Informace č.j.: JMK 157783/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                                  SpZn.:                                            Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK 157783/2007                          S-JMK 157783/2007 OKP                           Krásná/541651233                        14. 12. 2007
 
 
„Studie obchvatu Břeclavi a porovnávací studie“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 1. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informaci podle zákona 106/99 – studie obchvatu Břeclavi a porovnávací studie“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle informací, ‚která‘ v ČTV poskytla ing. arch. Procházková se pracuje na studii obchvatu Břeclavi a porovnání s variantou spojení Brna a Vídně přes Mikulov. V této věci probíhají jednání a korespondence.
Požadujeme
a) sdělit, kde, kdy a o čem se v dané souvislosti jednalo a kdo se předmětných jednání zúčastnil a jaké byly ‚závary‘ z těchto jednání,
b) předat veškerou korespondenci ve věci všech ‚těcho‘ jednání z doby před těmito jednáními včetně kopii pozvánek a rozdělovníku,
c) předat zvukové záznamy z předmětných jednání a kopii všech prezentací, které byly na jednáních předneseny,
d) předat písemné záznamy/zápisy z  předmětných jednání a kopie prezenčních listin
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na těchto jednáních a všechny dokumenty získané od účastníků na těchto jednáních (a v souvislosti s tímto jednáním),
f) předat veškerou korespondenci ve věci těchto jednání z doby po těchto jednáních a přímo na tato jednání navazující,
g) požadujeme předat veškerou korespondenci ve věci studie obchvatu Břeclavi a porovnání tras Brno – Mikulov – Vídeň a Brno – Břeclav – Vídeň, a to se všemi subjekty,
Informace se požadují za období od 1.9.2007,
Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
V souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.“ Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) v příloze zasíláme Vámi požadované informace v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů:
 
k písm. b), resp. písm. g) Žádosti
-         e-mail odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 5. 12. 2007 s názvem „R55 Břeclav – hranice ČR
 
S ohledem na skutečnost, že část Vámi požadovaných informací má povinný subjekt k dispozici pouze v písemné podobě a jejich poskytnutí je spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem KrÚ č.j.: JMK 163680/2007 ze dne 12. 12. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace.
 
Žádné další informace v elektronické podobě ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                     Fax                             E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337               541651233                5416511289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz