Informace č.j.: JMK 28358/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                                 SpZn.:                                            Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 28358/2008                          S-JMK 157783/2007 OKP                          Poláčková/541651217                         26. 2. 2008
 
 
„Studie obchvatu Břeclavi a porovnávací studie“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 1. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informaci podle zákona 106/99 – studie obchvatu Břeclavi a porovnávací studie“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle informací, ‚která‘ v ČTV poskytla ing. arch. Procházková se pracuje na studii obchvatu Břeclavi a porovnání s variantou spojení Brna a Vídně přes Mikulov. V této věci probíhají jednání a korespondence.
Požadujeme
a) sdělit, kde, kdy a o čem se v dané souvislosti jednalo a kdo se předmětných jednání zúčastnil a jaké byly ‚závary‘ z těchto jednání,
b) předat veškerou korespondenci ve věci všech ‚těcho‘ jednání z doby před těmito jednáními včetně kopií  pozvánek a rozdělovníku,
c) předat zvukové záznamy z předmětných jednání a kopii všech prezentací, které byly
na jednáních předneseny
,
d) předat písemné záznamy/zápisy z  předmětných jednání a kopie prezenčních listin
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na těchto jednáních a všechny dokumenty získané od účastníků na těchto jednáních (a v souvislosti s tímto jednáním),
f) předat veškerou korespondenci ve věci těchto jednání z doby po těchto jednáních a přímo na tato jednání navazující,
g) požadujeme předat veškerou korespondenci ve věci studie obchvatu Břeclavi a porovnání tras Brno – Mikulov – Vídeň a Brno – Břeclav – Vídeň, a to se všemi subjekty,
Informace se požadují za období od 1.9.2007,
Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
S ohledem na skutečnost, že na základě Vaší stížnosti bylo vyřízení výše uvedené Žádosti předmětem přezkoumání nadřízeného orgánu, který svým rozhodnutím č.j. 954/2008-84/56 ze dne 6. 2. 2008 přikázal povinnému subjektu, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí citovanou Žádost v bodech
c) – f) vyřídil, zasíláme Vám požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. c) – f) Žádosti
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., neboť není povinen při své činnosti takové informace vytvářet, či s nimi disponovat, taková povinnost mu nevyplývá z žádného zákonného ustanovení.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                     Fax                              E-mail                                                                Internet
70888337              CZ70888337               541651217                5416511289                 polackova.hana@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz