Informace č.j.: JMK 30157/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                         JMK 30157/2008                 S-JMK 30157/2008 OKP                 Krásná/541651233               12. 3. 2008
 
 
„jednání hejtmanů 18. 6. – korespondence ke kapitole územní plánování – III“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 2. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informaci dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18. 6. – korespondence ke kapitole územní plánování – III“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 18. 6. 2007 se v Mikulově 4 hejtmani a je zde uvedeno a podepsali dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina.
Tato dohoda ‚obahuje‘ kapitolu 7 – Územní plánování ....
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence s Rakouskem ve věci této dohody, a to v tomto dotazu specificky pouze ve věci kapitoly 7, a to za období od 1.1.2007,
b) předat kopii veškeré korespondence s krajem Vysočina ve věci této dohody, a to v tomto dotazu specificky pouze ve věci kapitoly 7, a to za období od 1.1.2007,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Tato požadovaná korespondence specificky zahrnuje i korespondenci tzv. koordinačního grémia složeného z ředitelů krajských úřadů zúčastněných krajů, které kontroluje realizaci dohody a pracovních programů.
Tato korespondence proběhla, neboť ‚ve‘ dokumentu jsou uvedeny např. ‚aktualiyované‘ adresy a jména kontaktních osob zodpovědných za tuto problematiku, které nelze získat na Internetu, ale musely být i schváleny v pracovním pořádku jak v Rakousku,tak i na krajské úrovni v ČR.
Upozorňujeme, že emailová korespondence zaměstnance KrÚ JMK je úřední korespondencí
a musí být archivována a na základě žádosti o informace vydána.
 
 
            V návaznosti na uvedené Vám v souladu s  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme, že povinný subjekt má k dispozici pouze kopii interního sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 4. 5. 2006, které Vám bylo předáno jako příloha sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 30152/2008 ze dne 12. 3. 2008.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
                                                                     vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                   odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                     Fax                            E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337               541651233                541651289                 krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz