Informace č.j.: JMK 30889/2008

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 

Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK      37336/2008
S-JMK 30889/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
       17. 3. 2008

 
 
 
Bod č. 5 ze 154. schůze Rady Jihomoravského kraje – částečné poskytnutí informace
 
 
            dne 3. 3. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 154.  zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 5 s názvem „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“, který byl předložen na 154. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         důvodová zpráva
-         přílohy č. 1 a 2.
 
Ve vztahu ke zbývajícím částem materiálu, tj. příloze č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 154. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 6. 3. 2008 označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 37333/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 30889/2008 OSO ze dne 17. 3. 2008 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Na základě téhož rozhodnutí byly z důvodové zprávy materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 154. schůzi Rady Jihomoravského kraje označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ dále vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
           S pozdravem
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
Přílohy: dle textu