TK 14. 3. 2008 a vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb

Tisková konference 14. března 2008

 

 

V pátek 14. března byly v prostorách brněnského hotelu Continental vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb. Na navazující tiskové konference Jihomoravského kraje přednesli informace 1. náměstek hejtmana Milan Venclík a ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha.

 

 

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb (podle kategorií)

 

Nejlepší webové stránky měst

 

1. Znojmo

2. Boskovice

3. Veselí nad Moravou

 

Nejlepší webové stránky obcí

 

1. Archlebov

2. Senorady

3. Přísnotice

 

Nejlepší elektronická služba

 

1. Senorady: e-MUZEUM: elektronické muzeum

2. Veselí nad Moravou: Zvukové záznamy z jednání zastupitelstev

3. Vyškov: Rezervační systém vstupenek na kulturní akce pořádané ve Vyškově

 

Cena veřejnosti

Bezkov

 

Zvláštní cena poroty:

autorský kolektiv internetové Encyklopedie dějin města Brna za

www.encyklopedie.brna.cz

 

 

 Další informace, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz  v sekci krajského kola.

 

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) dne 7. dubna 2008 v Hradci Králové.

 

 

Co je soutěž Zlatý erb?

Sdružení Zlatý erb pořádá v roce 2008 jubilejní desátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Web soutěže: http://zlatyerb.obce.cz.

Osobní záštitu nad celou soutěží převzal náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček. Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu.

 

Počty soutěžících každým rokem rostou. Do letošního ročníku se přihlásilo ze všech krajů rekordních 592 soutěžních webů služeb a turistických prezentací.

Novinkou ročníku 2008 je zejména objektivizace kritéria hodnocení povinně zveřejňovaných informací na krajské úrovni v podobě tzv. zkráceného testu. V celostátním kole je kritérium hodnoceno speciální metodikou sdružením Otevřená společnost, o. p. s. Novinkou je také spolupráce se soutěží Junior erb.

 

 

 

Podobně jako v minulých ročnících se i letos porotci specializují na hodnocení vybraných kritérií podle své odbornosti. V krajských kolech se hodnotila kritéria:

 

  • Povinné informace – zkrácený test
  • Úřední deska
  • Doporučené informace
  • Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky
  • Výtvarné zpracování
  • Bezbariérová přístupnost – zkrácený test

Na celostátní úrovni se opět budou vyhlašovat i zvláštní ceny za bezbariérový přístup, zvláštní cena ministerstva pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci a zvláštní cena pro web kraje.

 

Zvláštní cena za nejlepší turistickou prezentaci bude vyhlášena ve dvou kategoriích. Kategorie města a obce je určena pro prezentaci samotných měst a obcí či blízkého okolí jako destinace cestovního ruchu. Kategorie regiony je určena pro mikroregiony, turistické regiony vymezené organizací Czechtourism, ale také pro prezentace cestovního ruchu na území krajů.

 

V Brně 14. března 2008

Za Jihomoravský kraj: Ing. Jan Forbelský, předseda poroty krajského kola

 

 

Jihomoravský kraj získal evropskou známku BYPAD za celkovou podporu a rozvoj cyklistiky

 

 V rámci doprovodného programu veletrhu cestovního ruchu FORTRAVEL konaného ve dnech 6. – 9. března  v  Pražském veletržním areálu Letňany obdržel Jihomoravský kraj na semináři Cyklostezky v ČR, pořádaným Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury, certifikaci a ohodnocení evropskou známkou BYPAD. Certifikát byl předán náměstkem ministra dopravy Ing. Ivo Vykydalem.

 

Česká republika vládním usnesením ČR ze dne 7. července 2004 č. 678 o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky (dále jen „Cyklostrategie“) se přihlásila k podpoře cyklistiky. Jednou z forem této podpory je vytvoření metodického zázemí pro kraje a to prostřednictvím realizace evropského projektu BYPAD-Platform, který je podporován Evropskou unií. BYPAD v angličtině znamená Bicycle Policy Audit, tedy audit cyklistické politiky. Jedná se o nástroj, který úřadům umožňuje zhodnotit a vylepšit kvalitu jejich cyklistické politiky. BYPAD byl vyvinut mezinárodní skupinou cyklistických odborníků v roce 1999 v rámci evropského projektu. Hlavním cílem projektu v podmínkách České republiky bylo přenést maximální informace o různých možnostech podpory cyklistické dopravy na regionální úrovni a doporučit jednotlivým krajům zásady pro plánovací a rozhodovací proces v souvislosti s rozvojem cyklistické dopravy. Realizace projektu byla rozdělena do čtyř etap.

První se zaměřila na sběr základních dat o jednotlivých krajích a vyvrcholila konferencí Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, která se konala v květnu 2007 ve Velkých Karlovicích. V rámci druhé etapy byla  vytvořena databáze pilotních příkladů a projektů (podpora cyklistické dopravy na místní úrovni, podpora regionálních cyklistických produktů a aktivit, koordinační a propagační aktivity kraje, možnosti financování projektů, modelové příklady) odpovídajících podmínkám České republiky. Třetí etapa jako nejdůležitější z pohledu praxe přenesla návrh předešlých dvou etap aplikace do života podle situace v jednotlivých krajích. Čtvrtá etapa se zaměřila na certifikování vybraných krajů celého projektu. Hlavním kritériem je celková podpora a ochota politiků a úředníků aktivně naslouchat možnostem podpory cyklistiky. Takto vybrané kraje pak mají možnost být certifikovány a ohodnoceny evropskou známkou BYPAD.

 

 

 

Zpráva o vyřizování stížností a petic za II. pololetí roku 2007

 

          Ve II. pololetí roku 2007 vzrostl v porovnání se stejným obdobím roku 2006 počet stížností, které Krajský úřad Jihomoravského kraje přímo vyřizoval nebo z důvodu nepříslušnosti postupoval jiným orgánům a organizacím kompetentním k jejich řešení.

 

Ve II. pololetí roku 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje celkem 241 stížností. Ve II. pololetí roku 2007 to bylo 267 stížností. Z toho, v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností schválenými Radou Jihomoravského kraje, řešil 140 stížností (z toho bylo 17 oprávněných a  12 částečně oprávněných) a dále 127 stížností dle § 16a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

           Mimo výše uvedené stížnosti vyřídilo oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly odboru kontrolního a právního ještě dalších  69 podání, která byla označena jako stížnost, ale podle obsahu do režimu stížností nespadala a byla řešena zpravidla jako odpověď na dotaz nebo v rámci správního řízení. V souvislosti s řešením podnětů občanů, obdržel krajský úřad prostřednictvím odboru kontrolního a právního ještě  26  podání veřejného ochránce práv.

Nejvíce stížností směřovalo proti odborům a pracovníkům krajského úřadu – celkem 40, ale z nich byla jen 1 oprávněná a 1 částečně oprávněná, dále proti obcím a orgánům obcí – 25, zdravotnickým zařízením a lékařům – 18 a rovněž proti subjektům podléhajícím režimu živnostenského zákona nebo zákona o regulaci reklamy – rovněž 18.

 

Ve II. pololetí roku 2007 přijal Jihomoravský kraj 5 petic.

           Petici občanů s názvem: „Odpor sdružení občanů a podnikatelů pro věci veřejné Se záměrem obce Těšany a SÚS JMK s přípravou stavby silnice 2/380 Těšany-Průtah“,  vzala Rada JMK na vědomí a zástupci občanů  byla zaslána odpověď, z níž je zřejmé, že dokumentaci pro územní rozhodnutí připravuje obec, a to z důvodu, aby řešení bylo v souladu se zájmy a potřebami obce. Aspekty řešení křižovatky, které se týkají památkové péče, ochrany zeleně apod., jsou v kompetenci příslušných orgánů a budou řešeny v rámci územního řízení. Podle vydaného územního rozhodnutí pak bude SÚS JMK dále připravovat dokumentaci ke stavebnímu povolení, a to s typem křižovatky podle územního rozhodnutí.

           Ve druhé petici, týkající se „Řešení dopravní situace v obci Šebrov-Kateřina“, žádají občané, aby byla neodkladně řešena naprosto nevyhovující a vysoce nebezpečná dopravní situace v jejich obci, kterou protíná krajská silnice II. třídy č. 379 spojující Brno a Blansko. Zástupci petičního výboru bylo odpovězeno, že  správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vykonává Policie České republiky. Stanovení úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, včetně dopravních zařízení, jako jsou zpomalovací prahy, je v kompetenci silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností, v tomto případě Městského úřadu Blansko. Majetkový správce silnice SÚS JMK prověří možnost realizace opticko akustického vodorovného dopravního značení, a to především v úseku, kde sousedí se silnicí II/379  budova základní a mateřské školy, v místech přechodů pro chodce.

         

Třetí petici občanů Ivančic dotčených intensivní dopravou“, vzala Rada JMK také na vědomí. V této petici občané žádali zachování schváleného návrhu Územního urbanistického plánu města Ivančic a požadovali, aby bylo jak v krajské, tak i městské ÚPD zachováno řešení, které přesouvá příjezdovou silnici č. 394 do Ivančic za židovský hřbitov s výjezdem U tří kohoutů. Občanům bylo sděleno, že město Ivančice nemá dosud schválený Územní plán města, má pouze projednán koncept Územního planu města Ivančice. Veřejné projednání ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za účasti veřejnosti a dotčených osob, tj. majitelů pozemků a staveb ještě neproběhlo (zde mohou občané uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky).

 Ve čtvrté petici s názvem: „Petice občanů Blažovic obývajících bezprostřední okolí zamýšlené okružní křižovatky“, reagovali občané na rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje - č.j. JMK 120053/2007, SpZn. S-JMK 120053/2007/OÚPSŘ/Vý, ze dne 18.10.2007, jako odvolacího orgánu v odvolacím řízení a žádali, aby zainteresované státní orgány neodkladně nalezly definitivní řešení problémové křižovatky a přispěly k jeho urychlené realizaci. Občanům bylo odpovězeno, že  KrÚ JMK dospěl v odvolacím řízení k závěru, že stavební úřad prvního stupně se v řízení dopustil pochybení, a proto vrátil věc tomuto stavebnímu úřadu k novému projednání a rozhodnutí. Ve fázi, kdy byla věc vrácena  k řízení v první instanci, nepřísluší KrÚ JMK do ní jakkoliv zasahovat. Nemůže také zasahovat do rozhodování obce Blažovice, ve věci plánovací dokumentace této obce.

V páté petici „klienti Habrovanského zámku, příspěvkové organizace, nesouhlasí  s výpovědí z pracovního poměru, která byla dána ředitelem tohoto zařízení, jedné pracovnici z důvodu její nadbytečnosti“. Petici vzala Rada JMK na vědomí a pisatelům petice bylo odpovězeno, že do vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem - tedy do pracovněprávních vztahů není Krajský úřad Jihomoravského kraje oprávněn žádným způsobem zasahovat. Řešení pracovněprávních záležitostí je plně v kompetenci zaměstnavatele.  Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne, nezbývá mu, než aby se obrátil s žalobou na příslušný soud.

 

 

 

Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji

 

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha vyhlásil v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)  III. ročník Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji. Soutěž je v souladu s projektem EVVO „Podpora zeleného úřadování všech stupňů veřejné správy v Jihomoravském kraji“. Princip soutěže spočívá v zodpovězení otázek (formou dotazníku), které jsou zároveň hlavním kritériem pro vyhodnocení soutěže. Otázky například zjišťují zda úřad či instituce používá recyklovaný papír, třídí odpad a jak, využívá obnovitelné zdroje při vytápění či ohřevu vody nebo má již realizované či připravené záměry k zateplení budovy.

Soutěž bude vyhodnocena ve dvou kategoriích:

I. kategorie - obecní úřady a II. kategorie - pověřené obecní úřady a instituce.

Hodnocení provede Krajská koordinační skupina a Ekologický institut Veronica v září letošního roku. Oceněny budou nejaktivnější úřady a instituce v obou kategoriích, a to předáním věcných darů a certifikátů ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje za podporu principů zeleného úřadování a propagaci ekologicky příznivého chování úřadu/instituce.

Do soutěže se mohou přihlásit úřady či jiné instituce veřejné správy sídlící na území Jihomoravského kraje zasláním příslušného formuláře do 30. 6. 2008 na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Výzva, přihláška a dotazníky jsou zveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=38828&TypeID=2 .

O vyhlášení soutěže byli informováni starostové obcí i tajemníci obecních úřadů na poradách organizovaných krajským úřadem, přihláška a dotazník budou součástí dalšího čísla Jihomoravských ekolistů.

V prvním ročníku soutěže v r. 2006 se do ní přihlásilo 12 úřadů a 1 instituce, druhého ročníku soutěže se zúčastnilo 50 úřadů (obecní, městské úřady, úřady městysů a městských částí, újezdní úřad vojenského újezdu) a 2 instituce veřejné správy (Kancelář veřejného ochránce práv a Nejvyšší státní zastupitelství), které sídlí na území Jihomoravského kraje.