako p.č. 19/15, o výměře 112 m2, p.č. 19/16, o výměře 22 m2, p.č. 19/17, o výměře 80 m2, p.č. 19/18, o výměře 62 m2, p.č. 19/19, o výměře 3 m2, p.č. 19/20, o výměře 112 m2, p.č. 19/21, o výměře 55 m2, a p.č. 19/22, o výměře 4 m2, vše ostatní plocha-ostatní komunikace, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví obce Hluboké Dvory, IČ: 00 63 77 34, za podmínek, které tvoří přílohu č. 51 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování pozemků

 - p.č. 267/15 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 508 m2

 - p.č. 373/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 387 m2

 - p.č. 373/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 197 m2

 - p.č. 373/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 148 m2

 - p.č. 373/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 106 m2

v k.ú. Spešov, obec Spešov do vlastnictví Obce Spešov, IČ: 70 28 70 66

za podmínek, které tvoří přílohu č. 52 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

d) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování

- pozemku p.č. 1029 v k.ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice do vlastnictví Obce Sudoměřice,

 IČ: 00 28 53 31

za podmínek, které tvoří přílohu č. 53 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

e) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování

- části pozemku p.č. 955/4 dle GP 170-11548/2006 označené jako 955/5 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 385 m2 v k.ú. Vanovice, obec Vanovice do vlastnictví Obce Vanovice, IČ: 00 28 11 91

za podmínek, které tvoří přílohu č. 54 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

f) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatný převod pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr 4016/3 o výměře 331 m2 v k.ú. a obci Vyškov včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Vyškov, IČ: 00 29 24 27, se sídlem Masarykovo nám. 1, 682 11 Vyškov za podmínek, které tvoří přílohu č. 55 zápisu.

Hlasování č. 66:        46 – 0 – 0

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 75 a č. 76 současně.

 

Bod č. 75

Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 2693/1 a pozemku p.č. 2693/2 k.ú. Znojmo-město

 

Bod č. 76

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú Milotice u Kyjova

 

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1644/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, bezúplatné nabytí nemovitostí:

 

- části pozemku p.č. 2693/1 označené dle geometrického plánu č. 4564-619/2006

 ze dne 8.11.2006 jako pozemek p.č. 2693/1 vinice o výměře 9842 m2,

- pozemku p.č. 2693/2

k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo, z vlastnictví ČR správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje, za podmínek, které tvoří přílohu č. 56 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí části pozemků

- p.č. 2710/1 označená dle GP č. 820-242/2006 jako p.č. 2710/61, o výměře 16 m2

- p.č. 2710/7 označená dle GP č. 820-242/2006 jako p.č. 2710/59, o výměře 23 m2

- p.č. 2710/11 označená dle GP č. 820-242/2006 jako p.č. 2710/62, o výměře 13 m2

v k.ú. Milotice u Kyjova, obec Milotice z vlastnictví Obce Milotice, IČ: 00 28 51 11 do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 57 zápisu.

Hlasování č. 67:        48 – 0 – 0

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 77 až č. 82 současně.

 

Bod č. 77

Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a obcí Jaroměřice (k.ú. Jaroměřice)

 

Bod č. 78

Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a obcí Uhřice (k.ú. Uhřice u Boskovic)

 

Bod č. 79

Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a P. M. (k.ú. Uhřice u Boskovic)

 

Bod č. 80

Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a Z. L., M. S., V. L., J. L. a L. U. (k.ú. Uhřice u Boskovic)

 

Bod č. 81

Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a M. P. (k.ú. Uhřice u Boskovic)

 

Bod č. 82

Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavíraná mezi Jihomoravským krajem

a L. K. (k.ú. Uhřice u Boskovic)

 

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1645/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u je v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě kupní na převod částí pozemků p.č. 2795, p.č. 2796, p.č. 2828, p.č. 2829 a části pozemku p.č (PK) 2051, vlastnický podíl id. 1/2, vše k.ú. Jaroměřice, z vlastnictví obce Jaroměřice, IČ: 00 27 67 58, do majetku Jihomoravského kraje.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní tvoří přílohu č. 58 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě kupní na převod částí pozemků p.č. 679/3, p.č. 679/4, p.č. 360/3, pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ grafický příděl p.č. 680 a pozemku p.č. 400/3, vše k.ú. Uhřice u Boskovic, z vlastnictví obce Uhřice, IČ: 28 11 31, do majetku Jihomoravského kraje.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní tvoří přílohu č. 59 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c) s c h v a l u je v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě kupní na převod části pozemku pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ grafický příděl p.č. 356, k.ú. Uhřice u Boskovic, z vlastnictví P. M. do majetku Jihomoravského kraje.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní tvoří přílohu č. 60 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

d) s c h v a l u je v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě kupní na převod části pozemku pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ grafický příděl p.č. 359, k.ú. Uhřice u Boskovic, z vlastnictví Z. L. (podíl id. 1/9), M. S. (podíl id. 7/36), V. L. (podíl id. 7/36), J. L. (podíl id. ¼), a L. U. (podíl id. ¼), do majetku Jihomoravského kraje.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní tvoří přílohu č. 61 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

e) s c h v a l u je v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě kupní na převod části pozemku pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ grafický příděl p.č. 392/2, k.ú. Uhřice u Boskovic, z vlastnictví M. P. do majetku Jihomoravského kraje.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní tvoří přílohu č. 62 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

f) s c h v a l u je v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě kupní na převod části pozemku pozemek ve zjednodušené evidenci-parcela původ grafický příděl p.č. 358, k.ú. Uhřice u Boskovic, z vlastnictví L. K. do majetku Jihomoravského kraje.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní tvoří přílohu č. 63 zápisu.

Hlasování č. 68:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 83

Směna nemovitostí v k.ú. Sokolnice

 

Materiál představil Lubomír Šmíd a akceptoval připomínku Pavla Březy k návrhu na usnesení. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1646/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, směnu nemovitostí:

 

- část pozemku p.č. 386 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 386/1 ostatní plocha o výměře 1737 m2,

- část pozemku p.č. 384 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 384/2 orná půda o výměře 1197 m2,

- část pozemku p.č. 396 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 396/2 ostatní plocha o výměře 26 m2

vše v k.ú. a obci Sokolnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje

 

za

 

- část pozemku p.č. 385 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 385/2 lesní pozemek o výměře 3 m2,

- část pozemku p.č. 385 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 385/3 lesní pozemek o výměře 112 m2,

- část pozemku p.č. 389 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 389/2 lesní pozemek o výměře 26 m2,

- část pozemku p.č. 393 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 393/2 lesní pozemek o výměře 75 m2,

- část pozemku p.č. 398/1 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 398/4 lesní pozemek o výměře 61 m2,

- část pozemku p.č. 395 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 395/1 ostatní plocha o výměře 272 m2,

- část pozemku p.č. 395 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 395/3 ostatní plocha o výměře 2 m2,

- část pozemku p.č. 398/1 označenou dle GP č. 829-155/2006 ze dne 20. 9. 2007 p.č. 398/5 lesní pozemek o výměře 53 m2,

- pozemek p.č. 387 ostatní plocha o výměře 22 m2,

- pozemek p.č. 388 ostatní plocha o výměře 219 m2,

- pozemek p.č. 390 ostatní plocha o výměře 115 m2,

- pozemek p.č. 394 ostatní plocha o výměře 466 m2,

- pozemek p.č. 383 ostatní plocha o výměře 1650 m2

v k.ú. a obci Sokolnice ve vlastnictví Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, IČ: 62156489, se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno. Směnná smlouva tvoří přílohu č. 64 zápisu.

Hlasování č. 69:        49 – 0 – 0

 

 

Bod č. 84

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje

 

Podrobné informace k materiálu podal Lubomír Šmíd a navrhl do návrhu na usnesení přidat odkaz na přílohu zápisu. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1647/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

 

schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu č. 65 zápisu.

Hlasování č. 70:        49 – 0 – 0

Příloha č. 65 je uložena na odboru správním a organizačním.

 

Bod č. 85

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji za školní rok 2006/2007

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1648/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

·                     

bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji za školní rok 2006/2007.

Hlasování č. 71:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 86

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení

 

Materiál okomentoval Miloš Šifalda. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1649/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

 

1.      s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 předání níže uvedeného majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549:

-          budova č.p. 546 bydlení na parcele p.č.st. 1044,

-          budova č.p. 551 občanská vybavenost na parcele p.č.st. 504,

-          budova č.p. 550 občanská vybavenost na parcele p.č.st. 130/2,

-          budova č.p. 549 občanská vybavenost na parcele p.č.st. 130/1,

-          pozemek p.č. st. 1044 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. st. 504 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č.st. 130/2 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. st. 130/1 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 257/1 zahrada,

-          pozemek p.č. 257/3 zahrada,

a nemovitosti nezapsané v katastru nemovitostí:

-          teplovod trubní,

-          kanalizace trubní,

-          plochy pro tělovýchovu,

-          zpevněné plochy - chodníky,

-          zpevněné plochy - parkoviště,

-          oplocení parkoviště,

-          plotová brána na parkoviště,

-          venkovní schody do šaten,

-          oplocení hřiště,

-          betonové stoly na stolní tenis,

-          basketbalové koše,

-          plotová brána areálu,

-          venkovní úpravy u RD správce

vše v k.ú. Kyjov, obec Kyjov, okres Hodonín.

      a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/139 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66a zápisu.

 

2.      a) s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 předání níže uvedeného majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17:

 

-          pozemek p.č. 494/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Boršov u Kyjova, obci Kyjov, okrese Hodonín

 

b) s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17:

 

-          budova č.p. 625 občanská vybavenost na parcele p.č.st. 556,

-          budova bez čp/če bydlení na parcele p.č.st. 2727,

-          pozemek p.č.st. 556 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 286/7 ostatní plocha,

-          pozemek p.č.st. 2727 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 3108 ostatní plocha,

vše v k.ú. Kyjov, obci Kyjov, okrese Hodonín

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 4 ke zřizovací listině č.j. 98/238 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66b zápisu.

 

3.      s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 předání níže uvedeného majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7:

-          pozemek p.č. 44/5 ostatní plocha

v k.ú. Hustopeče, obci Hustopeče, okrese Břeclav.

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/210 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66c zápisu.

 

4.      příspěvkové organizaci Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 rozšíření okruhů povolené doplňkové činnosti o ubytovací služby,

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/191 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66d zápisu.

 

5.      s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 předání níže uvedeného majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Klasické a španělské gymnázium, Brno – Bystrc, Vejrostova 2:

-         pozemek p. č. 8228/1 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemek p. č. 8228/2 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemek p. č. 8228/4 zastavěná plocha a nádvoří.,

-         pozemek p. č. 1938/46 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 1938/48 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 1938/51 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 1938/54 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 1938/55 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 1938/61 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 1938/64 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 1938/65 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 1938/79 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 1938/84 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 8210/29 ostatní plocha,

-         pozemek p. č. 8210/37 ostatní plocha,

vše v k.ú. Bystrc, obci Brno, okrese Brno – město,

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/64 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66e zápisu.

 

6.      s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 předání níže uvedeného majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35

-          budova bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku p.č. 3327 v k.ú. Černá Pole, obci Brno, okrese Brno – město,

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 3 ke zřizovací listině č.j. 98/14 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66f zápisu.

 

7.      s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 provedení následujících oprav v čl. IV odst. 1 písm. b) zřizovací listiny č.j. 98/88 příspěvkové organizace Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17:

-          údaje, týkající se budovy č.p. 40 na pozemku p.č. 904/1 v k.ú. Šlapanice u Brna, obci Šlapanice, okrese Brno – venkov z bydlení na občanská vybavenost

-          údaje, týkající se budovy č.p. 1059 na pozemku p.č. 902 v k.ú. Šlapanice u Brna, obci Šlapanice, okrese Brno – venkov z bydlení na občanská vybavenost

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/88 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66g zápisu.

 

8.      s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15:

-          budova č.p. 91 občanská vybavenost na p.č. 128/20, na pozemku p.č. 128/21 a na pozemku p.č. 128/22,

-          budova č.p. 435, jiná st., na pozemku p.č. 128/16, na pozemku p.č.128/17, na pozemku p.č. 128/18 a na pozemku p.č. 128/19,

-          budova bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 128/27

-          pozemek p.č. 128/16 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 128/17 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 128/18 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 128/19 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 128/20 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 128/21 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 128/22 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 128/27 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 128/28 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 128/31 ostatní plocha

vše v k.ú. Trnitá, obci Brno, okrese Brno - město.

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 3 ke zřizovací listině č.j. 98/19 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66h zápisu.

 

9.      s ch v a l u j e s účinností od 28.2.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15:

 

-          pozemek p.č. 2106/1 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2106/7 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2106/8 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2106/9 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2106/10 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2106/11 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2106/12 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2106/13 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2106/14 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2106/15 zastavěná plocha a nádvoří,

-          budova č.p. 364 obč. vyb. na p.č. 2106/7, část obce Vyškov-Město,

-          budova bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 2106/8,

-          budova bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 2106/9,

-          budova bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 2106/10,

-          budova bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 2106/11,

-          budova bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 2106/12,

-          budova bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 2106/13,

-          budova bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 2106/14,

-          budova bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 2106/15

vše v k.ú. Vyškov, obci Vyškov, okrese Vyškov

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 3 ke zřizovací listině č.j. 98/193 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66i zápisu,

 

10.  s ch v a l u j e s účinností od 28.2.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g:

 

-         pozemek p.č. 264/2, ostatní plocha

v k.ú. Brněnské Ivanovice, obci Brno, okrese Brno – město

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 4 ke zřizovací listině č.j. 98/25 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66j zápisu,

 

11.  s ch v a l u j e s účinností od 28.2.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116:

 

-         pozemek p.č. 869/5, ostatní plocha, který byl oddělen z pozemku p.č. 869/1 na základě geometrického plánu č. 1590-66/2004 ze dne 31.5.2004,

-         pozemek p.č. 870/2, ostatní plocha, který byl oddělen z pozemku p.č. 870 na základě geometrického plánu č. 1590-66/2004 ze dne 31.5.2004,

v k.ú. Valtice, obci Valtice, okrese Břeclav

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 6 ke zřizovací listině č.j. 98/212 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66k zápisu.

 

 

12.  s ch v a l u j e s účinností od 28.2.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19:

 

-          pozemek p.č.st. 272/1 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č.st. 848 zastavěná plocha a nádvoří,

v k.ú. Přímětice, obci Znojmo, okrese Znojmo,

 

-          pozemek p.č. 4467/7 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 4467/8 zastavěná plocha a nádvoří,

v k.ú. Znojmo-město, obci Znojmo, okrese Znojmo,

 

-          budova č.p. 225 občanská vybavenost na p.č.st. 268

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č. st. 265

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 266

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č. st. 269

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č. st. 270

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 271

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 272/1 a p.č.St. 272/2

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 296

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 385

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 424

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 425

-          budova bez čp/če, občanská vybavenost na p.č. 426

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 428

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 429

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 430

-          budova bez čp/če, jiná stavba na p.č.st. 431

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 846

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 847

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 848

v k.ú. Přímětice, obec Znojmo, okres Znojmo,

 

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba a na p.č. 4467/9 v k.ú. Znojmo-město a na p.č. st. 427 v k.ú. Přímětice (budova ve více katastrálních územích),

v k.ú. Znojmo-město, obci Znojmo, okrese Znojmo,

-          budova bez čp/če občanská vybavenost na p.č.st. 195 v k.ú. Přímětice a na p.č. 4467/7 v k.ú. Znojmo-město (budova ve více katastrálních územích)

-          budova bez čp/če, zemědělská stavba na p.č.st. 365 v k.ú. Přímětice a na p.č. 4467/8 v k.ú. Znojmo-město (budova ve více katastrálních územích),

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 4 ke zřizovací listině č.j. 98/239 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66l zápisu.

 

13.  a) s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 předání níže uvedeného majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318:

 

-          pozemek p.č. 342/3 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 342/4 ostatní plocha,

-          pozemek p.č. 342/5 ostatní plocha,

vše v k.ú. Bzenec, obci Bzenec, okrese Hodonín

 

b) s ch v a l u j e s účinností ode dne 28.2.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318:

 

-          pozemek p.č. 2001/8 ostatní plocha,

vše v k.ú. Bzenec, obci Bzenec, okrese Hodonín

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/237 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66m zápisu.

 

14.  s ch v a l u j e příspěvkové organizaci Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo s účinností ode dne 28.2.2008 změnu adresy sídla na adresu Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo,

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/186 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66n zápisu.

 

15.  s ch v a l u j e s účinností od 28.2.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669:

 

-                     budova č.p. 494, bydlení, na parcele p.č. 289,

-                     pozemek p.č. 289, zastavěná plocha a nádvoří

v k.ú. Strážnice na Moravě, obci Strážnice, okrese Hodonín

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 4 ke zřizovací listině č.j. 98/142 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66o zápisu.

 

16.  s ch v a l u j e s účinností od 28.2.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, náměstí Svobody 50:

-          pozemek p.č. 4190/2 orná půda,

-          pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) St. 281 – původní katastr. území Nosálovice,

-          pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) 79/1,

-          pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) 274/2 – původní katastr. území Brňany,

-          pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) 316/1 – původní katastr. území Brňany,

-          pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) 920/1 díl 4 – původní katastr. území Vyškov-Předměstí,

-          pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) 920/1 díl 5 – původní katastr. území Vyškov-Předměstí.

vše v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okrese Vyškov,

 

-          pozemek p.č. 2119/10 ostatní plocha,

-          pozemek p.č. 2119/11 ostatní plocha,

-          pozemek p.č. 2119/12 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2119/13 ostatní plocha

-          pozemek p.č. 2119/14 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2119/15 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2119/18 ostatní plocha,

-          pozemek p.č. 2119/19 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č. 2119/20 ostatní plocha,

-          pozemek p.č. 2119/36 ostatní plocha,

-          pozemek p.č. 2119/37 ostatní plocha,

-          pozemek p.č. 2119/39 ostatní plocha

-          budova bez čp/če, zem. stav., na p.č. 2119/12

-          budova bez čp/če, zem. stav., na p.č. 2119/14,

-          budova bez čp/če, zem. stav., na p.č. 2119/15,

-          budova bez čp/če, zem. stav., na p.č. 2119/19

vše včetně součástí a příslušenství, tj. vozovka u silážní jámy na pozemku par.č. 2119/36, silážní žlab na pozemku par.č. 2119/10, silážní žlab na pozemku par.č. 2119/11, silážní žlab na pozemku par.č. 2119/13, hnojiště na pozemku par.č. 2119/18, hnojiště na pozemku par.č. 2119/20,

            vše v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okrese Vyškov,

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 5 ke zřizovací listině č.j. 98/195 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66p zápisu.

 

17.  s ch v a l u j e s účinností ode dne 1.7.2008 vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53:

 

-          budova č.p. 1339, bydlení, na pozemku p.č. 2904,

-          budova bez čp/če, průmyslový objekt, na pozemku p.č. 2905/2,

-          pozemek p.č.st 2904, zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č.st 2905/2, zastavěná plocha a nádvoří

-          pozemek pč.st. 2909/3, ostatní plocha,

vše v k.ú. Boskovice, obci Boskovice, okrese Blansko

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 9 ke zřizovací listině č.j. 98/132 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č.66q zápisu.

 

18.  s ch v a l u j e s účinností ode dne 1.7.2008 předání níže uvedeného majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a:

 

 

-          budova č.p. 1339, bydlení, na pozemku p.č. 2904,

-          budova bez čp/če, průmyslový objekt, na pozemku p.č. 2905/2,

-          pozemek p.č.st 2904, zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemek p.č.st 2905/2, zastavěná plocha a nádvoří

-          pozemek pč.st. 2909/3, ostatní plocha,

vše v k.ú. Boskovice, obci Boskovice, okrese Blansko

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 3 ke zřizovací listině č.j. 98/235 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 66r zápisu.

Hlasování č. 72:        45 – 0 – 1

 

 

Bod č. 87

Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve IV.čtvrtletí 2007

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1650/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

 

b e r e  n a  v ě d o m í podle § 161 odst.6 a § 163 odst.1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přehled výše zaslaných finančních prostředků ze státního rozpočtu školám a školským zařízením za 4. čtvrtletí 2007 dle přílohy č. 67 zápisu.

Hlasování č. 73:        49 – 0 – 0

 

 

Bod č. 88

Změny závazných ukazatelů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2008 v oblasti školství

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1651/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, změny závazných ukazatelů příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2008 dle přílohy č. 68a zápisu,

 

b) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, změny závazných ukazatelů příspěvků na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2008 dle přílohy č. 68b-e zápisu,

 

c) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, změny závazných ukazatelů dotací na investice pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2008 dle přílohy č. 68f zápisu,

 

d) s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 4 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele odvodů investičních zdrojů pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2008 do Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje dle přílohy č. 68g zápisu

 

e) s c h v a l u j e v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů převedení finančních prostředků z rozpočtu roku 2008 z § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva k financování mimořádných potřeb kraje ve výši 200 000 Kč do Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 74:        46 – 1 – 0

 

 

Bod č. 89

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace poskytované z rozpočtu Jihomoravského kraje mimo dotační programy na rok 2008

 

Informace k materiálu podal Miloš Šifalda. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1652/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s ustanovením § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje administrovanou odborem školstvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje na rok 2008 mimo dotační programy, která tvoří přílohu č. 69 zápisu.

Hlasování č. 75:        49 – 0 – 0

 

 

Bod č. 90

Schválení využití finančních prostředků z Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1653/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje využití finančních prostředků z Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje ve výši 1.139.500,- Kč na úhradu kupní ceny nemovitosti dle smlouvy č. OM 1 265 7 na výkup nemovitosti v k. ú. Černovice potřebné pro Integrovanou střední školu - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61.

Hlasování č. 76:        50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 91

Darovací smlouva – Obec Zastávka

 

Miloš Šifalda okomentoval materiál. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1654/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

s ch v a l u j e darovací smlouvu č. OŠPr 9/2007 mezi Jihomoravským krajem jako dárcem a obcí Zastávka jako obdarovaným, kterou Jihomoravský kraj daruje obci Zastávka pro účely dalšího využití ve školství movitý majetek. Darovací smlouva tvoří přílohu č. 70 zápisu.

Hlasování č. 77:        50 – 0 – 0

 

 

 

 

Bod č. 92

Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu JMK – Benediktinské opatství Rajhrad

 

Podrobné informace k materiálu podal Jan Letocha.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s technickou připomínkou k čl. II. odst. 1 a 4 smlouvy), Jan Letocha (s akceptací návrhu).

 

Usnesení č. 1655/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e v souladu s § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Jihomoravského kraje do výše 66,6 mil. Kč mezi JMK (budoucí věřitel) a Benediktinským opatstvím Rajhrad, IČ: 00489174 (budoucí dlužník), která tvoří přílohu č. 71 zápisu.

Hlasování č. 78:        48 – 0 – 1

 

 

Bod č. 93

Projekty s finanční podporou fondů EU v rámci programu ROP NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

 

Úvodní slovo podal Jaroslav Pospíšil. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1656/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

s c h v a l u j e záměr předložit příspěvkovou organizací kraje Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje žádosti na projekty:

III/36616 Uhřice – Úsobrno přeložka,

II/150 Boskovice – Valchov – Žďárná,

II/374 Adamov – Bílovice nad Svitavou,

II/377 Rájec – Bořitov,

III/3657 Letovice most 3657-3,

II/393 Oslavany II. a IV.stavba,

II/602 Veselka okružní křižovatka,

II/380 Sokolnice okružní křižovatka,

II/416 Pohořelice průtah,

II/425 Hustopeče průtah, okružní křižovatka,

II/425, III/4217 Hustopeče – Horní Bojanovice,

II/421 Kobylí průtah,

II/427 Moravský Písek II. a III.stavba,

II/422 Svatobořice – Mistřín I.stavba,

II/422 Čejkovice průtah I.stavba,

III/4995 Hroznová Lhota mosty 4995 – 2,3,

III/4194 Vážany n/Litavou – Hrušky ,

II/416,417 Křenovice průtah,

II/408, II/399 okružní křižovatka Kuchařovice ,

II/398 Horní Dunajovice – Mikulovice – Pavlice extravilán,

II/397, III/3974 okružní křižovatka Čejkovice (ZN),

III/4135 Rybníky most 4135-3,

III/3963 Moravský Krumlov most, opěrná zeď,

II/400 Chlupice most 400-007,

III/399 Tavíkovice most 399-006,

do programu ROP NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a zajistit zdroje financování minimálně na první dvě etapy projektu včetně vlastního podílu stanoveného podmínkami programu a závazek financování uvedeného vlastního podílu z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 79:        51 – 0 – 0

 

 

Bod č. 94

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace - závazné ukazatele

 

Materiál objasnil František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1657/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

·                     

·                    a) s t a n o v u j e závazný ukazatel – dotaci na investice určenou na akci „Nemocnice Břeclav – rekonstrukce kompresorové stanice medicinálního vzduchu“ pro Nemocnici Břeclav, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.950.000,- Kč, na rok 2008,

·                     

·                    b) s c h v a l u j e použití Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje v roce 2008 ve výši 1.950.000,-- Kč ke krytí dotace na investice určené na akci „Nemocnice Břeclav – rekonstrukce kompresorové stanice medicinálního vzduchu“ pro Nemocnici Břeclav, příspěvkovou organizaci,

·                     

c) s t a n o v u j e závazný ukazatel – dotaci na investice určenou na akci „Nemocnice Břeclav – výtah ve Valticích“ pro Nemocnici Břeclav, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.500.000,- Kč, na rok 2008,

·                     

·                    d) s c h v a l u j e použití Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje v roce 2008 ve výši 1.500.000,-- Kč ke krytí dotace na investice určené na akci „Nemocnice Břeclav – výtah ve Valticích“ pro Nemocnici Břeclav, příspěvkovou organizaci.

Hlasování č. 80:        51 – 0 – 0

 

 

Bod č. 95

Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. St. 115, k.ú. Kyjov

 

Lubomír Šmíd podal komentář k předloženému materiálu.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s návrhem doplnit číslo GP), Lubomír Šmíd (s akceptací návrhu).

 

Usnesení č. 1658/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí části pozemku p.č. St. 115, k.ú. Kyjov, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku vypracovaného kanceláří GEODETA Kyjov, spol. s r.o., č. plánu 1719-390/2007, nově označené jako p.č. St. 115/2, o výměře 713 m2, k.ú. Kyjov, z majetku města Kyjov, IČ: 00 28 50 30, do vlastnictví Jihomoravského kraje, IČ: 70 88 83 37, za podmínek, které tvoří přílohu č. 72 zápisu.

Hlasování č. 81:        51 – 0 – 0

 

 

Bod č. 96

Změna závazného ukazatele školské příspěvkové organizace Střední školy F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1659/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

s t a n o v u j e v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazný ukazatel – odvod investičních prostředků pro rok 2008 ve výši 26 562 576,- Kč příspěvkové organizaci Střední školy F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, odpovídající výši finančních prostředků přijatých příspěvkovou organizací na uskutečněné výdaje projektu „Rekonstrukce a dostavba Křižíkova č.p. 1694“, který byl předfinancován v letech 2006 - 2007 z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 82:        50 – 0 – 1

 

 

Bod č. 100

Výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007“

 

Jan Letocha objasnil předložení materiálu.

 

 

Diskuse:

Mojmír Vlašín (s poděkováním předkladatelům za odůvodnění předložených mimořádných materiálů).

 

Usnesení č. 1660/08/Z 23:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písmeno b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

a v souladu s podmínkami soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007 poskytnutí finančních darů subjektům a ve výši uvedené v tabulce, která tvoří přílohu č. 73a zápisu za podmínek návrhu darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 73b zápisu.

Hlasování č. 83:        54 – 0 – 0

 

 

Bod č. 102

Informativní zprávy

 

Igor Poledňák podal k rukám hejtmana rezignaci na funkci náměstka hejtmana JMK a uvolněného člena rady. Poděkoval všem zastupitelům za spolupráci.

 

Stanislav Juránek navrhl vzít na vědomí rezignaci Igora Poledňáka.

 

Usnesení č. 1661/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí rezignaci RNDr. Igora Poledňáka, člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje, na výkon uvolněné funkce náměstka hejtmana Jihomoravského kraje ke dni 29. 2. 2008.

Hlasování č. 84:        52 – 0 – 0

 

 

Stanislav Juránek navrhl zařadit bod: Schválení poskytnutí odměny RNDr. Igoru Poledňákovi v souvislosti se vzdáním se funkce.

 

Hlasování o zařazení bodu č. 105:

Hlasování č. 85:        52 – 1 – 0

 

 

 

Bod č. 105

Schválení poskytnutí odměny RNDr. Igoru Poledňákovi v souvislosti se vzdáním se funkce

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1662/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. q) a § 50 odst. 5 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Igoru Poledňákovi, členu Zastupitelstva Jihomoravského kraje odměnu v souvislosti se vzdáním se funkce k 29. 2. 2008 ve výši jaká by mu náležela jako uvolněnému členovi zastupitelstva, a to ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce.

Hlasování č. 86:        52 – 1 – 0

 

 

Stanislav Juránek navrhl zařadit bod: Volba náměstka hejtmana JMK.

 

Hlasování o zařazení bodu č. 106:

Hlasování č. 87:        51 – 1 – 2

 

 

Bod č. 106

Volba náměstka hejtmana JMK

 

Stanislav Juránek vyzval zastupitele, aby podali návrh na složení volební komise, navrženi byli: Jiří Životský (KDU-ČSL), David Dallago (ČSSD), Andrea Řičicová (ODS), Mojmír Vlašín (ZPM), Ludvík Hekrle (KSČM), kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č. 1663/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje volební komisi pro volby prováděné na 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve složení:

Jiří Životský (KDU-ČSL)

David Dallago (ČSSD)

Andrea Řičicová (ODS)

Mojmír Vlašín (ZPM)

Ludvík Hekrle (KSČM)

Hlasování č. 88:        49 – 0 – 3

 

Volební komise se odebrala k volbě předsedy a místopředsedy volební komise.

Stanislav Juránek přerušil projednávání bodu č. 106.

 

 

Bod č. 103

Dotazy, podněty a připomínky

 

V rámci bodu nikdo nevystoupil.

 

Bod č. 104

Politická diskuse

 

V rámci bodu nikdo nevystoupil.

 

 

Stanislav Juránek představil zastupitelům JMK 1. občánka Jihomoravského kraje narozeného v roce 2008 jménem Nicolo Coppolino, kterého přivítal spolu s jeho rodiči. Slavnostně jim předal dary a popřál mnoho štěstí a úspěchů v dalším životě.

 

 

Stanislav Juránek navrhl pokračovat v projednávání bodu č. 106.

 

Bod č. 106

Volba náměstka hejtmana JMK

 

Stanislav Juránek konstatoval, že předsedou volební komise byl zvolen Jiří Životský a místopředsedou volební komise byl zvolen Ludvík Hekrle.

Předseda volební komise Jiří Životský vyzval předsedy klubů, aby navrhli kandidáta na volbu náměstka hejtmana.

 

Jiří Kadrnka navrhl Annu Procházkovou.

Mojmír Vlašín navrhl Jiřího Löwa.

 

Navržení kandidáti vyslovili s nominací souhlas.

Michal Bortel vystoupil s dotazem, od jakého data bude náměstek hejtmana volen.

Stanislav Juránek odpověděl na dotaz Michal Bortela, že náměstek hejtmana bude volen ke dni 1. 3. 2008.

 

Stanislav Juránek přerušil pojednávání bodu a navrhl přivítat sportovce, kteří byli úspěšní na Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2008, před vyhlášením přestávky.

 

Hlasování o přijetí sportovců před vyhlášením přestávky:

Hlasování č. 89:        47 – 0 – 2

 

Stanislav Juránek ocenil sportovce, kteří úspěšně reprezentovali Jihomoravský kraj na Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2008 konaných ve dnech 27. 1. - 1. 2. 2008 ve Zlínském kraji.

Jan Husák vystoupil jménem komise sportovní a poděkoval všem za úspěšnou reprezentaci.

 

Jan Letocha pozval zastupitele na brněnské výstaviště, kde Jihomoravský kraj ocení nejlepší potravinářské výrobky z regionu v rámci soutěže nazvané Zlaté plody jižní Moravy.

 

Jiří Životský navrhl zahájit volbu náměstka hejtmana.

 

Hlasování o zahájení volby náměstka hejtmana:

Hlasování č. 90:        49 – 0 – 0

 

Bod č. 106

Volba náměstka hejtmana JMK

 

Jiří Životský vyhlásil čas od 13:25 do 13:40 k provedení volby náměstka hejtmana.

 

Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 13:40 do 15:00.

 

Bod č. 37

Poskytnutí dotace na projekt „Mozek“

 

Komentář k materiálu podal Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1664/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finanční podpory ve formě dotace ve výši 350 tis. Kč Masarykově univerzitě, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, na realizaci projektu „Mozek“ za podmínek uvedených ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu ´Mozek´“, která je přílohou č. 74 zápisu.

Hlasování č. 91:        45 – 0 – 0

 

Bod č. 106

Volba náměstka hejtmana JMK

 

Po provedení volby předseda volební komise Jiří Životský oznámil výsledky voleb:

-          počet vydaných hlasovacích lístků: 54

-          počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků: 54

-          počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 0

-          počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty: 49

 

Anna Procházková: 41 hlasů

Jiří Löw: 8 hlasů

 

Předseda volební komise konstatoval, že náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje byla od 1. 3. 2008 zvolena Ing. arch. Anna Procházková.

 

Zápis o výsledku voleb náměstka hejtmana tvoří přílohu č. 75 zápisu.

 

Anna Procházková poděkovala za projevenou důvěru.

 

Stanislav Juránek navrhl zařadit bod: Volba dalšího člena rady

Hlasování o zařazení bodu č. 108:

Hlasování č. 93 (č. 92 technická chyba):    47 – 1 – 0

 

 

Bod č. 102

Informativní zprávy

 

Mojmír Vlašín podrobně informoval o projektu výstavby základní školy Khandadéví v Nepálu.

 

 

Bod č. 108

Volba dalšího člena rady

 

Předseda volební komise Jiří Životský vyzval předsedy klubů, aby navrhli kandidáty na volbu dalšího člena rady, který bude volen ke dni 1. 3. 2008.  

 

Jiří Kadrnka navrhl Víta Blahu.

Navržený kandidát vyslovil s nominací souhlas.

 

Stanislav Juránek navrhl projednat bod č. 102.

 

Bod č. 102

Informativní zprávy

 

Anna Procházková okomentovala zprávu k variantnímu spojení Brna s Vídní přes Břeclav, kterou rozdala všem zastupitelům a podala návrh na usnesení.

 

Diskuse:

Mojmír Vlašín (s připomínkami ke způsobu zpracování materiálu), Jiří Šimeček, Milan Venclík, Jaroslav Pospíšil, Mojmír Vlašín (s připomínkou k předložení návrhu na usnesení v rámci informativních zpráv, nikoli jako samostatný bod „Variantní spojení Brno-Vídeň“), Jiří Löw (s připomínkou, jednat dle jednacího řádu), František Havíř (s dotazem, zda investiční náklady jsou vyjádřeny v milionech nebo v miliardách), Anna Procházková (s odpovědí a s návrhem zařadit bod s názvem Variantní spojení Brno-Vídeň).

 

Hlasování o zařazení bodu č. 107:

Hlasování č. 94:        42 – 2 – 1

 

Bod č. 108

Volba dalšího člena rady

 

Jiří Životský vyhlásil čas od 15:55 do 16:10 k provedení volby člena rady.

 

 

 

 

Bod č. 107

Variantní spojení Brno - Vídeň

 

Usnesení č. 1665/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

vyjadřuje jednoznačnou podporu R 52 v trase Brno – Mikulov – Vídeň, která je zakotvena v ÚP VÚC Břeclavska a PÚR ČR. A zásadně odmítá zpochybňování dosavadní přípravy.

Hlasování č. 95:        42 – 0 – 2

 

Michal Bortel (s doporučením, aby usnesení bylo předáno i evropské komisi).

 

Bod č. 108

Volba dalšího člena rady

 

Po provedení volby předseda volební komise Jiří Životský oznámil výsledky voleb:

-          počet vydaných hlasovacích lístků: 51

-          počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků: 51

-          počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 0

-          počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty: 36

 

Předseda volební komise Jiří Životský konstatoval, že členem Rady Jihomoravského kraje byl od 1. 3. 2008 zvolen Vít Blaha.

 

Zápis o výsledku voleb člena rady tvoří přílohu č. 76 zápisu.

 

Stanislav Juránek navrhl zařadit bod: Stanovení uvolněných členů zastupitelstva a funkcí, pro které budou uvolněni

 

Bod č. 109

Stanovení uvolněných členů zastupitelstva a funkcí, pro které budou uvolněni

 

Stanislav Juránek přednesl návrh na usnesení.

 

Usnesení č. 1666/08/Z 23:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) stanovuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, datum uvolnění členky zastupitelstva paní Ing. arch. Anny Procházkové pro výkon funkce náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje ode dne 1. 3. 2008.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) stanovuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, datum uvolnění člena zastupitelstva pana Víta Blahy pro výkon funkce člena Rady Jihomoravského kraje ode dne 1. 3. 2008.

Hlasování č. 96:        43 – 0 – 1

 

 

 

 

 


Předsedající Stanislav Juránek ukončil po projednání všech bodů programu 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje v 16:20.

 

 

V Brně dne 28. února 2008

 

 

Zapsala: Dana Palbuchtová

 

 

 

 

                                              

                                                                           

                                              

                                                 Ing. Stanislav Juránek, hejtman, v.r.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

                                              

                                                    Mgr. Václav Božek, CSc., v.r.

 

 

 

    

              Ing. Jaroslav Pospíšil, v.r.                                                 Ing. Alois Vybíral, v.r.

 

 

 

                                              

                                                      JUDr. Helena Sýkorová, v.r.