Informace č.j.: JMK 20610/2008

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK    20610/2008
S-JMK 20610/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
18. 3. 2008
 
 
Zápis ze 116. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
            dne 10. 2. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které jste požadoval „zaslat zápis z jednání 116. jednání Rady JMK (volební období 2004-2008)“ upřesněnou podáním ze dne 5. 3. 2008.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii zápisu ze 116. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 10. 5. 2007.
 
 
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 37891/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 20610/2008 OSO ze dne 18. 3. 2008 byly ze zápisu ze 116. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 10. 5. 2007 vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
 
 
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
Přílohy: dle textu