TK 19. 3. 2008

Tisková konference 19. března 2008

 

Na tiskové konferenci hejtman Stanislav Juránek hovořil o odstraňování následků vichřice EMMA a ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha seznámil s aktualitami z činnosti krajského úřadu.  Hejtman Juránek následně spolu s představitelem Česko-nepálské společnosti Jiřím Šopfem seznámili novináře s pomocí Jihomoravského kraje při výstavbě školy v Nepálu.

 

 

Dotace na odstranění škod

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 19. března  2008  doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje těmto subjektům a obcím na odstranění škod po vichřici EMMA: Obec Šitbořice - likvidace škod po vichřici EMMA 150 000 Kč; Vodní záchranná služba ČČK, MS Nové Mlýny - pořízení záchranného  člunu, včetně jeho vybavení a motoru 500 000 Kč, Obec Vratěnín - Pořízení nového bezdrátového rozhlasu 250 000 Kč.Obec Šitbořice požádala o finanční pomoc  na likvidaci škod, které byly způsobeny v obci vichřicí EMMA na majetku obce.  Škody vznikly na místním hřbitově - spadlá boční zeď,  polámané stromy, na sportovním hřišti v majetku obce byla zbořena nově rozestavěná zeď u sociálního zařízení, zničená střecha sokolovny, poškozená základní škola atd. Celkové škody na majetku obce jsou cca 300 tis. Kč. Vodní záchranná služba ČČK Nové Mlýny požádala o finanční pomoc na likvidaci škod, které byly způsobeny na jejich záchranných prostředcích vichřicí EMMA 1. 3. 2008. Vlivem silného poryvu větru byl záchranný motorový člun i s transportním přívěsem, na kterém byl připevněn, vznesen do výšky, došlo k následnému přetočení a pádu na komunikaci. Při dopadu byl celou vahou motorového člunu a připevněného přívěsu poškozen i závěsný motor. Poškození je tak silné, že oprava je v tomto rozsahu nemožná. VZS ČČK Nové Mlýny trvale poskytuje záchranné a likvidační práce na vodních nádržích Nové Mlýny i mimo ně. Bez motorového záchranného člunu není jejich činnost možná. Obec Vratěnín požádala o finanční pomoc na pořízení nového bezdrátového rozhlasu. Svoji žádost odůvodňuje následně: při vichřici EMMA 1. 3. 2008 došlo k poškození drátů rozvodů nízkého napětí, které popadaly na rozvody místního rozhlasu, došlo ke zničení izolace, vyhoření rozhlasové ústředny a poškození patnácti kusů reproduktorů. Podle odborné firmy jde již o neopravitelnou závadu na ústředně, a proto je nutné přistoupit k vybudování nového místního rozhlasu.

 

 

Výstavba základní školy Khandadéví v Nepálu

 

 Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje oblast vzdělávání realizací projektů rozvoje lidských zdrojů, například realizací školicích aktivit a projektů všeobecného vzdělávání a na rozvoji těchto projektů aktivně spolupracuje. Rada Jihomoravského kraje proto v tomto duchu poskytla v dubnu 2007 občanskému sdružení Namasté Nepál (DCWC-CZ) investiční finanční podporu ze svého rozpočtu ve výši 150 tis. Kč na výstavbu základní školy. Tím byla dokončena sbírka finančních prostředků na stavbu již šesté školy v Nepálu, zprostředkované nepálskou nadací Development of Children and Woman Center. Škola v Khandadéví je financována pouze penězi z České republiky.

Škola ponese název "Jihomoravská vyšší základní škola Khandadéví" a základní kámen na její stavbu byl slavnostně položen 2. září 2007. Ve dnech 1. a 2. listopadu 2007 navštívili zástupci Jihomoravského kraje stavbu „Jihomoravské základní školy“ v nepálské vesnici Khandádéví. Člen Zastupitelstva JMK Mojmír Vlašín předal zástupci vesnické samosprávy pozdravný dopis od hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a na staveništi školy umístil plaketu s českou a nepálskou vlajkou a se jmény hlavních sponzorů: Jihomoravského kraje a Namasté Nepál.

Dokončení školy se plánuje na konec března 2008, aby v novém školním roce, který v Nepálu začíná okolo poloviny dubna, mohli v jejích lavicích zasednout první školáci. Slavnostní otevření nové školy se uskuteční 7. dubna 2008. Při zahájení školního roku obdrží žáci školy tašky se školními potřebami jako dar Jihomoravského kraje.

Více informací a fotografií najdete na: http://www.namastenepal.cz/cz/projekty/vzdelani-pro-nepal/jihomoravska-skola/  .

 

 

Průzkum spokojenosti

 

V současnosti probíhá šetření spokojenosti s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK). Toto šetření se koná již potřetí (poprvé se uskutečnilo na konci roku 2005, podruhé v březnu 2007). Vedle tradiční formy papírových dotazníků, které v uplynulých dvou týdnech vyplňovali občané (zákazníci), když po vyřízení svých záležitostí opouštěli budovu KrÚ  JMK, byl letos dotazník poprvé zveřejněn i na internetu. Cílem je získat názory většího množství občanů kraje.

Dotazník je zveřejněn na adrese http://www.kr-jihomoravsky.cz/obcan.htm a občané mohou vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost s činností KrÚ JMK formou odpovědí na 14 otázek v pětistupňové škále od „velmi spokojen“ po „velmi nespokojen“. Kromě odpovědí je zde prostor i pro jejich náměty a připomínky. Speciálními dotazníky zjišťuje  krajský úřad rovněž spokojenost starostů obcí a ředitelů příspěvkových organizací http://www.kr-jihomoravsky.cz/obce.html ; http://www.kr-jihomoravsky.cz/po.html .

Dotazníky budou na internetu dostupné do konce měsíce března, výsledky šetření spokojenosti budou známy začátkem května 2008.

Podle výsledků loňského šetření bylo s celkovou úrovní činnosti KrÚ JMK zcela a převážně spokojeno 89 % občanů. Výrazně pozitivně hodnotili občané zejména slušnost a vlídnost pracovníků KrÚ JMK (zcela a převážně bylo spokojeno 98% respondentů), vstřícnost a aktivní chování (ochotu pomoci, poradit) pracovníků KrÚ (zcela a převážně spokojeno 91%). S množstvím, kvalitou, dostupností a transparentností informací poskytovaných ze strany KrÚ JMK bylo zcela a převážně spokojeno 77% respondentů, převážně a zcela nespokojeno bylo v této oblasti 3,5% respondentů. Pozitivně hodnotili občané rozsah otevírací doby úřadu (zcela a převážně spokojeno 87,5%), s čekacími dobami na vyřízení své záležitosti bylo zcela a převážně spokojeno 80,5% respondentů. I ve slovním hodnocení ocenili orientační a značící systém v okolí budovy KrÚ, který má navádět automobily i pěší (zcela a převážně spokojeno 69%), negativně se v tomto kritériu projevily omezené možnosti parkování.

 

Povánoční slevy pod dohledem Krajského živnostenského úřadu

 

Povánoční slevy v malých obchodech i obchodních řetězcích bývají již tradičně velkým lákadlem pro spotřebitele, v minulosti však mnohdy spojeným s klamavými praktikami. Aby tomu tak letos nebylo nebo alespoň v maximální míře tomu bylo zamezeno, zaměřil se Krajský živnostenský úřad (KŽÚ), jenž je dozorovým orgánem na úseku regulace reklamy, právě na dostupnost zboží nabízeného v reklamních letácích formou tzv. akční nabídky, ale i na vymezení doby její platnosti.

Vzhledem ke koncentraci obchodů a s tím spojenému šíření reklamy především na území města Brna, monitoroval KŽÚ prioritně reklamu šířenou prostřednictvím billboardů, citylightů, tištěných letáků či popisů na výlohách v lokalitách obchodní pasáže SFINX, obchodního centra FUTURUM a obchodního centra Olympia, kde prováděl místní šetření. Z vlastního podnětu a na základě jedné stížnosti pak byly provedeny kontroly čtyř subjektů v režimu zákona o státní kontrole, zaměřené kromě výše uvedeného i na klamavou reklamu.

V součinnosti s ČOI Brno pak byly uskutečněny další dvě společné kontroly, konkrétně ve čtyřech provozovnách dvou obchodních řetězců majících sídlo v Brně.  

 KŽÚ neprokázal porušení zákonem zakázané klamavé reklamy a zjištěná drobná porušení zákona, týkající se reklamy uvádějící zvláštní nabídku (např. nebylo jednoznačně uvedeno datum, ke kterému nabídka končí), řešil domluvou a dále uložením dvou blokových pokut. V rámci zmiňovaných dvou kontrol obchodních řetězců bylo zjištěno, že na provozovnách bylo veškeré namátkou vybrané zboží v akční nabídce v dostatečném množství spotřebitelům k dispozici.

 

Den otevřených dveří

 

Rada Jihomoravského kraje schválila záměr uspořádat Den otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje s názvem „OPĚT OTEVŘENO!“ dne 28. května 2008. Den otevřených dveří se poprvé uskutečnil v roce 2003. Od této doby se konal již třikrát a vždy se těšil velké návštěvnosti. Při loňském dni otevřených dveří, který se uskutečnil 25. června 2007 pod názvem „OTEVŘENO!“, zavítalo na krajský úřad cca 1000 návštěvníků, nechyběli mezi nimi ani např. studenti škol pro tělesně a zrakově postižené. Při prohlídce návštěvníky nejvíce zaujala studentská módní přehlídka a možnost vyzkoušet si hlasování i diskusi v zastupitelském sále. Záměrem akce „OPĚT OTEVŘENO!“ je především to, aby se občané dozvěděli více informací o fungování úřadu, o jeho pravomocích a struktuře. Občan se při návštěvě dozví, v jakých situacích a jak mu může úřad pomoci v jeho běžném životě, ale i naopak o tom, co v možnostech úřadu není. Vedoucí odborů či jejich zástupci budou po celý tento den k dispozici pro případné dotazy občanů, opět budou probíhat prohlídky reprezentativních prostor úřadu s průvodci a budou prezentovány práce studentů z uměleckých i dalších škol zřizovaných Jihomoravským krajem (malby, sochy, fotografie, modely, květinové vazby apod.).